واکاوی راه‏کارهای مدیریت بحران خشکسالی کشاورزی (مورد: استان لرستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی

2 گروه آموزشی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی- دانشکده کشاورزی- دانشگاه لرستان

3 گروه اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی دانشکده کشاوری دانشگاه لرستان

4 گروه آموزشی مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و علوم اداری،دانشگاه لرستان

چکیده

تغییرات آب ‌و هوایی بر کشاورزی و امنیت غذایی تاثیر می‌گذارد. در میان بلایای طبیعی، خشکسالی معمولاً به‌عنوان یک تهدید عمده برای سیستم‌های کشاورزی و معیشت خانواده‌های روستایی در بسیاری از مناطق خشک و نیمه‌خشک کشورهای در حال توسعه شناخته می‌شود. به‌همین‌دلیل مدیریت خشکسالی، نقش و اهمیت ویژه‌ای دارد که مدیریت بحران جزیی از مدیریت خشکسالی به شمار می آید. پژوهش حاضر به واکاوی راهکارهای مدیریت بحران خشکسالی بخش کشاورزی استان لرستان براساس مدل چرخه مدیریت ریسک و بحران ویلهایت و همکاران (2014) پرداخته است. در این مدل فرایند مدیریت بحران، شامل چهار گام "ارزیابی‌اثرات"، "واکنش"،" بهبود" و "نوسازی" می‌باشد. این تحقیق از نظر روش، ترکیبی از روش کیفی و کمی است که با استفاده از روش دلفی ‌فازی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش مدیران و متخصصان سازمان‌های دولتی مرتبط در استان لرستان بوده اند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند 20 نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. نتایج پژوهش مشتمل بر دو بخش است که در مرحله اول راهکارهای مدیریت بحران خشکسالی، شناسایی و در مرحله دوم، میزان اهمیت و اولویت راهکارها،تعیین گردید. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که درگام ارزیابی ‌اثرات، تشکیل یک تیم کارشناسی برای جمع‏آوری اطلاعات مربوط به خسارت بحران، در گام واکنش، آموزش عمومی برای مقابله با خشکسالی و در گامهای بهبود و نوسازی، تغییر زمان کاشت و برداشت و بهبود دسترسی به بازار در اولویت قرار گرفتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Solutions for Agricultural Drought Crisis Management (Case of Lorestan Province)

نویسندگان [English]

  • Somayeh Romiani 1
  • Saeed Gholamrezai 2
  • Mehdi Rahimian 3
  • Mohsen Arefnezhad 4
1 MSc. student of rural Development
2 Agricultural economics and rural development- AGRICULTURAL FACULTY-Lorestan University
3 Agricultural economics and Rural development,agricultural Faculty-Lorestan University
4 Business Management Dep.economics and Administration science Faculty, Lorestan University
چکیده [English]

Climate change affects agriculture and food security. Among natural disasters, drought is commonly recognized as a major threat to agricultural systems and rural household livelihoods in many arid and semi-arid regions of developing countries.Drought management can play an important role in reducing the risks posed by this phenomenon. The drought management cycle consists of two parts of risk management and crisis management, where crisis management focuses on post-incident actions. The purpose of this study is to identify and prioritize the solutions of drought crisis management in agricultural sector of Lorestan province based on risk and crisis management cycle model of Wilhite et al (2014). In this model, the crisis management process consists of four steps: “impact assessment", "response", "recovery" and "reconstruction". This mixed method research was conducted through the Fuzzy Delphi method. The statistical population of the study is the managers and specialists of related state organizations of Lorestan province. Twenty of them were selected as sample members using a purposefull sampling method.The results of the research consist of two parts that in the first part identifiying agricultural drought crisis management soutions and prioritzing and imprtance determining of them, secondly.The results of the research show that in the impact assessment “the experts team formation for collection of information about the damage.related public training in response step and change of planting and harvest time and market access improvement is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Drought"
  • "Crisis Management"
  • " Agriculture sector"
  • " Lorestan Province"
امیری یاراحمدی، بهروز؛ لیلا ثابت دیزاوندی وجعفر نعمتی.(1393). راهکارهای مقابله با خشکسالی وبحران آب در استان لرستان. مجموعهمقالاتارائهشدهتوسطکارکنانهواشناسیاستانلرستان.
جعفری، فاطمه؛ حسینشعبانعلی فمی و ژیلا دانشور عامری (1391). بررسی و تحلیل میزان به‌کارگیری عملیات مقابله با خشکسالی توسط کشاورزان شهرستان طارم علیا، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، دوره 46 ، شماره 1، ص )42-35).
خسروی، پرویز؛حسینعلی خمری و امیرحسین، حلبیان (1392). بررسی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت مدیریت بحران خشکسالی بر مبنای مدیریت دانش در ایران، تعداد ص 19.
صبحانی نسب، یوسف. (1388). اثرات زیست محیطی،اقتصادی-اجتماعی خشکسالی، مجموعه مقالات همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی، دانشگاه آزاد اسلامی رشت.
قنبری، سیروس؛ فرخ لقا  بهادری موسی پهلوان درینی (1394).  بررسی نقش توسعه کشت های گلخانه ای در توسعه مناطق روستایی (مطالعه موردی: شهرستان جیرفت، دهستان دولت آب.
قنبری، یوسف (1380)، "اثرات اقتصادی و اجتماعی خشکسالی بر عشایر ایل قشقایی "، مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب،دانشگاهزابل،زابل.
مرکز آمار ایران(1396)، نتایج کلی سرشماری نفوس و مسکن، ۱۳۹۵.
ولی ئی, معصومه و علی حسین سهرابی، ۱۳۸۸، اثرات زیست محیطی ،اقتصادی-اجتماعی و سیاسی خشکسالی، همایش منطقه ای بحران آب و خشکسالی، رشت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت.
 
 
 
 
UNESCO  (2014). Integrated drought Risk Management– DRM. National Framwork for Iraq.An Analysis report, SC/2014/REPORT/H/1. Second edition, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000228343
Azar A., Faraji H. (2002). Fuzzy management science, Tehran, Ejtema Publication, First ed.
Baubion, Ch. (2012)."Strategic Crisis Management." Organization for Economic Cooperation and Development. Public Governmance and Territorial Development
Bryan, E., Ringler, C., Okoba, B., Koo, J., Herrero, M. & Silvestri, S. (2011). Agricultural Land Management: Capturing Synergies among Climate Change Adaptation, Greenhouse Gas Mitigation and Agricultural Productivity
Campbell, D., Barker, D. & McGregor, D. (2011). Dealing with Drought Small Farmers and Environmental Hazards in Southern St. Elizabeth Jamaica, Applied Geography, 31, PP. 146-158
EPA. ( 2016) Climate change indicators in the United States, 2016. U.S. Environmental Protection Agency, 430-R-16-004. Fourth edition.  www.epa.gov/climate-indicators.
Coombs, W. T. (2011). "Crisis Management and Communications." Institute for Public Relations. N.P., Jan.-Feb Web.
Dilenschneider, R. L. (2000). The Corporate Communications Bible: Everything You Need to Know to Become a Public Relations Expert. Beverly Hills: New Millennium Press.Directorate,3Dec. Web.
 
FAO. (2016 a). Climate change and food security: risks and responses, Rome, ISBN 978-92-5-108998-
Habiba U., Shaw, R., Takeuchi, Y. (2012).Farmer’s Perception and Adaptation Practices to Cope with Drought: Perspectives from Northwestern.
FAO. (2016 b).Drought characteristics and management in the Caribbean". FAO water reports, Rom Caribbean Institute for Meteorology and Hydrology. ISBN 978-92-5-109248-4.
Hale J, Dulek R, Hale D. Crisis Response Communication Challenges. Journal of Business Communication [serial online]. April2005; 42(2):112 -134. Available from: Business Source Complete, Ipswich, MA.
Hedberg B., Wolff R. (2003). "Organizing, learning, and strategizing: From construction to discovery"; In Meinolf Dierkes, Ariane Berthoin Antal, John Child, & Ikujiro Nonaka. (Eds.). Handbook of Rganizational Learning& Knowledge, Oxford: Oxford University Press, pp. 535-556.
Hosseini, S.M., Sharifzadeh, A., Akbari, M. (2009). Causes, Effects and Management Mechanisms of Drought Crisis in Rural and Nomadic Communities in Southeastern Iran as Perceived by Agricultural/Rural Managers and Specialist, Department of Agricultural Extension and Education College of Agricultural Economics and Development, University of Tehran-Karaj-Iran, Tehran-Karaj 31587-77871.
IDMP. (2017). Benefits of action and costs of in action: Drought mitigation and preparedness – a literature review.
IPCC (2012). Managing the risk of extreme events and disasters to advance climate change adaptation: A special report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge Press.
Jiménez Cisneros, B.E.; Oki, T.; Arnell, N.W.; Benito, G.; Cogley, J.G.; Döll, P.; Jiang, T. & Mwakalila, S.S. (2014). Fresh Water Resources. In: Climate Change. Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. C.B.Field, V.R. Barros D.J. Dokken, K.J. Mach, M.D. Mastrandrea, T.E. Bilir, M. Chatterjee, K.L. Ebi, Y.O. Estrada, R.C. Genova, B. Girma, E.S. Kissel, A.N. Levy, S. MacCracken, P.R. 
Keshavarza, M. Maleksaeidib, H. Karamic, E. (2017). Livelihood vulnerability to drought: A case of rural Iran. (International Journal of Disaster Risk Reduction) .1223–230, A Department of Agriculture, Payame Noor University, PO Box 19395-3697, Tehran, Iran.
Masendeke, S. & Shoko, K. (2014). Drought Coping Strategies and Their Effectiveness: The Case of Ward 12 in Mberengwa District Zimbabwe, International Journal of Social Science Studies, Vol. 2, No. 1, PP. 2324-2345.
NDMG:National Disaster Management Guidelines: Management of Drought ) 2010(. A publication of the National Disaster Management Authority. Government of India. ISBN 978-93-80440-08-8, September 2010, New Delhi.
OECD. (2013) Strategic Crisis Management. Risk Management. https://www.oecd.org/
Schwartz B. M. (2015) One to one interview: crisis management ,Risk & Compliance Magazine, https://riskandcompliancemagazine.com/
Shangguam, Z. Shao,M .and Horton, R. .(2002) A model for regional optimal allocation of irrigation and its applications.Agricultural Water Management,52:139-154.
The National Drought Mitigation Center. (2015)  University of Nebraska-Lincoln. 3310 Holdrege Street, P.O. Box 830988 | Lincoln, NE68583–0988
The National Drought Mitigation Center (2017). University of Nebraska-Lincoln,
3310 Holdrege Street, P.O. Box 830988 | Lincoln, NE68583–0988
 Sayers, P.B.; Yuanyuan, L.; Moncrieff, C.; Jianqiang, L.; Tickner, D.; Gang, L. & Speed, R. (2017) strategic drought risk management: eight‘golden rules’ to guide a sound approach, International Journal of River Basin Management.
Thomas, R.J. (2008), Opportunities to Reduce the Vulnerability of Dry Land Farmers in Central and West Asia and North Africa to climate change, Journal of Agriculture Ecosystems & Environment, 126, PP. 36-45.
Vento, J.P. Reddy, V.R. & Umapathy, D. (2010). Coping with Drought in Irrigated South India: Farmers’ adjustments in NagarjunaSagar, Agricultural Water Management, Elsevier, PP. 1434-1442.
Wilhite, A.D., Sivakumar, M.V.K. and Pulwarty, R. (2014). Managing drought risk in a changing climate:The role of national drought policy, Weather and Climate Extremes, 3(2014) 4–13, National Oceanic and Atmospheric Administration, Climate Program Office and Earth Systems Research Laboratory ,325 Broadway R/ESRL, Boulder,CO80305, USA.
Yohe G, Burton I, Huq S, Rosegrant M.W (2007). Climate Change: Pro-poor Adaptation, Risk Management and Mitigation Strategies.2020. Focus Brief on the World’s Poor and Hungry People. Washington, DC IFPRI.