راهکارهای مقابله با سیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تبریز

چکیده

وقوع سیل‌های بزرگ در ایران، مخصوصا در سال‌های اخیر، شناخت عوامل موثر در ایجاد، تشدید و یا کنترل سیلاب را ضروری می‌سازد. در این پژوهش که بر اساس مطالعه منابع کتابخانه‌ای، رسانه‌ای و محلی انجام شده است، به شناخت راهکارهای مفید در زمینه مقابله با این مخاطره پرداخته شده است. تبعات و خسارات مالی، روانی و اجتماعی ناشی از مخاطره سیل به حدی است که گسترش مطالعات و بهبود اقدامات در این زمینه از ضروریات حوزه پژوهش، مدیریت و اجرا محسوب می‌شود
در زمینه مهار و کنترل سیلاب باید به این نکته توجه داشت که تمامی اقدامات باید به گونه‌ای باشند که کمترین تغییر را در هیدرولوژی طبیعی اعمال کنند. بهترین اقدام در جهت به حداقل رساندن دخالت در محیط هیدرولوژی، نفوذ دادن رواناب‌ها به داخل زمین‌های شهری است. در این پژوهش سعی بر آن است تا ضمن شناسایی علل و عوامل موثر در ایجاد یا تشدید سیلاب، راهکارهایی جهت کنترل و تقلیل خسارات و همچنین بهره‌برداری و استفاده صحیح از آب‌های مازاد منجر به سیل ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Flood prevention strategies

نویسنده [English]

  • zahra zamani
tabriz university
چکیده [English]

Huge floods in Iran, especially in recent years, makes it necessary the understanding the factors that contribute to the creation, intensification or control of floods.This study that is based on the study of library, media and local resources, identifying useful strategies to deal with this risk has been discussed.
The financial, psychological and social consequences of the flood risk are to the extent that expanding studies and improving actions in this area are essential for research, management and implementation.
Huge floods in Iran, especially in recent years, makes it necessary the understanding the factors that contribute to the creation, intensification or control of floods.bThis study that is based on the study of library, media and local resources, identifying useful strategies to deal with this risk has been discussed.
The financial, psychological and social consequences of the flood risk are to the extent that expanding studies and improving actions in this area are essential for research, management and implementation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hazard
  • flood
  • hydrology
  • rain
-         تقوایی، مسعود؛ سلیمانی، فهیمه، 1390، مدیریتبحرانشهرهاباتأکیدبرسیل، فصلنامه علمی پژوهشی اطلاعات جغرافیایی سپهر، دوره 20، شماره 79، صص 73-66.
-         جهان­دیده، امید؛ اسدی نیلوان، امید، 1397، بررسیروش­هایمدرنبه منظوربهکارگیریدرمدیریتروانابشهری، سیزدهمینهمایشملیعلومومهندسیآبخیزداریایران وسومینهمایشملیصیانتازمنابعطبیعیومحیطزیست، اردبیل.
-         خادمی، فائزه­السادات؛ اکبری، محمود، 1393، روش­هایکنترلسیلاب؛اقداماتسازه­ای، دومینکنفرانسملّیمدیریتومهندسیسیلاببارویکردسیلابهایشهری، تهران.
-         دفترمطالعاتوبرنامه­ریزىشهرتهران،مجموعهمقالاتاولینکنفرانس بینالمللیبلایاىطبیعىدرمناطقشهرى،بخش دوم،1371،صص401 و 402.
-         زارع، جمال، 1371، علل و عوامل سیلاب و آب گرفتگى در مناطق شهرى ایران و راه­هاى پیشگیرى از آن، مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللى بلایاى طبیعى در مناطق شهرى، دفتر مطالعات و برنامه­ریزى شهر تهران.
-         قهاری، غلامرضا؛ پاکپرور، مجتبی، 1386، بررسیتاثیراستحصالوپخشسیلاببرمنابعآبزیرزمینیدشتگربایگان، فصلنامةعلمی-پژوهشیتحقیقاتمرتعوبیابانایران، جلد 14، شماره 3، صص 390-368.
-         مسعودیان، محسن؛ فندرسکی، نیایش؛ قره گزلو، محمد، 1393، کاهشخسارتسیلابشهریبااستفادهازمدیریتغیرسازه­ای( مطالعهموردی: سیلابنکا،1378)، پژوهشنامهمدیریتحوزهآبخیز،سالپنجم،شماره10، صص 14-1.
-         یمانی، مجتبی؛ عنایتی، مریم، 1384، ارتباط ویژگی­های ژئومورفولوژیک حوضه­ها و قابلیت سیل­خیزی (تجزیه و تحلیل داده­های سیل از طریق مقایسه ژئومورفولوژیک حوضه­های فشند و بهجت آباد)، نشریه پژوهش­های جغرافیایی، شماره 54، صص 57-47.