بررسی احساس امنیت زنان در فضاهای شهری (مطالعه موردی: پارک بعثت منطقه 16 شهرداری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جهاد دانشگاهی

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

امنیت به عنوان نیازی اساسی، در اجتماعات انسانی از جایگاه خاصی برخوردار است. برنامه ریزان و طراحان فضاهای اجتماعی، به ویژه شهرها، تلاش می کنند تا با شناسایی عوامل تهدید کننده امنیت به ویژه در فضاهای عمومی، امنیت را برای استفاده کنندگان از آن فضاها فراهم کنند. زنان در مقام نیمی از اجتماعات انسانی، به واسطه خصوصیات بیولوژیک، مسئولیت ها و نگاه متفاوت در مقایسه با مردان، ارتباط متمایزی با فضا برقرار می کنند. آنان نیازمند تسهیلات خاصی از فضا هستند تا موجب افزایش اطمینان خاطر آنان از حضور امن در فضاهای شهری و به ویژه فضاهای عمومی مانند پارک شود. از این رو این مقاله بر آن است که به بررسی امنیت زنان در پارک بعثت (خزانه) منطقه 16 تهران بپردازد. به منظور سنجش امنیت اجتماعی زنان در این مناطق سه بعد نظارت اجتماعی، کالبدی، محیطی در ارتباط با احساس امنیت مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که بین متغیرهای بررسی شده و احساس امنیت زنان در سطح بالای 95 درصد و با درجه معناداری (Sig=0/00) رابطه معناداری وجود دارد. در مجموع میزان بررسی امنیت زنان متغیر عدم نظارت اجتماعی با ضریب 682/0 بیشترین اثر را در عدم استفاده زنان از پارک بعثت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Feelings of Women's Security in Urban Spaces (Case Study: Behsat Park, District 16 of Tehran Municipality)

نویسندگان [English]

  • Maryam Beyranvandzadeh 1
  • Yaghob Abdali 2
  • Mahtab Momeni Chelki 3
1 ACECR
2 Ph.D. Student of Geography and Urban Planning, University of Tehran
3 Master of Geography and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Security as a basic need has a special place in human societies. Planners and designers of social spaces, especially cities, strive to provide security to users of those spaces by identifying security threat factors, especially in public spaces. As half of human communities, women have a distinct relationship with space through biological characteristics, responsibilities, and a different perspective than men. They need special space facilities to increase their confidence in the safe presence of urban spaces, especially public spaces such as parks. Therefore, this paper aims to examine the safety of women in the Behsat Park (Khazaneh) of District 16 of Tehran. In order to measure the social security of women in these areas, three dimensions of social, physical, and environmental surveillance related to a sense of security have been assessed. The results show that there is a significant relationship between the variables studied and women's sense of security above 95% with a significant degree (Sig = 0.000). Overall, the rate of social security surveillance of women with variable social control with a coefficient of 0.682 has the highest effect on non-use of women in the park.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Urban Spaces
  • Women's Security
  • Behsat Park (Khazaneh)
اجلالی، پرویز، انجم شعاع، ریحانه (1391)، زندگی روزمره در پارک های شهری: مطالعه مقایسه ای پارک های تهران و کرمان، مجله جامعه شناسی ایران، دوره سیزدهم شماره3.
اسماعیلی، عطا، احمدی، یعقوب (1389)، سنجش احساس امنیت زنان مبتنی بر عوامل چند بعدی و میان رشته ای در شهر مشهد، جامعه شناسی کاربردی، سال21، شماره2.
آقایی، پرویز و دیگران (1393)، سنجش و تدوین راهبرد امنیت اجتماعی پایدار ( مورد پژوهشی  منطقه 1 تهران )، فصلنامه جغرافیایی انتظامی، سال 2، شماره5.
بشریه، حسن (1374)، جامعه شناسی سیاسی، انتشارات نی، تهران.
پوراحمد، احمد، آروین، محمود، رحیم پور، نگار (1395)، ارزیابی احساس امنیت زنان در فضاهای شهری ( مطالعه موردی: منطقه یک شهر اهواز )، فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات شهری، شماره بیست سوم، تابستان 1396.
حسینی، حسین (1386)، مدیریت احساس امنیت در جامعه، فصلنامه امنیت، سال6 شماره1.
ربیعی، مریم (1384)، شناسایی مشکلات امنیتی- اجتماعی زنان در روابط شهری، مطالعه موردی شهر تهران، تهران، دفتر امور بانوان وزارت کشور.
رزم پوری، علی اکبر، رهنما، محمد، افشار، زینب (1393)، بررسی امنیت اجتماعی زنان در نواحی مختلف شهر یاسوج.
سادات حسینی، نرجس (1394)، پایان نامه آسیب شناسی امنیت اجتماعی زنان در فضاهای عمومی شهر پرند، دانشگاه کاشان.
صالحی، اسماعیل (1387)، ویژگی های محیطی فضاهای شهری امن، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری.
طرح تفصیلی منطقه 16 (1385) ، نهاد مدیریت و برنامه ریزی تهیه طرح های توسعه شهری تهران، مهندسان مشاور نقش محیط.
عمید، حسن (1359)، فرهنگ عمید، تهران، نشر امیرکبیر.
غرایاق زندی، داود (1386)، امنیت اجتماعی در پرتو شیوه های حل کشمکش های اجتماعی، فصلنامه امنیت عمومی، شماره 2و 3.
کاهه، احمد (1384)، مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی، جلد1، ص 133، تهران، انتشارات گلپونه.
کوزه گر کالجی، لطفعلی، ضرغامی، سعید، آقایی، پرویز (1393)، سنجش میزان احساس امنیت اجتماعی در فضاهای سبز عمومی مورد پزوهشی: پارک ملت تهران، پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، سال دوم، شماره هفتم.
گلی، علی (1390)، زنان و امنیت در فضاهای عمومی شهری: مطالعه موردی پارک آزادی شیراز، فصلنامه جامعه شناسی تاریخی، دوره سوم، شماره2.
ماندل، رابرت (1379)، امنیت ملی و دفاع از ارزش ها، تهران، انتشارات سازمان عقیدتی سیاسی ناجا.
Afshani, A, Zakeri Hamaneh, R (2012) Comparative Study of the Level of Social Securityof Women and Men Living in Yazd, Women in Development and Politics,(3),145-162
Banz,George (1970), element, furban from newyork,mcgraw hill.
Bonnete,carrole,sophie Buffeteau,and pascal godefory (2007) Effects of security location on socital security in france, population 61:41-70.
koskela,H and pin.R (2000), Revisting fea and place: women, fear of attact and the buitt environment geo foram 31.
Lubuva, john and mtani, Anna (2004), urban space and security: Acase of the dares salaam, safety Audits for women, dares salaam, Tanzania,13-17.
Oxford advanced learners dictionary of current, English (2000), oxford aniversity press
Rakhshaninasab H., esfandiari mehni H. (2015)Investigating the Relationship between FeelingSecure andSocialCapital of the Citizens inZahedan City. Social Welfare. 14 (55):109-134.
rapoport,amos(1977),haman aspects of urban from, newyork, perymon press.
shariatic,s (2005), the perception of public safety in Khorasan,Iabal institate: university of mashnad.p10
sotoudeh,H,A (1996),Fundamental conceptsin sociology, nashr Aqvaye Nour: Tehran.
Trancik,roger (1986),finding last space, newyork, van nostrand reinhold.
weaver,d (2010), socital security and social support Journals of oerontology, servies: psychological and social sciences61: s24-34.
Zabihi, H., Larimian, T., Pourani, H. (2013), Analytical Model for Promoting Urban Securitythrough the Security Design Approach (SBD) (Case Study: District 17 of Tehran Municipality), Urban and Regional Studies and Research, 5(17).