بررسی و تبیین عوامل اقتصادی موثر بر پدیده جمعیت شناور (مطالعه موردی جمعیت شناور ورودی از غرب گیلان به رشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

محقق

چکیده

شناوری جمعیت، پدیده ای جدید در جابه جایی جمعیت است که با گسترش کلان شهرها ظاهر شده است. این پدیده، ماهیت متفاوتی با سایر جابه‌جایی‌های جمعیتی دارد. جمعیت شناور، جمعیتی است که به واسطه موقعیت منطقه و سفرهای درون شهری در محدوده منطقه حضور می یابند. مهاجرت های داخلی ایران تحت تأثیر اختلاف شدید بازده نهایی کار درنواحی شهری و روستایی و همچنین میان بخش های مختلف اقتصادی،کشاورزی، صنعتی و خدمات در داخل مناطق می باشد. تحقیق حاضر با معرفی جمعیت شناور شهر رشت به صورت افرادی که محل سکونت آنها شهر رشت نبوده و به منظور خاص به شهر رشت وارد می شوند، درصدد بررسی عوامل موثر بر شناورفرستی جمعیت می باشد. . نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه تحقیق نشان می دهد که عوامل اقتصادی بر میزان شناور فرستی جمعیت، تأثیر گذار می باشند. این امر بدین معنی است که انگیزه های اقتصادی سبب بوجود آمدن جمعیت شناور در مکانی می گردد که در آن مکان، جمعیت شناور پاسخ نیاز های خود را می بینند و به اهداف مورد نظر خود، دسترسی پیدا می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating and Explaining Economic Factors Affecting the Floating Population Phenomenon (Case Study of Incoming Floating Population from West Guilan to Rasht)

نویسنده [English]

  • roholah nasrollahi klrood
researcher
چکیده [English]

Population buoyancy is a new phenomenon of population displacement that has emerged as cities expand. This phenomenon is of a different nature to other demographic shifts. Floating population is the population that is present in the area due to the location of the area and the trips within the city. Iran's internal migration is affected by the sharp divergence of final labor returns in urban and rural areas, as well as across different economic, agricultural, industrial and service sectors within the regions. The present study is an attempt to investigate the factors affecting the population flotation by introducing the population of Rasht city as people who do not reside in Rasht. . The results of the research hypothesis test show that the economic factors affect the rate of population transfer. This means that economic incentives create a floating population in a place where the floating population responds to their needs and achieves their desired goals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Population
  • floating population
  • economic
  • Rasht
احمدی شاپورآبادی، م. و ا. تقدی سی. 1388 .مهاجرت، تو سعه شهرن شینی و سالخوردگی جمعیت رو ستایی ایران. پنجمین
کنفرانس انجمن جمعیت شناسی ایران، 4-5 اسفند، دانشگاه علوم پزشکی تهران.
جمعه پور، م.1389 .مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی: دیدگاهها و روشها. انتشارات سمت، تهران، ص148. -46
دهنوخلجی(دهنوی)، م. 1388 .ویژگیهای مهاجرت طی سـالهای تا 75 85     در اسـتان گلسـتان و نقش آن درگسـترش حاشـیه
نشینی و مشکلات امنیتی ((مطالعه موردی شهر گرگان)) . پنجمین کنفرانس انجمن جمعیت شناسی ایران، 4-5 اسفند، دانشگاه
علوم پزشکی تهران.
راغفر،ح. و ع. قاســمی اردهائی. 1388 .علل مهاجرت و ویژگیهای جمعیتی – اقتصــادی مهاجران بین شــهرســتانی: بررســی
تطبیقی مهاجران شهر به رو ستا و رو ستا به شهر ایران طی دهه -85 1375 .مجله نامه انجمن جمعیت شنا سی ایران. سال
چهارم، زمستان، شماره8 ،ص -61. 39
شفیعی کاخکی، م. 1388 .مهاجرت، نابرابری درآمد یا ارتقای کیفیت زندگی. پنجمین کنفرانس انجمن جمعیت شناسی ایران،
 4-5 اسفند، دانشگاه علوم پزشکی تهران. 
 جغرافیا و روابط انسانی، تابستان 1398 ،دوره ، 2 شماره1 ،پیاپی5
333
ضــرابی، و ا. ح. رخشــانی نســب. 1389 . روند مهاجر پذیری و مهاجرفرســتی شــهرهای ایران در دو دهه اخیر. نشــریه رفاه
اجتماعی. شماره ،10 ص 272-242.
محمودیان،ح. و م. مشـفق. 1387 .بررسـی تغییرات سـاختار مکانی مهاجرتهای بین منطقه ای در ایران طی دوره1385-1355 .
مجله نامه انجمن جمعیت شناسی ایران. سال سوم.شماره ،6 ص 117. -89
مرکز آمار ایران.1395 . سالنامه آماری ایران، سرشماری عمومی نفوس و مسکن.
میکائیلی، ج. و ا. تاج ریزی. 1388 .ساختار اقتصاد خانوارهای روستایی و مهاجرت های شغلی: مطالعه موردی بخش مرکزی
بیرجند. پنجمین کنفرانس انجمن جمعیت شناسی ایران، 4-5 اسفند، دانشگاه علوم پزشکی تهران.
ناصحی، م و همکاران . 1387 .طرح شناوری جمعیت در ایران. گروه پژوهشهای اقتصادی پژوهشکده آمار مرکزآمار ایران.
Douglass, M.1998.A Regional network strategy for reciprocal rural-urban linkage: An Agenda
for policy research with reference to Indonesia Third World Planning Review,Vol,20. No,1.
UNDP 2000. Rural-urban relations: an emerging policy priority, New York: institutional
development group, bureau for development policy. (Interim Report, December 2000)
Dong, Z. 2004.China floating population. Censes .