نقشه برداری زاویه طیفی با کمک طیف های تصویر در داده های استر (مطالعه موردی: جنوب غرب اردستان، اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی امین، گروه جغرافیا، فولادشهر، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه پیام نور، واحد قزوین

چکیده

بیشتر روش های سنجش از دور بر این حقیقت استوار است که تصاویر سنجش از دور در باندهای طیفی متعدد و پهنای باندی کوچک تصویربرداری شده باشند و بتوان طیف پیکسل را استخراج کرد. این طیف سپس با طیف مواد شناخته شده خالص مانند کانی، سنگ، آب، خاک و ... مقایسه می شود و پیکسل هایی که با این طیف های شناخته شده شباهت دارند مشخص می شوند. با وجود اینکه این روش ها بیشتر مختص تصاویر ابرطیفی بوده ولی در خیلی از موارد در تحلیل تصاویر چند طیفی مانند استر می توان از آنها استفاده کرد. نقشه برداری زاویه طیفی (SAM) با استفاده از طیف استخراج شده از تصاویر استر برای بارزسازی پدیده های زمین شناختی در منطقه جنوب غرب اردستان، اصفهان اجرا شد. طیف های استخراجی خالص شامل طیف گیاهان سبزینه دار، ایلیت و کلسیت می شود. حاصل پردازش؛ بارزسازی پوشش گیاهی منطقه و واحدهای سنگی رسی و کربناته شامل شیل و آهک می باشد. نتایج با نقشه زمین شناسی، مشاهدات صحرایی و میدانی مقایسه و صحت پردازش بررسی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spectral angle mapping using image spectra in ASTER data (Case Study: southwest Ardestan, Isfahan)

نویسندگان [English]

  • Hamid Tavakkoly 1
  • Masumeh Shirzad takamjani 2
1 Amin Institute of Higher Education, Department of Geography, Foolad Shahr, Isfahan, Iran
2 Master’s Economic Geology, Payame noor University, Qazvin
چکیده [English]

Many commonly used spectral image analysis techniques are based on the fact that remotely sensed imagery is sampled with numerous spectral bands at narrow bandwidths (often on the order of tens of nanometers), making it possible to construct a spectrum for each pixel in the image. The spectrum can then be compared with the spectra of known pure materials such as minerals, vegetation, and soil and pixels which are similar to this spectrum can be distinguished. Many of techniques, despite their primary design for use with hyperspectral data, can be applicable logically to multispectral data such as, ASTER. Spectral Angle Mapping (SAM) was performed using spectra extracted from ASTER images to enhance geological phenomena in southwest Ardestan, Isfahan. Pure extraction spectra include the spectrum of green vegetation, illite and calcite. Enhancement of vegetation, clay and carbonate rock units, including shale and lime are the result of the process. The results were compared with geological map, field observations and the accuracy of processing was evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Remote Sensing
  • Digital Processing of Satellite Images
  • Spectral Angle Mapping
  • ASTER Data
  • Image Spectra
1. سازمان زمین شناسی کشور، 1977، نقشه زمین شناسی منطقه اردستان 1:100000
2. علوی پناه، سید کاظم (1385). سنجش از دور حرارتی و کاربرد آن در علوم زمین، انتشارات دانشگاه تهران، 522 صفحه.
2. ASTER user's guide (2005), part 1, ver 4.0
3. ENVI V. 4.8 Tutorial
4. ENVI V. 4.8 User guide
5. Tavakkoli, H.; Cheraghi, Y. (2011). "Enhancement of Lithological units and green vegetations in southwest of Ardestan-Esfahan by relative absorption band depth method". 29th Symposium on Geosciences, 17-18 Feb., Tehran, Iran.