ارزیابی و پهنه بندی، نقشه مطلوبیت اقلیم نظامی استان کردستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه آموزش عالی امین، گروه جغرافیا، فولادشهر، اصفهان، ایران

چکیده

آب و هوا در تمام فعالیت‌های انسان تاثیر عمده دارد. آب‌وهوا یکی از مهم‌ترین عوامل جغرافیایی تأثیرگذار بر امور دفاعی و نظامی است که همواره باید توسط طراحان حوزه دفاعی و نظامی در انتخاب دکترین‌ها، تاکتیک‌ها و حتی در انتخاب نوع نیروهای نظامی، تجهیزات نظامی، البسه، آماد، تعمیر و نگهداری، ساخت تأسیسات مدنظر قرار گیرد. این بدان معنی است که از اصول و مفاهیم آب و هوا در چارچوب کاربردی استفاده گردد. شاخص اقلیم نظامی (MCI) به منظور ارزیابی شرایط اقلیمی برای انجام هر نوع عملیات نظامی ارائه شده است که با استفاده از آن می توان اقلیم نظامی را در ماه های مختلف برآورد کرد. در این تحقیق با استفاده از 7 متغیر اقلیمی و داده های مربوط به آن از پنج ایستگاه هم دید (سینوپتیک) استان کردستان، نخست شاخص اقلیم نظامی محاسبه گردید؛ سپس نقشه مطلوبیت اقلیم نظامی در ماه های مختلف سال با استفاده از نرم افزارهای ArcGIS و Surfer بدست آمد و نهایتا در محیط Google Earth پهنه بندی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment and Zoning, the Utility Map of Military Climate for Kurdestan Province

نویسنده [English]

  • Hamid Tavakkoly
Amin Institute of Higher Education, Department of Geography, Foolad Shahr, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Climate has a major impact on all human activities. Climate is one of the most important factors that influence the geographical and military defense, which must be considered by the designers in the field of defense and military doctrine, tactics, and even the type of troops, military equipment, clothing, logistics and maintenance. This means applying the principles and concepts of the climate to the applied framework. It was suggested, military climate index (MCI), in order to assess the climate conditions for any military operation which can be used to estimate the military climate in different months. In this research, using 7 climate variables and related data from five synoptic stations (Kurdestan Province), the first index of the military climate was calculated; then, the utility map of the military climate in different months of the year was obtained using ArcGIS and Surfer software and eventually lands in the Google Earth environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Military Climate Index (MCI)
  • Climate Variable
  • Synoptic Station
  • Kurdestan Province
- پاینده، ن.، و زکی، غ.، (۱۳۸۳): محاسبه دمای مؤثر با طراحی نرم افزار سلامت، پژوهش های جغرافیایی دانشگاه تهران.
- حنفی، ع.، و خوشحال دستجردی، ج.، (1393): ارزیابی و پهنه بندی تقویم اقلیم نظامی مناطق مرزی همجوار با کشور عراق، فصلنامه مدیریت نظامی، ص 155- 178. شماره 54، سال چهاردهم، تابستان 1393.
- حنفی، ع.، و همکاران (1393): ارزیابی و پهنه بندی وضعیت اقلیم دفاعی مناطق نیمه غربی کشور با استفاده از شاخص اقلیم نظامی (DCI)، پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، ص 27- 56. شماره 6، سال دوم، تابستان 1393.
- علیجانی، ب.، (1367): آب و هوا و برنامه ریزی فعالیت های نظامی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، ص ۱۱۸- ۹۶.
 
- Callins,JM., (1998). Military Geography For Professionals And the Public. National Defense University Prss Washington, d, c.