ارزیابی و مقایسه، شرایط اقلیم نظامی استان کردستان و ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه آموزش عالی امین، گروه جغرافیا، فولادشهر، اصفهان، ایران

چکیده

یکی از موضوعات مهم جغرافیای نظامی، اقلیم شناسی نظامی است که اثرات آب و هوا را بر امور نظامی در سطوح مختلف عملیاتی مورد بررسی قرار می دهد. تمام عناصر آب و هوایی یک منطقه نظیر دما، رطوبت نسبی، سرعت و جهت باد، ابرناکی، میدان دید، بارش باران و برف و ... در عملیات نظامی اثر دارد. کردستان و ایلام از استان های مرزی کشور دارای شرایط ویژه اقلیمی از نظر نظامی هستند. در این تحقیق به منظور ارزیابی و مقایسه شرایط اقلیم نظامی استان های مذکور، نخست داده های مربوط به هفت ایستگاه همدید (سینوپتیک) که دارای دوره آماری مناسب (بالای ۲۰ سال) بودند انتخاب گردید و با استفاده از 7 متغیر اقلیمی؛ شاخص اقلیم نظامی در ماه های مختلف برای استان های مورد مطالعه برآورد شد. سپس نقشه مطلوبیت اقلیم نظامی در ماه های مختلف سال با استفاده از نرم افزارهای ArcGIS و Surfer بدست آمد و نهایتا در محیط Google Earth پهنه بندی گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment and Comparison, Military Climate Conditions of Kurdestan and Ilam Province

نویسنده [English]

  • Hamid Tavakkoly
Amin Institute of Higher Education, Department of Geography, Foolad Shahr, Isfahan, Iran
چکیده [English]

One of the major issues in military geography is military climatology, which examines the effects of climate on military affairs at different operational levels. All climatic elements of a region, such as temperature, relative humidity, wind speed and direction, cloudiness, field visibility, rain and snow, etc. affect military operations. Kurdestan and Ilam from the border provinces of our country have a special military climate. In this study, in order to assess and compare the conditions of the military climate of the research provinces, the first, climatic data was selected from seven synoptic stations that had a suitable statistical period (over 20 years) and using the 7 climatic variables; the military climate index was estimated for the studied provinces in different months. Then, the utility map of the military climate in different months of the year was obtained using ArcGIS and Surfer software and eventually zoned in the Google Earth environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Military Climate Index (MCI)
  • Climate Variable
  • Synoptic Station
  • Kurdestan and Ilam Province
- پاینده، ن.، و زکی، غ.، (۱۳۸۳): محاسبه دمای مؤثر با طراحی نرم افزار سلامت، پژوهش های جغرافیایی دانشگاه تهران.
- حنفی، ع.، و خوشحال دستجردی، ج.، (1393): ارزیابی و پهنه بندی تقویم اقلیم نظامی مناطق مرزی همجوار با کشور عراق، فصلنامه مدیریت نظامی، ص 155- 178. شماره 54، سال چهاردهم، تابستان 1393.
- حنفی، ع.، و همکاران (1393): ارزیابی و پهنه بندی وضعیت اقلیم دفاعی مناطق نیمه غربی کشور با استفاده از شاخص اقلیم نظامی (DCI)، پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، ص 27- 56. شماره 6، سال دوم، تابستان 1393.