تفکیک واحدهای سنگی و کانی شناختی گنبدهای نمکی فیروز آباد فارس، با استفاده از نسبت گیری باندی در داده های گرمایی ASTER

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه آموزش عالی امین، گروه جغرافیا، فولادشهر، اصفهان، ایران

چکیده

برخی مواد در طول موج های SWIR+VNIR به علت فرایندهای بازتاب، مشخصه ها و علائم مشابه؛ و در مقابل ویژگی های متفاوتی در باند گرمایی (TIR) از خود نشان می دهند. از این رو اطلاعات گرمایی ممکن است کمبود اطلاعات بخش های طیفی دیگر را برطرف کند. برای پردازش داده های استر (ASTER) در محدوده فروسرخ گرمایی از داده های AST_05 استفاده شد. AST_05 محصول داده های گسیلشی سطحی سنجنده استر با توان تفکیک 90 متر می باشد که فقط برای باند فروسرخ گرمایی این سنجنده تولید شده اند. نسبت گیری؛ تغییرات شیب منحنی های بازتاب طیفی بین دو باند را به تصویر می کشد. واحدهای کانی شناختی اصلی در گنبدهای نمکی شامل کلسیت، ژیپس، انیدریت، نمک و رس (ایلیت) است. بازنویسی طیفی این کانی ها در محدوده فروسرخ گرمایی باندهای استر انجام گرفت و نسبت های 13/12، 12/11، 11/12 و 11/10 به ترتیب برای بارزسازی و تفکیک هالیت (نمک)، کلسیت، ژیپس و رس در گنبدهای نمکی فیروز آباد فارس (کنار سیاه و جهانی) مورد استفاده قرار گرفت. نتایج با نقشه زمین شناسی، مشاهدات صحرایی و میدانی مقایسه و صحت پردازش بررسی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Differentiating rock and mineralogical units of Firouzabad salt domes, Fars, by using band ratioing in thermal ASTER data

نویسنده [English]

  • Hamid Tavakkoly
Amin Institute of Higher Education, Department of Geography, Foolad Shahr, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Some materials in SWIR+VNIR wavelengths due to reflection processes have similar features and responses; in contrast, they show different characteristics in the thermal band (TIR). Therefore, thermal data may offset the lack of information in other spectral segments. AST_05 data was used to process the ASTER data in the infrared thermal range. AST_05 is the product of surface emission data (ASTER sensor) with 90 m2 resolution that are produced only for the infrared thermal band of this sensor. Band ratioing represent the slope of changes the spectral reflectance curves between the two bands. The main mineralogical units in salt domes include calcite, gypsum, anhydrite, salt and clay (illite). Spectral resampling of these minerals was performed in the infrared thermal range of the ASTER bands and the ratios of 12/13, 11/12, 12/11 and 10/11, respectively were used to enhance and differentiating halite (salt), calcite, gypsum, and clay, in the salt domes of Firouzabad, Fars (Konarsiah & Jahani). The results were compared with geological map, field observations and the accuracy of processing was evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thermal data
  • ASTER sensor
  • Band ratio
  • Konarsiah & Jahani salt domes
1.  سازمان زمین شناسی کشور، 1977، نقشه زمین شناسی منطقه فراشبند 1:100000
2. علوی پناه، سید کاظم (1385). سنجش از دور حرارتی و کاربرد آن در علوم زمین، انتشارات دانشگاه تهران، 522 صفحه.
3. Ninomiya, Y. (2003). "Rock type mapping with indices defined for multispectral thermal infrared ASTER data: case studies." Remote Sensing for Environmental Monitoring, GIS Applications, and Geology II, Manfred Ehlers, Editor, proceedings of SPIE., Vol.4886, pp.123-132.
 
4. Ninomiya, Y. (2004). "Lithologic mapping with multispectral ASTER TIR and SWIR data." Sensor System and Next-Generation Satellites VII, edited by Roland Meynart. Steven P.Neeck, Haruhisa Shimoda, Joan B.Lurie, Michelle L.Aten, proceeding of SPIE Vol. 5234, pp.180-190