تحلیل مولفه های اصلی داده های گرمایی ASTER در بارزسازی واحدهای سنگی و کانی شناختی گنبدهای نمکی فیروز آباد فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه آموزش عالی امین، گروه جغرافیا، فولادشهر، اصفهان، ایران

چکیده

سازمان اداره کننده استر، سه نوع محصول، استاندارد، نیمه استاندارد و ویژه را تولید می کند. محصولات استاندارد استر که بدون تقاضای کاربران تولید شده شامل داده های سطح 1 و 2 می باشد. این سازمان داده های سطح 2 استر شامل داده های دمای سطحی و داده های گسیلشی سطحی را برای انجام پردازش در محدوده گرمایی تولید کرده و در اختیار کاربران قرار می دهد. AST_05 محصول داده های گسیلشی سطحی با توان تفکیک 90 متر می باشد که فقط برای باند فروسرخ گرمایی (TIR) سنجنده استر تولید شده است. تحلیل مولفه های اصلی (PCA) در محدوده 5 باند گرمایی این سنجنده با استفاده از داده های AST_05 انجام شده است. ویژه بردارهای حاصل از PCA برای بارزسازی واحدهای کانی شناسی و سنگ شناختی گنبدهای نمکی فیروز آباد فارس (جهانی و کنار سیاه) نشان داد که بیشترین بارگذاری های ویژه بردارها در مولفه های سوم، چهارم و پنجم صورت گرفته است. نتایج با نقشه زمین شناسی، مشاهدات صحرایی و میدانی مقایسه و صحت پردازش مورد ارزیابی قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Principal Component Analysis of ASTER Thermal Data in Enhancing Rock and Mineralogical Units of Firouzabad Salt Domes, Fars

نویسنده [English]

  • Hamid Tavakkoly
Amin Institute of Higher Education, Department of Geography, Foolad Shahr, Isfahan, Iran
چکیده [English]

ASTER Managing Organization produces three types of product; standard products, semi-standard products and special products. Standard ASTER products, produced without user demand include Level 1 and Level 2 data. This organization generates ASTER Level 2 data, including surface temperature data and surface emission data, for thermal processing, and provides them to users. AST_05 is the product of surface emission data with 90 m2 resolution that is produced only for the infrared thermal band (TIR) of ASTER sensor. Principal Component Analysis (PCA) in the five thermal bands of this sensor was performed using AST_05 data. Eigen vectors obtained from Principal Component Analysis processing for enhancing the mineralogy and lithological units of the Firouzabad salt domes, Fars (Konarsiah & Jahani) showed that most of the eigen vectors loadings were in the third, fourth and fifth components. The results were compared with geological map, field observations and the accuracy of processing was evaluated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ASTER thermal data
  • Thermal InfraRed (TIR)
  • Principal Component Analysis (PCA)
  • Konarsiah & Jahani salt domes
1. سازمان زمین شناسی کشور، 1977، نقشه زمین شناسی منطقه اردستان 1:100000
2. علوی پناه، سید کاظم (1385). سنجش از دور حرارتی و کاربرد آن در علوم زمین، انتشارات دانشگاه تهران، 522 صفحه.
 
3. Crosta, A., Moore, J.McM. (1989). "Enhancement of Landsat Thematic Mapper. imagery for residual soil mapping in SW Minais Gerais State, Brazil: a prospecting case history in Greenstone belt terrain. In: Proceedings of the Seventh ERIM Thematic". Conference: Remote Sensing for Exploration Geology. pp. 1173–1187.
4. Ninomiya, Y. (2003). "Rock type mapping with indices defined for multispectral thermal infrared ASTER data: case studies." Remote Sensing for Environmental Monitoring, GIS Applications, and Geology II, Manfred Ehlers, Editor, proceedings of SPIE., Vol.4886, pp.123-132.
5. Vaughan, R.G. Hook, S.J. Calvina, W.M. Taranik, J.W. (2005). "Surface mineral mapping at Steamboat Springs, Nevada, USA, withmulti-wavelength thermal infrared images." Remote Sensing of Environment., Vol. 99, pp. 140 – 158.