تحلیل ظرفیت سنجی آژانس‌های گردشگری در توسعه گردشگری پایدار شهری ، مطالعه موردی : شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه رازی

چکیده

امروزه فعالیت‌های گردشگری به عنوان بخش چهارم از فعالیت‌های انسان پس از کشاورزی، صنعت و خدمات محسوب می‌شود پیش‌بینی کارشناسان این است گردشگری در سال 2020 به عنوان سود آورترین صنعت جهان درآید. اصطلاح پایداری به نحو گسترده رویکردی اساسی برای هر نوع توسعه از جمله گردشگری پذیرفته شده و در مباحث سیاسی و محیطی، گردشگری پایدار به عنوان مفهومی نوین جهت مقابله با آثار مخرب توسعه گردشگری مطرح است. مؤسسات، بنگاه‌های مسافرتی و گردشگری نقش عمده‌ای در تکامل و توسعه گردشگری دنیا دارند، سعی این مؤسسات بر ارائه اطلاعات و فعالیت‌های مسافرتی و هر آنچه که مورد نیاز گردشگر است می‌باشد. گردشگری شهری که به بازدید از مناطق شهری نزدیک زندگی افراد گفته می‌شود؛ نقش مهم و با اهمیتی در توسعه پایدار گردشگری شهر کرمانشاه ایفا خواهد کرد. هدف از مقاله حاضر تحلیل ظرفیت‎سنجی آژانس‌های گردشگری در توسعه گردشگری پایدار شهری شهر کرمانشاه است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از مدل SWOT است که به بررسی ظرفیت‌های آژانس‌های گردشگری در توسعه پایدار گردشگری شهری کرمانشاه می پردازد سپس راهبردهای متناسب ارائه می‌گردد. نتایج نشان می‌دهد که عوامل داخلی یعنی (قوت‌ها) بالاترین اولویت در (ارائه خدمات و صدور بلیط، رزرو آنلاین: هتل، مسافرخانه و رستوران و ...) با وزن نهایی 45/0 و بالاترین اولویت (ضعف‌ها) در (بالا بودن نرخ خدمات و تسهیلات، قیمت بلیط، هتل، حمل و نقل و ...) با وزن نهایی 378/0 و در عوامل خارجی (فرصت‌ها) بالاترین اولویت مربوط به (برخورداری از سرمایه‌گذاری دولتی در توسعه گردشگری شهری) با وزن نهایی 432/0 و (تهدیدها) عامل (تأثیر نوسانات ارز در افزایش هزینه‌ها در ارائه خدمات آژانس‌ها و کاهش گردشگران) با وزن نهایی 432/0 می‌باشد. با توجه به نتایج، بالا بودن وزن عوامل قوت و فرصت نسبت به ضعف و تهدید وجود راهبردهای مؤثر در جهت توسعه پایدار گردشگری شهری را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Capacity Analysis of Tourism Agencies in the Development of Sustainable Urban Tourism, Case Study: Kermanshah City

نویسندگان [English]

 • Somayeh Amiri Parian
 • Aeizh Azmi
Razi University
چکیده [English]

Today, tourism activities are considered to be part IV of human activities after agriculture, industry and services. Experts predict that tourism will become the most profitable industry in the world in 2020. The term sustainability is widely accepted as a fundamental approach to any type of development, including tourism, and in political and environmental issues, sustainable tourism is a new concept for dealing with the destructive effects of tourism development. Establishments, travel agencies and tourism have a major role in the evolution and world tourism development, trying these institutions to provide information and travel activities and whatever is needed by the tourist. Urban tourism is known to visit urban areas near the lives of people. Will play a main and important role in the sustainable development of tourism in Kermanshah city. The purpose of this article is to analyze the capacity of tourism agencies in the sustainable development of urban tourism in Kermanshah city. The research method is descriptive-analytical and information analysis using the SWOT model, which studies the capacities of tourism agencies in the sustainable development of urban tourism in Kermanshah then proposes appropriate strategies. The results show that the internal factors strengths are the highest priority in providing services and issuing tickets, online booking, hotel, inn and restaurant and etc. with a final weight of 0.45 and the highest priority weaknesses in high rate of services and facilities, ticket price, hotel, transportation and etc. with a final weight of 0.378 and in external factors opportunities the highest priority is engage in public investment in the development of urban tourism with a final weight of 0.432 and threats the factor the effect of currency fluctuations on increasing costs in providing agency services and reducing tourists with a final weight of 0.432.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Capacity Analysis
 • Tourism Agencies
 • Urban Tourism
 • Sustainable Development
 • Kermanshah City
 • ابوالحسنی، فرحناز، وارثی، حمیدرضا و دارابی، مژگان(1390). تحلیل نقش دفاتر خدمات مسافرتی و رستوران‌ها در شهر اصفهان با استفاده از شاخص توسعه گردشگری، فصلنامه فضای گردشگری، سال اول، شماره 1، صص 100-83.
 • اشرفی، ابراهیم(1391). بررسی نقش دفاتر خدمات گردشگری در جذب گردشگران و توسعه صنعت گردشگری، اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت گردی ایران زمین. صص 13-1، دسترسی در https://www.civilica.com/Paper-CTEI01-CTEI01_291.html. تاریخ دسترسی: (مهر 1397).
 • الوانی، مهدی، کیاکجوری، کریم و رودگرنژاد، فروغ(1389). مدیریت توسعه، انتشارات صفار. چاپ اول.
 • امیرفخریان، مصطفی و معینی، علیرضا(1396). بررسی عوامل مؤثر در موفقیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری در زمینه برگزاری تورهای داخلی در شهر مشهد، مجله آمایش جغرافیایی فضا، سال هفتم، شماره 25، صص 220-207.
 • برزگر، صادق، رضایی، طیبه و جان بابانژاد، محمدحسین(1395). اثرات گردشگری محلی در توسعه پایدار روستایی(نمونه مطالعاتی: روستای فارسیان)، میراث و گردشگری، دوره 1، شماره 3، صص 187-165.
 • پورفیکوئی، علی و موسوی، نرجس(1393). بررسی نقش آژانس‌های خدمات مسافرتی در توسعه توریسم شهرستان بندر انزلی،کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی. دسترسی در https://www.civilica.com/Paper-AEFMC01-AEFMC01_326.html، تاریخ دسترسی: (مهر 1397).
 • تلفر، دیوید و شارپلی، ریچارد(1397). برنامه ریزی توسعه گردشگری در کشورهای در حال توسعه، ترجمه حمید ضرغام بروجنی، زهرا نکویی، نیلوفر عباسپور و مسلم شجاعی، انتشارت مهکامه، چاپ سوم.
 • حاتمی نژاد، حسین و شریفی، امیر(1394). بررسی نقش گسترش گردشگری شهری بر توسعه پایدار شهری، نمونه موردی: شهر سنندج، گردشگری شهری، دوره 2، شماره 1، صص 74-61.
 • حسین زاده، اکرم، حسن آبادی، داوود و استعلاجی، علیرضا(1395). ارزیابی نقش آژانس‌های توریستی در توسعه گردشگری (مطالعه موردی: شهر اصفهان)، فصلنامه جغرافیا برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دوره 22، شماره 1، صص 197-185.
 • حسینی، فرهاد، احمدی، پرویز و خدادادحسینی، حمید(1389). بررسی تأثیرگذاری توسعه گردشگری قومی بر موضوعات اجتماعی و فرهنگی جامعه، مورد پژوهی: روستاهای هدف گردشگری استان کرمانشاه،  مدیریت شهری، شماره 26، صص 180-163.
 • حیدری، رحیم(1396). مبانی برنامه‌ریزی صنعت گردشگری، انتشارات سمت، چاپ ششم.
 • رضوانی، محمدرضا(1387). توسعه گردشگری روستایی، با رویکرد گردشگری پایدار، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.
 • روزنامه دنیای اقتصاد(1392). ترجمه مهدی نیکوئی، (مهر 1397)، گردشگری، شماره 3152، دسترسی در magiran.com/n2914722.
 • شریعتی، امیرحسین و فروزان، نادیا(1389). عوامل مؤثر بر شاخص‌های کیفیت خدمات در آزانس‌های گردشگری جنوب شهر اصفهان، فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری، شماره 14، صص 176-153.
 • عزمی، آئیژ(1397). ضرورت مهندسی فرهنگی در فرایند توسعه روستایی، مطالعه موردی: استان کرمانشاه، مجله جغرافیا و روابط انسانی، دوره 1، شماره 1، صص 185-167.
 • کاظمی، مهدی(1392). مدیریت گردشگری، انتشارات سمت، چاپ هفتم.
 • محمدپور، تیمور(1393). بررسی فعالیت آژانس‌های مسافرتی بر توسعه گردشگری در شهر شیراز، اولین کنفرانس ملی الکترونیکی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه‌ریزی، معماری و شهرسازی، دسترسی در https://www.civilica.com/Paper-GPACONF01-GPACONF01_231.html. (تاریخ دسترسی: مهر 1397).
 • موحد، علی و کهزادی، سالار(1389). تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری استان کردستان با استفاده از مدل SWOT، مجله پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال اول، شماره دوم، صص 102-85.
 • وفایی، ابوذر، موسوی، رضا، میرلوحی، الهام، رمضانی، نبی الله و میرلوحی، مینا(1396). برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار گردشگری شهری، مطالعه موردی: شهر کاشان، کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری، صص 14-1.

 

 • Elhaj, M. R & Barakeh, M. Z. (2015). The Impact of Ecommerce on Travel Agencies Profitability in Respect of Size: Evidence from the U.S, Advances in Economics and Business, 3(10): 436-446.
 • Pastiu, C. Muntean, A. Moisa, C & Maican, S. (2014). The Role of Travel Agencies in Tourism Development in Alba County, Tourism and Hospitality Industry, 327-337.