تحلیل رگرسیون چندگانه بر عوامل موثر بر رشد خدمات شهری در چین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

شهرسازی

چکیده

چکیده
شاخص موفقیت هر شهری، موفقیت خدمات شهری آن است. اگر چه تحقیقات زیادی در مورد خدمات انجام شده است، ولی شکاف عمده ای با توجه به خدمات منطقه ای، به ویژه درخدمات شهری دریک کشور وجود دارد. در مورد خدمات شهری، تحقیقات کمی درباره عوامل موثر بر خدمات شهری و تاثیر آن بر رشد منطقه ای وجود دارد. در واکنش به این، دولت قصد دارد توسعه خدمات شهری و اقتصاد منطقه ای در برنامه دوازدهم و پنج ساله حاضر از سال 2011 تا 2015 را تسریع کند. بنابراین هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل موثر بر رشد خدمات شهری از جنبه های تقاضا، عرضه، محیط سازمانی و تراکم فضایی است. با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون چندمتغیره، مطالعه عوامل موثر بر رشد خدمات شهری در چین را مورد بررسی قرار داده است. این مدل نشان داد که به جز شهرنشینی، تقسیم کار، سایر متغیرهای مستقل، به طور مثبت به رشد خدمات شهری در چین کمک کرده اند.
کلیدواژگان: خدمات شهری؛ عوامل تاثیرگذار؛ رشد خدمات

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Multiple Regression Analysis on Influencing Factors of Urban Services Growth in Chin

نویسنده [English]

  • taghi ghasemsharifi
دانشجوی
چکیده [English]

ABSTRACT The indicator of urban success is the success of its urban services. Although much research on services have been made, there is major gap with regard to the regional services, especially on urban services within a country. As for urban services, there are few research on factors influencing urban services and its effect on regional growth. In reaction to this, the government intend to accelerate the development of urban services and regional economy in the present Twelfth Five-Year Plan 2011-2015.Thus, the main purpose of this paper is to investigate the factors that influence urban services growth from demand , supply, institutional environment and spatial agglomeration side. By using cross-section multiple regression analysis, the study examine the factors influencing urban services growth in China .The model indicated that except for urbanization, division of labor , other independent variables have contributed positively towards urban services growth in China.

Keywords: Urban Services; Influencing Factors; Services Growth

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Services
  • Influencing Factors
  • Services Growth
[1] Baumol ,W.J. Macroeconomics of Unbalanced Growth: the Anatomy of Urban Crsis. American EconomicReview, vol. 57, 1967, pp.415-426..
[2] Bell, D..The Coming of Post-industrial Society: A Venture in Social Forecasting, New York: Basic Books.1973.
[3] Browning. H.& Singelmann. J.The Emergence of a Service Society: Demographic and Sociological Aspects of the Sectoral Transformation of the Labor
[4] Force in the USA , Springfield, VA: National Technical Information Service,1975.[4] Chenery, H.B., Elkstein, H., &Sims, C. A Uniform Analysis of Development Patterns. Harvard University Center for International Affairs, Economic Development Report,148,1986.
[5] Clark. C., The Conditions of Economic Progress, London: MacMillan Co. Ltd., 1940.
[6] Christaller,W, . Die zentralen Orte in Su¨ddeutschland, Jena: Gustav Fischer.,1933.
[7] Jiangfan, Li., The Research Value of The Service Commodity. Research on Economics and Management, vol.3, 2008, pp. 2-9.