نقش سازمان‏های مردم نهاد در توسعه پایدار روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

توسعهروستاوسامان‏دهیبهوضعیتروستاییان،درچنددههاخیربهیکیازدغدغه‏هایمتولیانوپژوهشگراناینرشتهتبدیلشدهاست .توسعه روستایی از مهم‏ترین موضوعات مطرح در دهه‏های اخیر بوده است. جوامع انسانی با همه امکانات و تدابیر خود می خواهند به این هدف نایل شوند و در این راستا سازمان‏ها و نهادهای مختلفی در این عرصه فعالیت می کنند. از جمله نهادهای تسهیل‏گر در فرایند توسعه جوامع در عصر جهانی شدن سازمان‏های مردم نهاد و غیر دولتی موسوم به (NGO)می‏باشند. سازمان‏های غیردولتی برای مشارکت جامعه و دولت است. این سازمان‏ها از طریق همکاری مردم باهم، با دولت و بخش خصوصی، دربسیاری از زمینه ها بستر ساز توسعه و رشد جامعه می‏باشند و به عنوان بازوی قدرتمند در کنار سازمان‏های دولتی امکانات لازم را برای توسعه پایدار روستایی فراهم می‏نمایند. توسعه پایدار روستایی عبارتست از وحدت میان ابعاداجتماعی، اقتصادیو زیست محیطی به منظور بالا بردن سطح معیشت و رفاه مردم روستایی است..پژوهش حاضرکه بهروشمروریوبااستفادهازمنابعکتابخانه‌ایوسایت‌هایاینترنتیتهیهشدهتلاشداردنقش سازمان‏های مردم نهاددرتوسعهپایدارروستایی راارائهنماید.
کلید واژه: جامعه مدنی، سازمان‏های مردم نهاد، توسعه، توسعه روستایی پایدار

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

نقش سازمان‏های مردم نهاد در توسعه پایدار روستایی

نویسندگان [English]

  • bahman khosravipour
  • Zeynab Asadi
agricultural university
چکیده [English]

توسعه روستایی از مهم‏ترین موضوعات مطرح در دهه‏های اخیر بوده است. جوامع انسانی با همه امکانات و تدابیر خود میتوسعهروستاوسامان‏دهیبهوضعیتروستاییان،درچنددههاخیربهیکیازدغدغه‏هایمتولیانوپژوهشگراناینرشتهتبدیلشدهاست . خواهند به این هدف نایل شوند و در این راستا سازمان‏ها و نهادهای مختلفی در این عرصه فعالیت می کنند. از جمله نهادهای تسهیل‏گر در فرایند توسعه جوامع در عصر جهانی شدن سازمان‏های مردم نهاد و غیر دولتی موسوم به (NGO)می‏باشند. سازمان‏های غیردولتی برای مشارکت جامعه و دولت است. این سازمان‏ها از طریق همکاری مردم باهم، با دولت و بخش خصوصی، دربسیاری از زمینه ها بستر ساز توسعه و رشد جامعه می‏باشند و به عنوان بازوی قدرتمند در کنار سازمان‏های دولتی امکانات لازم را برای توسعه پایدار روستایی فراهم می‏نمایند. توسعه پایدار روستایی عبارتست از وحدت میان ابعاداجتماعی، اقتصادیو زیست محیطی به منظور بالا بردن سطح معیشت و رفاه مردم روستایی است..پژوهش حاضرکه بهروشمروریوبااستفادهازمنابعکتابخانه‌ایوسایت‌هایاینترنتیتهیهشدهتلاشداردنقش سازمان‏های مردم نهاددرتوسعهپایدارروستایی راارائهنماید.
کلید واژه: جامعه مدنی، سازمان‏های مردم نهاد، توسعه، توسعه روستایی پایدار

کلیدواژه‌ها [English]

  • کلید واژه: جامعه مدنی
  • سازمان‏های مردم نهاد
  • توسعه
  • توسعه روستایی پایدار
-         احمدی، فاطمه و سجادی، اشرف. 1391. بررسی مولفه‏های بازدارنده توسعه پایدار روستایی از دیدگاه کارشناسان، مجله پژوهش‏های ترویج و آموزش کشاورزی، سال پنجم، شماره 3، صص 80-69.
-         اژدری‏فرد، فاطمه و احمدوند، مصطفی. 1390. واکاری عملکرد شوراهای اسلامی در مسیر توسعه پایدار روستایی ( مطالعه موردی: شهرستان سمیرم)، پژوهش‏های روستایی، سال دوم، شماره سوم، صص 98- 75.
-         جلالی، محمد، حجازی، یوسف، رضوان‏فر، احمد و پورطاهری، مهدی. 1394. تحلیل چالش‏های فرآوری سازمان‏های مردم نهاد زیست‏محیطی استان کردستان، فصلنامه روستا و توسعه، سال 18، شماره 3، صص 107-85.
-         چکنی، مصطفی و حسنی، محمدحسن. 1397. راهبردهای مشارکت سازمان‏های مردم نهاد در فرایند کیفری (نقد و تحلیل ماده (66) قانون آیین دادرسی کیفری)، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست و پنجم، شماره نود و چهار، صص 367-341.
-         حیدری ساربان، وکیل . 1396 . سنجش و رتبه بندی سطح توسعه یافتگی اجتماعی مناطق روستایی شهرستان مشگین شهر. مجله آمایش جغرافیایی فضا، فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه گلستان سال هفتم، شماره بیست و سوم، صص 134-123.
-         خیری، محمد. 1397. سازمان‏های مردم نهاد و مدیریت مشارکت محور: با تاکید بر ارائه مدلی غیر بوروکراتیک برای مدیریت مالی و جغرافیایی بحران‏های زیست‏محیطی کلان شهرهای ایران، فصلنامه علمی – پژوهشی جغرافیا (برنامه‏ریزی منطقه‏ای) سال هشتم، شماره 2، صص 247-225.
-         ذوالفقاری، ابوالفضل، صابردمیرچی، حسین و باقری‏بنجار، عبدالرضا. 1396. بازنمایی جامعه مدنی در مطبوعات (تحلیل گفتمان جامعه مدنی در مطبوعات ایران در دوره 1393- 1388)، جامعه‏شناسی نهادهای اجتماعی، دوره سوم، صص77- 43.
-         رازقی،  نادر و لطفی خاچکی، بهنام. 1397. تحلیل جامعهشناختی چالشهای بقا و پایداری سازمانهای مردم نهادِ فعال در حوزه آسیبهای اجتماعی؛ با تأکید بر رابطه آنها با دولت. جامعه شناسی نهادهای اجتماعی،  دوره پنجم ، شماره ۱۱، صص۱22 - 93 .
-         رزمی، محمدجواد، صدیقی، سمیه و رضاییان، سمانه. 1394 . الزامات تحقق حکمرانی خوب برای دستیابی به توسعه انسانی. دو فصلنامه علمی تخصصی پژوهش های اقتصاد توسعه و برنامه ریزی،سال چهارم، شماره دوم، صص 75-51.
-         رضایی، محسن، بابایی، فرزام و بهمن‏پور، هومن. 1397. ارزشیابی و اولویت‏بندی مؤلفه‏های مؤثر بر جذب و ارتقای مشارکت سازمان‏های مردم نهاد ( NGOS) در فرایند مدیریت پسماند، فصلنامه علمی پژوهشی، آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، سال هفتم، شماره اول،صص 102-87.
-         رمضانی‏قوام‏آبادی، محمدحسین. 1394. مطالعه تطبیقی وضعیت حقوقی سازمان‏های مردم نهاد در ایران و فرانسه، از تاسیس تا فعالیت، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره 6، شماره 2، صص 567- 541.
-         سلطانی‏پور، فرزانه و دماری، بهزاد. 1395. وضعیت توسعه پایدار در ایران، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دوره 14، شماره چهارم، صص 14- 1.
-         شایان، حمید، حسین‏زاده، سیدرضا و خسروبیگی، رضا. 1390. ارزیابی پایداری توسعه روستایی مطالعه موردی: شهرستان کمیجان، جغرافیا و توسعه، شماره24، صص 120-101.
-         شکوری، علی. 1390. مشارکت‏های اجتماعی و سازمان‏های حمایتی (با تاکید بر ایران)، سازمان مطالعه  تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‏ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، صص 276-1.
-         شهاب،  محمدرضا، عزیزپور، کاظم و حاجی زاده، بهادر. 1393. بررسی نظری نقش سازمانهای مردم نهاد در روند توسعه پایدار: با تاکید بر توسعه روستایی، دومین همایش ملی رویکردی بر حسابداری، مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فومن و شفت 23، صص 14-1.
-         شیرزادی، رضا. 1394. عوامل توسعه انسانی در امارات متحده عربی،جستارهای سیاسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرنگی، سال ششم، شماره دوم، صص 124-107.
-         طهماسبی، جواد. 1391. شاخص توسعه انسانی ومقام ایران در جایگاه جهانی، مرکز تحقیقات استراتژیک، گزارش راهبردی، شماره 159، صص 40-1.
-         عبدالهی، محسن و بشری‏موسوی، مهشید. 1394. نقش سازمان‏های جامعه مدنی در فقرزدایی، فصلنامه علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی، سال پانزدهم، شماره 59، صص 37- 7.
-         فیروزآبادی، سیداحمد و جعفری، محسن. 1395. مطالعه قابلیت‏های سازمان‏های مردم نهاد بومی دین محور در حل چالش‏های پیش‏روی توسعه اجتماع محور روستایی «مورد مطالعه: گروه جهادی طلاب عباد»، دو فصلنامه علمی-پژوهشی، الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، سال چهارم، شماره هفتم، صص 173-153.
-         قادرمزی، حامد. 1394.  برنامه‏ریزی راهبردی توسعه اشتغال در نواحی روستایی شهرستان جوانرود، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال چهارم، شماره 1، صص 130-109.
-         قاسمی، مریم.1395. تبیین رابطه جمعیت و وسعه پایدار روستایی. مطالعه موردی: شهرستان مشهد، مجله آمایش جغرافیایی فضا، فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه گلستان، سال ششم، شماره مسلسل بیست و یکم، صص44-27.
-         قدیری‏معصوم، مجتبی، غفاری‏گیلانده، عطا و احدی، محتشم. 1390. تحلیل شکاف در فرآیند توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دهستان گوگ‏تپه، شهرستان بیله سوار، چشم‏انداز جغرافیایی (مطالعات انسانی)، سال ششم، شماره 17، صص 16-1.
-         کاوسی، اسماعیل. 1392. توسعه سرمایه اجتماعی و نقش آن در تحقق اهداف چشم انداز، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال ششم، شماره اول، صص 89 – 71.
-         کیانی، گشتاسب و ایروانی، ابوالفضل. 1397. نقش سازمانهای غیردولتی (NGO)ها در توسعه صنعت توریسم با تاکید بر استان جهار محال و بختیاری، معماری‏شناسی، نشریه اختصاصی معماری و شهرسازی ایران، سال اول، شماره 2، صص 9 – 1.
-         محمدعلیخانی، سلیمه، آصف‏زاده، سعید، محبی‏فر، رفعت و منتظری، علی. 1391. بررسی شاخص توسعه انسانی ( HDI) در ایران و کشورهای منتخب، فصلنامه پایش، سال یازدهم، شماره چهارم، صص 423- 415.
-         مرادی، ابراهیم.(1394). بررسی نقش و جایگاه سازمانهای مردم نهاد در توسعه روستا، اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی، شیراز، 31 تیرماه 1394.
-         ملک‏زاده، امیر و هاشمی، سیدمحمد. 1395. ویژگی‏های جامعه مدنی در ارتباط با تحقیقات پلیسی، فصلنامه انتظام اجتماعی، سال هشتم، شماره چهارم، صص 114- 85.
-         وروایی، اکبر، محمدی، همت و نوریان، ایوب. 1395. مشارکت سازمان‏های مردم نهاد در فرایند کیفری، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، شماره 28، صص 44 – 27.
 
-  Abafat, S., Nazmfar, H., & tagi Masoumi, M. (2013). Analysis of Development    Degree of the Cities Using TOPSIS Technique (Case study: Ardabil Province).
- Aldashev, G., & Navarra, C. (2018). Development NGOs: Basic facts. Annals of Public and Cooperative Economics, 89(1), 125-155.
- Dhanani, A. (2018). Identity constructions in the annual reports of international development NGOs: Preserving institutional interests?. Critical Perspectives on Accounting.
- Fidler, M. M., Bray, F., & Soerjomataram, I. (2018). The global cancer burden and human development: A review. Scandinavian journal of public health, 46(1), 27-36.
- Hou, J., Walsh, P. P., & Zhang, J. (2015). The dynamics of human development index. The Social Science Journal, 52(3), 331-347.
- Lewis, D. (2010). Nongovernmental organizations, definition and history. In International encyclopedia of civil society (pp. 1056-1062). Springer, New York, NY.‏
- Šilinskytė, A. (2013). Nevyriausybinių organizacijų veikla ir vaidmuo Lietuvoje.‏
- Yilmaz, B., Dasdemir, I., Atmis, E., & Lise, W. (2010). Factors affecting rural development in Turkey: Bartin case study. Forest Policy and Economics, 12(4), 239-249.
- Yousaf, M., Ihsan, F., & Ellahi, A. (2016). Exploring the impact of good governance on citizens' trust in Pakistan. Government Information Quarterly, 33(1), 200-209.