بررسی وضعیت شاخص های اثرگذار بر توسعه گردشگری روستایی در استان لرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 جهاد دانشگاهی

2 گروه جغرافیا دانشگاه لرستان

3 دانشگاه علوم تحقیقات بروجرد

چکیده

امروزه گردشگری روستایی می تواند نقش بسیار موثری در اشتغال زایی، افزایش درآمد روستاییان، کاهش مهاجرت آنها به شهرها، زدودن فقر از جامعه روستایی و در نهایت رشد و توسعه اقتصادی روستاها داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف؛ بررسی وضعیت شاخص های اثرگذار بر توسعه گردشگری روستایی در استان لرستان تدوین شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 12 روستای هدف گردشگری مصوب در استان لرستان می باشند که با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته، داده های تحقیق گردآوری شده اند. نتایج تحقیق نشان داد برای توسعه گردشگری روستایی در لرستان نیاز به جذب سرمایه گذار در بخش خصوصی و دولتی است. از پیامدهای مثبت رونق گردشگری روستایی می توان به توسعه شبکه حمل و نقل، افزایش امکانات تفریحی، ایجاد اشتغال برای روستاییان اشاره نمود. در صورت عدم مدیریت صحیح گردشگری روستایی، شاهد افزایش آلودگی محیط زیست و تغییر شگرف در قیمت املاک در روستاهای مورد مطالعه خواهیم بود.
واژگان کلیدی: گردشگری روستایی، روستاهای هدف گردشگری، لرستان.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Status of Factors Affecting Rural Tourism Development in Lorestan Province

نویسندگان [English]

  • Maryam Beyranvandzadeh 1
  • Siyamack Sharafi 2
  • Vahid Pourbasat 3
1 ACECR
2 Lorestan University
3 Bourojerd University
چکیده [English]

Today, rural tourism can play a very effective role in creating jobs, increasing the income of the villagers, reducing their migration to cities, removing poverty from the rural community, and ultimately the economic growth and development of the villages. The purpose of this study was to investigate the status of indicators affecting rural tourism development in Lorestan province. The statistical population of the study consisted of 12 approved tourism target villages in Lorestan province using researcher-made questionnaire. The results showed that in order to develop rural tourism in Lorestan it is necessary to attract investors in the public and private sectors. Positive consequences of the boom in rural tourism include expanding the transport network, increasing recreational facilities, creating employment for the villagers. Failure to properly manage rural tourism will lead to increased environmental pollution and dramatic change in property prices in the villages under study.Keywords: Rural tourism, Tourism target villages, Lorestan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural tourism
  • Tourism target villages
  • Lorestan
افتخاری، عبدالرضا، قادری، اسماعیل، (1381)، نقش گردشگری روستایی در توسعه روستایی( نقد و تحلیل چهارچوب های نظریه ای)، فصل نامه مدرس، دوره 6، شماره 2.
سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان، 1396
زمانی، فاطمه، (1394)، عوامل موثر بر توسعه ی گردشگری روستایی (مطالعه موردی: روستای سهر و فیروزان)، اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پایدار، همدان.                                                     
Musar, P. (2016). Responsible tourism as an agent of sustainable and socially conscious development: Reflections from the Italian case.  Journal of Tourism Managment, 1(5), 93–107.