نقش مسئولیت اجتماعی بر توسعه منابع محیط‌زیست و عملکرد سازمان شهرداری‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس خدمات شهری، شهرداری آمل، آمل، ایران

چکیده

مسئولیت اجتماعی سازمان، عامل اساسی بقای هر سازمان است. افزایش سریع مشکلات زیست‌محیطی همه جوامع بشری را تهدید می‌کند. منشأ این مشکلات زیست‌محیطی را می‌توان به الگوهای رشد جوامع مدرن نسبت داد. بسیاری از مدیران سازمان‌ها با یکدیگر رقابت می‌کنند و از طرفی، به دنبال راه‌حل‌های جدید برای افزایش عملکرد سازمانشان هستند که از نگرانی‌های اصلی سازمان‌های امروزی است. هدف عملکرد، تمرکز کارکنان بر عملکرد وظیفه‌ای است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی تأثیر مسئولیت اجتماعی بر توسعه منابع محیط‌زیست و عملکرد سازمان شهرداری‌ها می‌باشد. روش جمع‌آوری اطلاعات در این تحقیق، پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه محقق ساخته بوده است. جامعه آماری این تحقیق شرکت‌های مرتبط با محیط‌زیست و فضای سبز شهرداری‌ها می‌باشد و تعداد کارکنان شاغل در این شرکت‌ها 200 نفر می‌باشد که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی در دسترس مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه با نرم‌افزار spss به تحلیل و توصیف متغیرهای پژوهش پرداخته شده است. نتایج حاصل شده از این تحقیق نشان می‌دهد که میان مؤلفه‌های مسئولیت اجتماعی با توسعه منابع محیط‌زیست و عملکرد فرآیندهای داخلی سازمان‌های شهرداری‌ها با ضریب 0.916، توسعه زیست‌محیطی و عملکرد سازمان شهرداری‌ها 0.525 و توسعه اقتصادی عملکرد سازمان شهرداری‌ها برابر با 0.688 و توسعه زیست‌محیطی عرضه‌کننده برابر با 0.811 می‌باشد. رابطه میان توسعه زیست‌محیطی عرضه‌کننده و مزایای رقابتی با ضریب 2.166 و عملکرد مالی 2.545 معنادار می‌باشد. همچنین رابطه میان توسعه زیست‌محیطی عرضه‌کننده و مزایای رقابتی با ضریب 0.275 و عملکرد مالی 0.228 معنادار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Social Responsibility on the Development of Environmental Resources and the Performance of Municipalities

نویسنده [English]

  • Sahar Asgari
City Services expert, Amol Municipality, Amol, Iran
چکیده [English]

Corporate social responsibility is a key factor in any organization's survival. The rapid rise of environmental problems threatens all human societies. The origin of these environmental problems can be attributed to the growth patterns of modern societies. Many corporate executives are competing with each other and looking for new solutions to enhance their organization's performance that are of major concern to today's organizations. The purpose of performance is to focus employees on task performance. The main purpose of this study is to identify the impact of social responsibility on the development of environmental resources and the performance of municipalities. The method of data collection was a researcher-made questionnaire survey. The statistical population of this research is the companies related to the environment and green space of municipalities and the number of employees in these companies is 200 persons. . The results of this study show that among the components of social responsibility with environmental resource development and internal processes performance of municipalities organizations with coefficient 0.916, environmental development and performance of municipalities organization 0.525, economic development of municipalities performance 0.688 and supplier environmental development equal 0.811. is. The relationship between supplier environmental development and competitive advantage with a coefficient of 2.166 and financial performance of 2.545 is significant. Also, there is a significant relationship between supplier environmental development and competitive advantage with a coefficient of 0.275 and financial performance of 0.228.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Social Responsibility
  • Environmental Resources
  • Organizational Performance
  • Municipalities
-                   بادآور نهندی، یونس؛ برادران حسن زاده، رسول؛ جلالی فر، ژیلا، 1393. بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت بهره‌وری، سال هفتم، شماره 28.
-                   حاجی آقائی کشتلی, مصطفی؛ سید محمود حسینی امیری و زهرا خراسانی اجبار کلایی، ۱۳۹۴، بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی سازمانی با عملکرد سازمانی با توجه به نقش متغییرهای میانجی مزیت رقابتی شهرت سازمانی و رضایت شغلی (مطالعه موردی:صنایع مواد غذایی شهرستان آمل)، اولین همایش بین‌المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه، تهران، موسسه علمی کیان پژوهان.
-                   حسن‌پور, محمد؛ سعید زینالپوراهرایی؛ رضا حسن‌پور و حسین زکی زاده قریه علی، ۱۳۹۵، بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد شرکت با توجه به نقش توسعه تأمین‌کنندگان زیست‌محیطی، دومین کنفرانس بین‌المللی یافته‌های نوین علوم و تکنولوژی، قم، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی.
-                   رحیمی، علی، 1388. انسان، توسعه، محیط‌زیست، مجله علوم اجتماعی، شماره 20.
-                   شریفی, سیدرحیم و محسن اعظمی، ۱۳۹۵، بررسی تأثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر عملکرد شرکت با نقش میانجی مزیت رقابتی، شهرت سازمانی و رضایت مشتری، دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه‌ریزی پایدار ایران، تهران، موسسه آموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
-                   عبدلی، محمدعلی؛ یدقار، امیرمحمد، 1390. انرژی، توسعه و محیط‌زیست، دانشکده محیط‌زیست دانشگاه تهران.
-                   فتحی, زبیر؛ کیومرث سهیلی؛ علیرضا مرادی و ادریس کریمی، ۱۳۹۴، بررسی مسئولیت اجتماعی کسب‌وکار و جایگاه محیط‌زیست در سازمان از دیدگاه WTO، سومین کنفرانس بین‌المللی حسابداری و مدیریت، تهران، موسسه همایشگران مهر اشراق.
-                   موسوی, میرتضی؛ عسگر پاکرام و خسرو محمدپور، ۱۳۹۵، تأثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر عملکرد سازمانی با تأکید بر نقش میانجی سرمایه فکری در سازمان تبلیغات اسلامی شمال غرب کشور، دومین کنفرانس بین‌المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی، شهرکرد، دانشگاه پیام نور واحد شهرکرد،
-                   یزدچی، ایوب، 1383. بررسی ارتباط کارآمدی زیست‌محیطی با افزایش و بازده دارائی های شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز.
-                   Ağan, Y., Kuzey, C., Acar, M. F., & Açıkgöz, A. (2016). The relationships between corporate social responsibility, environmental supplier development, and firm performance. Journal of Cleaner Production, 112, 1872-1881.
-                   Bai, C., Sarkis, J., 2010. Green supplier development: analytical evaluation using rough set theory. J. Clean. Prod. 18, 1200e1210.
-                   Cavazotte, F., & Chang, N. C. (2016). Internal corporate social responsibility and performance: A study of publicly traded companies. BAR-Brazilian Administration Review, 13(4).
-                   Freeman, R.E., 1984. Strategic Management: a Stakeholder Approach. Pitman, Boston.
-                   Frooman, J (1997). "Socially Irresponsible and Illegal Behavior and Shareholder Wealth". Business & Society. 1997 .36(3). PP: 221-249.
-                   Fu, X., Zhu, Q., Sarkis, J., 2012. Evaluating green supplier development programs at a telecommunications systems provider. Int. J. Prod. Econ. 140, 357e367.
-                   Jabbour, A.B.L.D.S., Jabbour, C.J.C., Latan, H., Teixeira, A.A., de Oliveira, J.H.C., 2014. Quality management, environmental management maturity, green supply chain practices and green performance of Brazilian companies with ISO 14001 certification: direct and indirect effects. Transp. Res. Part E: Logist. Transp. Rev. 67, 39e51.
-                   Krause, D.R., Scannell, T.V., Calantone, R.J., 2000. A structural analysis of the effectiveness of buying firm's strategies to improve supplier performance. Decis. Sci. 31, 33e55.
-                   Lee, S.Y., Klassen, R.D., 2008. Drivers and enablers that foster environmental management capabilities in small-and medium-sized suppliers in supply chains. Prod. Oper. Manag. 17, 573e586.
-                   Rao, P., 2002. Greening the supply chain: a new initiative in South East Asia. Int. J. Oper. Prod. Manag. 22, 632e655.
-                   Reverte, C., Gómez-Melero, E., & Cegarra-Navarro, J. G. (2016). The influence of corporate social responsibility practices on organizational performance: evidence from Eco-Responsible Spanish firms. Journal of Cleaner Production, 112, 2870-2884.
-                   Searcy, C., Dixon, S. M., & Neumann, W. P. (2016). The use of work environment performance indicators in corporate social responsibility reporting. Journal of Cleaner Production, 112, 2907-2921.
-                   Tuczek, F., Castka, P., & Wakolbinger, T. (2018). A review of management theories in the context of quality, environmental and social responsibility voluntary standards. Journal of Cleaner Production, 176, 399-416.
-                   Türker, D., 2009. Measuring corporate social responsibility: a scale development study. J. Bus. Ethics 85, 411e427.