بررسی مؤلفه‌های توسعه پایدار روستایی: چالش‌ها و راهکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

توسعه پایدار روستایی پدیده‌ای پیچیده و دارای ابعاد متعدد است. در واقع بدون شناخت جنبه‌های مختلف سکونت در روستا حفظ آینده روستا امکان‌پذیر نمی‌باشد. حفظ پایداری روستا هدف غایی مؤلفه‌های توسعه پایدار روستایی است. یک‌جانبه‌گری و یا نادیده گرفتن هر یک از مؤلفه‌های توسعه پایدار روستا، خسارات جبرا‌ن‌ناپذیری برای آینده روستا به دنبال دارد. نتایج بررسی نشان‌دهنده آن است که جهت دستیابی به توسعه پایدار روستایی می‌بایست مؤلفه‌هایی نظیر فرهنگ، محیط‌زیست، امنیت، آموزش، مشارکت و انسان را در نظر گرفت. مؤلفه‌های بازدارنده‌ای نیز مانند چالش‌های مدیریتی، دولتی، اقتصادی، زیستی، اجتماعی، زیرساختی و خزش شهری در این مسیر وجود دارد. در مجموع ایجاد دهیاری‌ها، توسعه صنعت گردشگری روستایی مانند گردشگری غذا، بهبود قوانین مربوط به زمین، احداث واحدهای بیوگازی، اجرای طرح هادی و به‌کارگیری سیستم مدیریتی مبتنی بر ویژگی‌های خاص روستا، می‌تواند تسهیل‌گر تحقق توسعه پایدار در روستا باشد. در این پژوهش که به صورت مروری و با استفاده از منابع مکتوب کتابخانه‌ای و سایت‌های اینترنتی تهیه شده، مسأله توسعه پایدار روستا و راه‌های دستیابی به آن بررسی و راهکارهایی را در پایان ارائه می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Components of Rural Sustainable Development: Challenges and Solutions

نویسندگان [English]

  • mohammad khodamoradpour
  • Maryam zanganeh
Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Khuzestan,Iran
چکیده [English]

Rural sustainable development is a complex and multi-dimensional phenomenon. In fact, it is not possible to preserve the future of the rural without knowing the different aspects of rural living. Rural sustainability is the ultimate goal of rural sustainable development. One-sidedness or neglect of any component of sustainable rural development results in irreparable damage to the future of the rural. The results show that components such as culture, environment, security, education, participation and human have to be considered in order to achieve sustainable rural development. There are also deterrent components such as managerial, governmental, economic, biological, social, infrastructure and urban creep challenges. Overall, the creation of rurals, the development of rural tourism industry such as food tourism, improvement of land laws, construction of biogas units, implementation of the conductor plan and implementation of a management system based on the specific characteristics of the rural, can facilitate the sustainable development of the rural. In this review, which has been reviewed using written library resources and websites, the issue of sustainable development of the rural and the ways of achieving it are presented and some solutions are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural
  • Sustainable Development
  • Sustainable Rural Development
  • Components
1- آزیری، سمیه. (1387). «بررسی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار روستایی با تأکید بر کشاورزی پایدار». فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منبع طبیعی، سال ششم، شماره بیست‌ویکم، صص: 27-22.
2- احمدوند، مصطفی. (1393). «بررسی تأثیر دهیاری‌ها بر توسعه‌ی پایدار روستایی در شهرستان بویراحمد». فصلنامه روستا و توسعه، سال 17، شماره‌ی 3، صص: 42-23.
3- احمدی، فاطمه. سجادی، اشرف. (1391). «بررسی مؤلفه‌های بازدارنده توسعه پایدار روستایی از دیدگاه کارشناسان». مجله پژوهش‌های ترویج و آموزش کشاورزی، سال پنجم، شماره 3، پیاپی19، صص: 80-69.
4- ازکیا، مصطفی. ایمانی، علی. (1387). «توسعه پایدار روستایی». انتشارات اطلاعات، چاپ اول، ص: 452.
5- ازکیا، مصطفی. نوابخش، مهرداد. ایمانی، علی. (بی‌تا). «عوامل مؤثر بر نشر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در جامعه روستایی (مطالعه تجربی: روستای قرن‌آباد)».
6- اژدری‌فرد، فاطمه. احمدوند، مصطفی. (1390). «واکاوی عملکرد شوراهای اسلامی در مسیر توسعه پایدار روستایی (مطالعه موردی: شهرستان سمیرم)». پژوهش‌های روستایی، سال دوم، شماره‌ی سوم، پاییز، صص: 100-77.
7- اسمعیلی، فضل‌اله. خداداد. (1397). «بیوگاز و اثرات آن بر پایداری محیط‌زیست در سکونت روستایی». فصلنامه علمی تخصصی پژوهش‌های علوم فنی و کشاورزی (ATSR)، دوره اول، شماره 2، صص: 62-52.
8- اعظمی، امیر. حشمتی‌جدید، مهدی. سلیمانی، عادل. علی‌بیگی، امیرحسین. (1395). «تبیین اثرات گردشگری بر توسعه پایدار روستایی: (مطالعه موردی: روستای ریجاب از توابع شهرستان دالاهو در استان کرمانشاه)». فصلنامه میراث و گردشگری، صص: 42-23.
9- افراخته، حسن. حجی‌پور، محمد. (1392). «خزش شهری و پیامدهای آن در توسعه پایدار روستایی (مورد: روستاهای پیرامونی شهر بیرجند)». جغرافیا،دوره جدید، سال یازدهم، شماره 39، صص: 185-158.
10- امین‌طاهری، محمدعلی. (1395). «توسعه‌ی روستا، کلید توسعه‌ی کشور». سنبله، 250/10.
11- امینی‌نژاد، غلامرضا. زنده‌بودی، یاسر. (1397). «ارزیابی شاخص‌های توسعه‌ی پایدار روستایی در استان بوشهر: مطالعه موردی شهرستان تنگستان». فصلنامه‌ی روستا و توسعه، سال 21، شماره‌ی 4، صص: 28-1.
12- اویسی، میثم. (1397). «نقش کشاورزی در توسعه پایدار روستایی». ماهنامه دام ‌و ‌کشت‌وصنعت، 215 و 216، صص:30.
13- ایزدی، حسن. (1394). «گردشگری غذا، فرصتی یرای توسعه‌ی پایدار روستایی در ایران». پژوهش‌های روستایی، دوره‌ی 6، شماره‌ی 1، صص: 96-65.
14- ایمانی، بهرام. خلیفه، ابراهیم. ابراهیمی، خدیجه. (1396). «ارزیابی اثرات اجرای طرح هادی در توسعه‌ی پایدار روستایی (مطالعه‌ی موردی: روستای کندوان، آذربایجان شرقی)». مجله پژوهش و برنامه‌ریزی روستایی، 6(2)، صص: 71-57.
15- بدری، سیدعلی. رکن‌الدین‌افتخاری، عبدالرضا. سلمانی، محمد. بهمند، داداله. (1390). «نقش نظام‌های بهره‌برداری زارعی (خانوادگی) در توسعه پایدار روستایی (مطالعه‌ی موردی: شهرستان قیر و کارزین- استان فارس)». پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره 76، صص: 48-33.
16- برزگر، صادق. رضایی، طیبه. جان‌بابانژاد، محمدحسین. (بی‌تا). «اثرات گردشگری محلی در توسعه‌ی پایدار روستایی (نمونه مطالعاتی: روستای فارسیان». فصلنامه میراث و گردشگری، صص: 187-165.
17- برقی، حمید. محمودصالحی، سمیه. (1395). «نقش مدیریت نوین روستایی در توسعه پایدار روستایی». راهبرد توسعه، شماره 45، صص: 239-205.
18- بهبودی،هدی. (1389). « بررسی کارکردهای اقتصادی-اجتماعی قنات در دستیابی به توسعه پایدار روستایی». فصلنامه نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سال هفتم، شماره‌ی بیست‌وهفتم، صص: 61-57.
19- بهرامی‌پاوه، رحمت‌اله. (1397). «تحلیلی بر روند پارادایم توسعه‌یافتگی و تأثیر آن بر همگرایی ملی در ایران». فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، دوره 6، شماره 3، صص:497-478.
20- بیرانوندزاده، مریم. سبحانی، نوبخت. فلاحی‌خوشجی، مصطفی. علی‌زاده، سیدعلی. (1397). «تحلیل سطوح پایداری توسعه روستایی در استان کرمانشاه». مجله علوم جغرافیایی، شماره 29، پاییز و زمستان 1397، صص: 71-51.
21- کریمی، مرضیه. درویش‌نوری، سیمین. (1397). «فقر و توسعه پایدار محیط‌زیست (با تأکید بر نقش جنسیت)». مدیریت محیط‌زیست و توسعه پایدار X378-2588.
Available online at: www. EMSD.ir
22- معصوم، جلال. (1382). «اصول و مفاهیم توسعه‌ی روستایی». دهیاری‌ها، شماره 15، صص: 17-14.
23- ملیحی‌شجاعی، رادمان. اسدی، صالح. اسمعیلی‌کمارعلیا، حسین. (1396). «تأثیر اقتصاد مقاومتی بر توسعه پایدار در اقتصاد ایران». بورس، مهر و آبان 1396، شماره 147 و 148، صص: 235-230.
24- مهراب‌قوچانی، امید. خسروی‌پور، بهمن. رواحی‌نژاد، محمد. (1393). «فاوا و توسعه روستایی (ضرورت، چالش‌ها و راهکارها)». کشاورزی و توسعه پایدار، شماره 54-53، صص: 27-12.
25- Horlings, Ina. Padt, Frans. (2013). Leadership for Sustainable Regional Development in Rural Areas: Bridging Personal and Institutional Aspects. Sustainable Development, 21, 413-424.
26- Jomehpour, Mahmoud. (2017). Identifying Strategic Properties for the Sustainable Development of Rural Areas Based on L