پهنه‌بندی و تحلیل خشکسالی در استان لرستان با استفاده از شاخص‌های خشکسالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر جهاد دانشگاهی واحد لرستان

2 کارشناس شهرسازی

3 شهرداری کوهدشت

4 دانشگاه لرستان

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف؛ پهنه‌بندی و تحلیل خشکسالی با استفاده از شاخص‌های خشکسالی در استان لرستان صورت گرفته است، دوره آماری 20 ساله (1395-1369)، به عنوان دوره آماری مشترک در نظر گرفته شد. در ادامه با کمک نرم‌افزار DIP شاخص‌های RAI، PNPI و SPI، وضعیت خشک‌سالی برای ایستگاه‌های مورد مطالعه محاسبه و سپس برای پهنه‌بندی شدت خشک‌سالی از روش‌های زمین‌آماری روش معین عکس فاصله، روش تخمین‌گر موضعی، تخمین‌گر عام و روش تابع‌شعاعی در محیط نرم افزار 5/10 Arc GIS ، استفاده شده است.
واژگان کلیدی: خشکسالی، پهنه بندی، لرستان
چکیده
پژوهش حاضر با هدف؛ پهنه‌بندی و تحلیل خشکسالی با استفاده از شاخص‌های خشکسالی در استان لرستان صورت گرفته است، دوره آماری 20 ساله (1395-1369)، به عنوان دوره آماری مشترک در نظر گرفته شد. در ادامه با کمک نرم‌افزار DIP شاخص‌های RAI، PNPI و SPI، وضعیت خشک‌سالی برای ایستگاه‌های مورد مطالعه محاسبه و سپس برای پهنه‌بندی شدت خشک‌سالی از روش‌های زمین‌آماری روش معین عکس فاصله، روش تخمین‌گر موضعی، تخمین‌گر عام و روش تابع‌شعاعی در محیط نرم افزار 5/10 Arc GIS ، استفاده شده است.
واژگان کلیدی: خشکسالی، پهنه بندی، لرستان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Drainage zoning and analysis in Lorestan province using drought indices

نویسندگان [English]

  • Mostafa Falahi 1
  • Mohhamad reza Mansouri 2
  • Rasoul AliGhaderi 3
  • Hossein Salehi 4
1 Researcher in ACECR Lorestan Unit
2 Kuhdasht Municipality
3 Municipality of Kohdasht
4 Lorestan University
چکیده [English]

Drainage zoning and analysis in Lorestan province using drought indices

Mostafa Fallahi (PhD in Climate Change, Researcher in ACECR Lorestan Unit)
Mohammad Reza Mansouri (Master of Urban Planning, Municipality of Kuhdasht)
Rasul Ali Ghaderi (Expert of Islamic Iran History, Municipality of Kuhdasht)
Hossein Salehi (PhD student in Watershed Management, Lorestan University)


Abstract
The present study aimed to zoning and analysis of droughts using drought indices in Lorestan province. The statistical period of 20 years (1987-2009) was considered as a common statistical period. Then, with the help of DIP software, the RAI, PNPI and SPI indices calculate the drought condition for the stations under study and then to map the drought severity from geostatistical methods of the specified reverse distance method, Local estimator method, general estimator and radial function method have been used in Arc GIS 5/10 software environment.
Keywords: Drought, Zoning, LorestanAbstract
The present study aimed to zoning and analysis of droughts using drought indices in Lorestan province. The statistical period of 20 years (1987-2009) was considered as a common statistical period. Then, with the help of DIP software, the RAI, PNPI and SPI indices calculate the drought condition for the stations under study and then to map the drought severity from geostatistical methods of the specified reverse distance method, Local estimator method, general estimator and radial function method have been used in Arc GIS 5/10 software environment.
Keywords: Drought, Zoning, Lorestan

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drought
  • Zoning
  • Lorestan
-          رحیمی، لیلا ۱۳۹۲، پایش خشکسالی براساس نمایهSPI،دهکها، و نرمال، اولین همایش ملی چالش های منابع آب و کشاورزی، اصفهان، انجمن ملی آبیاری و زهکشی ایران،   دانشگاه آزاد اسلامی واحدخوراسگان، https://www.civilica.com/Paper-CHWRA01-CHWRA01_066.html
-          حلبیان, امیرحسین و جواد محمدی نژاد، ۱۳۹۱، بررسی پایش خشکسالی دراستان لرستان براساس شاخص بارش استاندارد تحلیل نموداری ایستگاه بروجرد به عنوان نمونه، سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران، اراک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، https://www.civilica.com/Paper-DESERTWETLAND03-DESERTWETLAND03_202.html
-          حمزه، سعید، فراهانی، زهرا، مهدوی، شهریار، چترآبگون، امید، غلام نیا، مهدوی، 1396، پایش زمانی و مکانی خشکسالی کشاورزی با استفاده از داده های سنجش از دور مورد مطالعه: استان مرکزی ایران، تحلیل فضایی مخاطرات محیطی سال چهارم پاییز ، شماره 3.
-          رضایی مقدم, محمد حسین, ولی زاده کامران, خلیل, رستم زاده, هاشم, رضایی, علی. (1391). ارزیابی کارایی داده‌های سنجنده‌ی‎ MODIS در برآورد خشکسالی (مطالعه‎ی موردی: حوضه‎ی آبریز دریاچه ارومیه). جغرافیا و پایداری محیط, 2(4), 37-52.
-          رضیئی،طیب، ثقفیان،بهرام ، شکوهی ،علیرضا، (1382)، «پیش بینی شدت- تداوم-فراوانی خشکسالی با استفاده از روش‌های احتمالاتی و سری‌های زمانی (مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان )»، مجله بیابان، جلد 8 ، شماره 2،292-310.
-          قانقرمه،عبدالعظیم، روشن، غلامرضا، 1394، کاربرد شاخص TOPSIS در پایش خشکسالیها و ترسالیهای استان گلستان، فیزیک زمین و فضا، دوره 41 ،شماره 3 ،پاییز 1394 ،صفحة 547 -5.
-          مجید، حیدری، فرخی، الهام، تنیان، سارا، حصاری، بهزاد، تحلیل خشکسالی های هواشناسی  با استفاده از نرم افزار DIP و هیدرولوژیکی مطالعه موردی: ارومیه و خوی، 1388،همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران (مدیریت پایدار بلایای طبیعی).
 
-          Bhuiyan, C, Kogan, FN, (2010), ‹‹Monsoon variation and vegetative drought patterns in the Luni Basin in the rain-shadow zone››. Internationa Journal of  Remote Sens, 31(12):3223-3242 .
-          Caccamo, G.; Chisholm, L. A.; Bradstock, R. A.; and Puotinen, M. L. 2011. Assessing the sensitivity of MODIS to monitor drought in high biomass ecosystems. Remote Sensing of Environment,
-          Cancelliere, A, Mauro, B andRossi, G,(2007),‹‹ Drought forecasting using the Standarized Precipition››, Journal of Water Resource Management . 21: 801-819pp.
-          Giddings, L, Soto, M, Rutherford, B M and Maarouf, A,(2005), ‹‹Standardized precipitation index zones for Mexico›› Atmosfera,, (2) 26, 33-56PP.
-           Hung, W U, Hayes, M J., Wilhite, D Aand Svoboda, M D,( 2005),‹‹ The effect of the length of  record on the standardized precipitation index calculation››, International Journal of Climatol 25, 505-520,pp
-          Lukas, A and Vasliliades, L, (2004). ‹‹Probilistic analysis of drought spatio-temporal characteristics in Thessaly region, Greece››, National Hazard and Earth System Sciences, 4, 719-731pp.
-          Probilistic). ‹‹2004, (L, Vasliliades and A, Lukas- 16 in characteristics temporal-spatio drought of analysis Earth and Hazard National››, Greece, region Thessaly .
-          Roswintiarti, O.; Oarwati, S.; and Angraini, N. 2010. Potential drought monitoring over agriculture area in Java Island, Indonesia. Indonesian National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN), Progress Report of SAFE Prototype Year.
Zhang, A.; & and Jia, G. 2013. Monitoring meteorological drought in semiarid regions using multi-sensor microwave remote sensing data. Remote Sensing of Environment