بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ج

چ

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ض

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

  • هاجری، زینت [1] جغرافیا
  • هادی، الناز [1] گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
  • هادی، الهام [1] گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
  • هادی پور، مرضیه [1] دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی‌روستایی دانشگاه تهران
  • هاشم پور، رقیه [1] دانشجوی دکتری جغرافیا (برنامه ریزی روستایی(کارآفرینی))
  • هاشمی زاده، علی [1] انستیتوی فناوری بیجینگ پکن
  • هزاره، وحید [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری، دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده ادبیات و علوم انسانی. گروه جغرافیا. مشهد
  • هزاره، وحید [1] دانشگاه فردسی مشهد

ی

A

C