۱-مجله جغرافیا و روابط انسانی برای شماره زمستان 1399 مقاله می پذیرد. 

2-این مجله علمی تخصصی است. 

3-مقالات این مجله تماما قبل از فرایند چاپ مورد بررسی نرم افزارهای مشابهت یاب قرار می گیرد. مسائلی همچون سرقت علمی از هر نوع پیگیری خواهد شد. 

4- در صورت تمایل به صفحه اینستاگرام ما ملحق شوید و از آخرین اخبار مجله اطلاع پیدا نمایید.

http://instagram.com/geographyandhumanrelationships

 

شماره جاری: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 12، بهار 1400 

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان