۱-مجله جغرافیا و روابط انسانی برای شماره نهم تابستان 1399 مقاله می پذیرد. تلاش خواهد شد تا شماره نهم با داوری سریع طی روزهای آتی منتشر شود. لذا مقالاتی که در چند روز آینده ارسال شوند به سرعت در مسیر داوری و چاپ قرار خواهند گرفت.

2-این مجله علمی تخصصی است. مقالات چاپ شده می تواند در مصاحبه های دکتری، استخدام یا بخشی از نمره پایان نامه مفید باشد. 

3-مجله جغرافیا و روابط انسانی درصدد است که اقدام به انتشار ویژه نامه ای به زبان انگلیسی نماید. علاقه مندان می توانند مقالات خود را به زبان انگلیسی برای مجله ارسال نمایند. 

4-مقالات این مجله تماما قبل از فرایند چاپ مورد بررسی نرم افزارهای مشابهت یاب قرار می گیرد. مسائلی همچون سرقت علمی از هر نوع پیگیری خواهد شد. 

5- در صورت تمایل به صفحه اینستاگرام ما ملحق شوید و از آخرین اخبار مجله اطلاع پیدا نمایید.

http://instagram.com/geographyandhumanrelationships

 

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 4 - شماره پیاپی 8، بهار 1399 

10. ارزیابی حکمروایی خوب شهری در عملکرد مدیریت شهر اسلامشهر با استفاده از مدل راهبردی Swot

صفحه 185-203

نعمت حسین زاده؛ یونس غفاری؛ مریم پناهی؛ پیام عمادی؛ غلامرضا بیات


17. تحلیل تاثیرات حفظ فرهنگ بومی در استان خراسان شمالی

صفحه 265-284

جعفر بهاری؛ سمیرا محمدی؛ شهلا بهاری؛ مریم محمدی؛ حامد بهاری


23. تحلیل ساختار فضایی- کالبدی بافت فرسوده شهری با استفاده از روش تحلیل استراتژیک- سلسله مراتبی(SWOT-AHP)

صفحه 352-375

نعمت حسین زاده؛ فردین نظافتی نمین؛ علی توکلی یرکی؛ هادی احمدی؛ یونس غفاری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
آئیژ عزمی

مدیر مسئول مدیر اجرایی اعضای هیات تحریریه
شاپا الکترونیکی
2645-3851

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان