شماره‌های پیشین نشریه

۱-مجله جغرافیا و روابط انسانی برای شماره ششم پاییز 1398 مقاله می پذیرد. تلاش خواهد شد تا شماره ششم با داوری سریع طی روزهای آتی منتشر شود. لذا مقالاتی که در چند روز آینده ارسال شوند به سرعت در مسیر داوری و چاپ قرار خواهند گرفت.

2-این مجله علمی تخصصی است. مقالات چاپ شده می تواند در مصاحبه های دکتری، استخدام یا بخشی از نمره پایان نامه مفید باشد. 

3-مبلغ پنجاه هزار تومان بابت تامین بخشی از هزینه های جاری مجله بعد از پذیرش مقاله دریافت می گردد.

4-مجله جغرافیا و روابط انسانی درصدد است که اقدام به انتشار ویژه نامه ای به زبان انگلیسی نماید. علاقه مندان می توانند مقالات خود را به زبان انگلیسی برای مجله ارسال نمایند. هزینه چاپ مقاله به زبان انگلیسی پنجاه هزار تومان است.

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 6، پاییز 1398 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
آئیژ عزمی

مدیر مسئول مدیر اجرایی اعضای هیات تحریریه
شاپا الکترونیکی
2645-3851

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان