داوران

سمیه      امیری پریان

مینا        جامی

فرهاد     جوان

مهدی     چراغی

فروغ      رضازاده

محمد رضا          رضایی

مسلم     ضرغام فرد

آئیژ        عزمی

فاطمه     عزیزی

جمشید   عینالی

زهره      فنی

سمیه      قزلباش

احمد زنگانه

مهدی رمضانزاده لسبویی

سعیدرضا اکبریان رونیزی

شهلا چوبچیان

بهرام ایمانی

حمدالله سجاسی قیداری

حجت الله شرفی

علی شماعی

الهام پورمهابادیان