جغرافیا و روابط انسانی (GAHR) - فرایند پذیرش مقالات