امتیار مجله

لطفا دقت کنید این مجله دارای امتیاز برای ارتقا اساتید، جذب هیات علمی و مصاحبه دکتری و استخدامی است

این مجله دارای اعتبار علمی پژوهشی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیست