هزینه چاپ مقاله

مبلغ پنجاه هزار تومان بابت تامین بخشی از هزینه های جاری مجله بعد از پذیرش مقاله دریافت می گردد.