نویسنده = امیر حسینیان راد
بررسی شاخص محرومیت نسبی (IRSD) شهرهای استان لرستان

دوره 6، شماره 2، مهر 1402، صفحه 257-277

10.22034/gahr.2023.385152.1813

امیر حسینیان راد؛ علی نادر دهقانی الوار؛ مریم بیرانوندزاده


سنجش مطلوبیت شاخص‌های حکمروایی خوب شهری نمونه موردی: شهر کرج

دوره 6، شماره 2، مهر 1402، صفحه 490-508

10.22034/gahr.2023.390987.1830

امیر حسینیان راد؛ حدیث موسوی؛ محمد مولائی قلیچی


بررسی نقش حکمروایی خوب روستایی در توسعه کالبدی روستاها نمونه موردی: شهرستان خرم آباد

دوره 6، شماره 2، مهر 1402، صفحه 590-609

10.22034/gahr.2023.392189.1837

امیر حسینیان راد؛ مریم بیرانوندزاده؛ هدایت اله درویشی