نویسنده = کرامت اله زیاری
تعداد مقالات: 2
2. نوسازی بافت فرسوده با استفاده از رویکرد مشارکتی و سرمایه اجتماعی (نمونه موردی: ناحیه 2 منطقه 9 شهر تهران)

دوره 1، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 390-411

کرامت اله زیاری؛ وحید عباسی فلاح؛ اصغر حیدری؛ اسماعیل نجفی