کلیدواژه‌ها = بافت قدیم
ارزیابی میزان زیست پذیری در فضاهای شهری: مورد پژوهی: بافت قدیم شهر خرم آباد

دوره 2، شماره 4، فروردین 1399، صفحه 401-412

اسماعیل نجفی؛ هما قاسمیان؛ علیرضا صادقی


بررسی توسعه راهبردی بافت قدیم شیراز

دوره 1، شماره 3، دی 1397، صفحه 557-570

بهنام مغانی رحیمی