آنالیز بافت گرد و غبار و اثرات آن بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دبیرستان‌های دخترانه ناحیه (1) شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جغرافیا، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقلیم شناسی واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

پدیده گرد و غبار در ایران زندگی ساکنان غرب کشور از جمله استان خوزستان را تحت تأثیر خود قرار داده و به محیط‌ زیست، سلامتی و اقتصاد مردم در این مناطق، خسارت‌های فراوانی وارد ساخته است. اثرات این پدیده بر روی سلامتی مردم و به‌ خصوص کودکان و دانش آموزان استان خوزستان و شهر اهواز، کاملا مشهود و محسوس است. هدف از این تحقیق بررسی بافت و اثرات ریزگرد‌ها بر وضعیت و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه ناحیه یک شهر اهواز می‌باشد. ابتدا داده‌های روزانه گردوغبار از سازمان هواشناسی و آمار درصد قبولی دبیرستان‌های دخترانه ناحیه یک شهر اهواز، از اداره آموزش‌ و پرورش خوزستان اخذ گردید. بین داده های گردوغبار با درصد قبولی دانش آموزان از همبستگی پیرسن و جهت تجزیه ‌و تحلیل روند داده‌ها، از نرم‌ افزارهای، SPSS، و Excel استفاده‌ گردید. همچنین نمونه‌های ریزگردها جمع آوری شده جهت آنالیز و تعیین بافت، به آزمایشگاه زمین شناسی، انتقال و از روش پرتو اشعه ایکس استفاده شد. نتایج نشان داد طی این دوره، درصد قبولی این دبیرستانها، دارای ضریب روند 28/0 بوده است. دبیرستانهای رضوان و فردوسی به ترتیب با ضریب روند 63/0 و 50/0 دارای بیشترین درصد قبولی و دبیرستانهای فروغ و مهر به ترتیب با ضریب روند 004/0- و 03/0 دارای کمترین درصد قبولی در میان دبیرستانهای دخترانه ناحیه (1) شهر اهواز بوده‌اند. همچنین دبیرستانهای دخترانه فرزانگان و حضرت معصومه به ترتیب با ضرایب (703/0-) و (634/0-) همبستگی منفی بالایی با افزایش تعداد روزهای گردوغبار و با ضرایب (562/0- ) و (546/0- ) همبستگی منفی خوبی با افزایش تداوم گرد و غبار را نشان می دهند. بافت کانی های تشکیل دهنده نمونه های ریزگرد، بیشتر کلسیت، دولومیت، کوارتز می باشد و حضور کلسیت به عنوان کانی اصلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Dust texture analysis and its effects on academic performance of high school students in district 1 (Ahwaz city)

نویسندگان [English]

  • ghabraail ghorbanian 1
  • Maryam Abdollahi Lorestani 2
1 Department of Geography, Ahvaz Brench, Islamic Azad university, Ahvaz, Iran
2 M.Sc. Student, Department of Geography, Ahvaz Brench, Islamic Azad university, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The phenomenon of dust in Iran has affected the lives of western residents, including the Khuzestan province, and has damaged the environment, health and the economy of the people in these areas. The effects of this phenomenon on the health of the people, especially children and students in Khuzestan and Ahvaz, are quite obvious. The purpose of this study was to investigate the tissue and effects of Dust on the academic achievement of students in high school girls in Ahwaz. At first, daily data from the dust collector from the Meteorological Organization and the statistics of the percentage of girls in the district of Ahvaz were received from the Education Department of Khuzestan. Pearson correlation was used between Dust Data and students' perceived acceptance percentage. Data was analyzed using software, SPSS, and Excel. The collected Dust specimens were also used to analyze and determine the tissue, to the geology, transmission and X-ray methods. The results showed that the percentage of admission of these high schools in this period was 0.28. High school students of Rezvan and Ferdowsi have the highest percentages with the coefficient of 0.63 and 0.50, respectively, and the forego and Mehr high schools with the coefficient of trend -0.004 and 0.03 have the lowest percentage of admission among high school girls in the district (1) Ahvaz city. The high school students of Farzanegan and Masoomeh with a coefficient of 0.703 and (-0.634), respectively, had a high negative correlation with increasing number of days of dust and with coefficients (-0.562) and (-0.546) negative correlation Good with increasing dust persistence. The tissue of the minerals forming the finite samples is mostly calcite, dolomite, quartz and the presence of calcite as the main mineral.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Dust"
  • "Students"
  • " Ahwaz
  • X-ray"
- اداره کل هواشناسی استان خوزستان (1396) داده های آب و هوا، سال های 95-65 .
- اداره کل محیط زیست استان خوزستان (1396) داده های ریزگرد ها، سال های 95- 65 .
- بشیری، رضا. سوری، بابک (1396) بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ذرات معلق بزرگتر از ١٠ میکرومتردر استان کردستان، غرب ایران، فصلنامه زمین شناسی ایران، سال یازدهم، شماره 41، دوره 18، شماره 3، صص 67-79.
- بهبودیان، جواد (1383) آمار ناپارامتری، انتشارات دانشگاه شیراز، ص 302 .
- رجبی، مهدی. سوری، بابک (1394) ارزیابی مقادیر فلزات سنگین در ذرات گرد و غبار، مجله سلامت و محیط، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن علمی بهداشت محیط ایران، دوره هشتم، شماره اول، صص 22-11.
- شاهسونی، عباس. یاراحمدی، مریم. مصداقی نیا، علیرضا. یونسیان، مسعود. جعفر زاده، نعمت اله. نعیم آبادی، ابوالفضل. ثالثی، محمود. ندافی، کاظم (1390) تحلیل روند گرد و غبار ورودی به ایران با تاکید بر استان خوزستان. دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان اولین کنگره بین المللی پدیده گرد و غبار ومقابله با آثار زیانبار آن، 26 و 27 بهمن ماه، صص 202- 192
- قادری، فرهاد. پورفلاح، سپیده (1394) تأثیر گرد و غبار هوای شهر اهواز  بر افزایش مرگ و میر شهر ، اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار، اهواز، 14-12، اسفند، صص 268 – 263.
- قربانیان، جبرائیل. کردوانی، پرویز (1393) آنالیز بافت ریزگرد های شهر اهواز به روش پرتو ایکس و رابطه تشدید این طوفان ها با تخریب تالاب هورالعظیم، فصلنامه علمی پژوهشی اکوبیولوژی تالاب، سال ششم، شماره 20، صص 99- 91.
- گلستانی، فرهاد. صلاحی، اسماعیل. بهره­ور، محمدعلی (1383) روش­های شناسایی و آنالیز مواد، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، ص 380.
- گودی، اندرو. میدلتون، نیک (1391) ریزگرد بیابانی در سیستم جهانی، ترجمه حسین آذرنیوند، حمید غلامی، حسن خسروی، انتشارات دانشگاه تهران، ص 286.
- نجفی، محمد سعید. خوش‌اخلاق، فرامرز. زمان زاده، سیدمحمد. شیرازی، محمدحسن. صمدی، مهدی (1392) بررسی ترکیبات بار گردوغبار در غرب و جنوب غرب ایران. فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی، 2سال دوم، شماره 6، صص 36-17.
-Aarons, S.M,. Aciego, S.M. Gabrielli, P. Delmonte, B.  Bouman, C., (2016) Ice core record of dust sources in the western United States over the last 300 years ,Original research article, Chemical Geology, Volume 442, 28 November 2016, P 160-173.
-Al-Hurban, A.E., Al- ostad, A.N. (2010) Textural characteristics of dust fall out and potential
effect on public health in Kuwait city and suburbs, Journal of  Environmental geology, 60:169-181. 
 
-Gabet, E J., (2014) Fire increases dust production from chaparral soils, Original Research Article, Geomorphology, Volume 217, 15 July 2014, P 182-192.
 
-Ghorbanian, G. Kardavani, P. Sarvati, MR. Jedari Eyvazi, J. (2014) measuring the concentrations of heavy metals in dust in ahvaz, Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES),  Vol. 5, No. 1, p. 300-305.
 
-Griffin, D.W. (2007) Atmospheric Movement of Microorganisms in Clouds of Desert Dust
and Implications for Human Health, Journal of Clinical Microbiology, 20 (3): 459-577.
-Hamidi, M,.  Kavianpour, M.R., Shao, Y., (2017) A quantitative evaluation of the 3–8 July 2009 Shamal dust storm, Aeolian Research, Volume 24, February 2017, P 133-143.
-Hyun, C., Dong, W.S., Wonnyon, K., Seong, J.D., Soo, H.L., Minsoo, N. (2011) Asian dust
storm particles induce a broad toxicological transcriptional program in human epidermal
keratinocytes, Toxicology Letters, 200 (1-2): 92–99.
-Karen, A. H,. Charlie, S. B,. Giannantonio, C,. Gary, M,. Caroline L. P., (2014)Solid-phase phosphorus speciation in Saharan Bodélé Depression dusts and source sediments, Chemical Geology,Volume 384, 25 September 2014, P 16-26.
-Krueger, B. J., Grassian, V. H., Cowin, J. P. and Lasking, A., (2004) Heterogeneous chemistry of individual mineral dust source regions. The importance of particle mineralogy. Atmospheric Environment 38:6253- 6261.
 
-Ludovic, F.H., Holger, P., Dimitri, N.M. (2015) Regional climate impact of aerosols
Emitted by transportation modes and potential effects of policies on demand emissions, 41 :24-30.
 
-Matti, C. Pauling, A. Kuttel, M. and Wanner, H. (2009) Winter precipitation trends for two
selected European regions over the last 500 years and their possible dynamical
background, Theoretical Applied Climatology, (95): 2-26.
 
-Sweeney, MR. McDonald, EV.  Etyemezian, V. (2011) Quantifying dust emissions from desert landforms, eastern Mojave Desert, USA, Original Research Article, Geomorphology, Volume 135, Issues 1–2, 1 December 2011, P 21-34;
-Swet, N.  Katra, I. (2016) Reduction in soil aggregation in response to dust emission processes, Original Research Article, Geomorphology, Volume 268, 1 September 2016, P177-183.
-Zarasvandi, A., Carranza, E.J.M., Moore, F., Rastmanesh, F., (2011) Spatio-temporal occurrences and mineralogical–geochemical characteristics of airborne dusts in Khuzestan Province (southwestern Iran), Original Research Article, Journal of Geochemical Exploration, Volume 111, Issue 3, December 2011, P 138-15