تأثیر هوش هیجانی بر تعهد سازمانی کارکنان در صنعت هتلداری (مطالعه موردی: هتل های 5 ستاره شهر تبریز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، تهران، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت جهانگردی،دانشگاه علامه طباطبائی

3 گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران

4 دکتری تاریخ ایران اسلامی

5 گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر با هدف تأثیر هوش هیجانی بر تعهد سازمانی کارکنان در صنعت هتلداری درهتل های 5 ستاره استان آذربایجان شرقی، شامل: هتل های پارس ائل گلی و شهریار در تابستان 139۸صورت پذیرفته است. داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گیری تصادفی ساده از کارکنان هتل های 5 ستاره شهر تبریز و با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart pls به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان هتل های 5 ستاره شهر تبریز در نظر گرفته شده است. حجم نمونه، به شیوه فرمول تعیین حجم نمونه 164 نفر و با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعیین گردید. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که هوش هیجانی و هر یک از ابعاد آن تأثیر مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی کارکنان دارند. و همچنین نشان داده شد که متغیر مدیریت روابط دارای بزرگترین مقدار ضریب مسیر است و تأثیر آن نسبت به سایر متغیرها بر تعهد سازمانی کارکنان بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Emotional Intelligence on Organizational Commitment of Employees in the Hotel Industry (Case Study: Five Star Hotels Tabriz City)

نویسندگان [English]

 • jafar Bahari 1
 • Mehdi karoubi 2
 • Samira Mohammadi 1
 • Shahla Bahari 3
 • Maryam Mohammadi 4
 • Hamed Bahari 5
1 Phd Student in Tourism Management, University of Science and Culture, Tehran, Iran.
2 Associate professor, of Allameh Tabatabaei University
3 Department of Management ,Payame Noor University ,P.O.Box 19395-3697 , Tehran ,Iran.
4 Phd in Islamic history of Iran
5 Department of Chemistry,Payame Noor University ,P.O.Box 19395-3697 , Tehran ,Iran.
چکیده [English]

Present research aimed to Impact of Emotional Intelligence (EI) on Organizational Commitment of Employees in the hotel industry in five star hotels of east azerbaijan including: El-goli pars and Shahriar hotels has been done in the summer of 2019. The data required for this research has gathered by questionnaire with Simple random sampling method through five stars hotels employees of Tabriz City. Also, It has been used structural equation modeling through the Smart pls software to analyze data. The research method is descriptive and correlational and Statistical population of this research has considered all employees of the five stars hotels Tabriz City. The sample size, Style determining volume sample formula 164 people and Were determined With Simple random sampling method. Provided results showing that Emotional Intelligence (EI) and every one of its dimensions on Organizational Commitment of Employees have a positive and significant impact.and also it was shown that variable Relationship Management has the largest is path coefficient and its impact on Organizational Commitment of Employees is higher than other variables.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emotional Intelligence
 • Organizational Commitment
 • Smart pls
 • Hotel Industry
 • Tabriz
Allen, N.J. and Meyer, J.P.(1997), “Affective, continuance, and normative commitment to the organization: an examination of construct validity”, Journal of Vocational Behavior, Vol. 49 .No. 3, pp. 252-76.
Becker, K. A. (1993). The characteristics of bibliographic instruction in relation to the causes and symptoms of burnout. Journal of RQ, 346-357.
Birks, Y. F., & Watt, I. S. (2007). Emotional intelligence and patient-centred care. Journal of the Royal Society of Medicine, 100(8), 368–374. doi:10.1177/014107680710000813
Boyatxzis, E. (2002). Developing Emotional Intelligence. To be published in San Francico: Jossey – Bass.
Brief.A.p. & Motowidlo. J.(1986), Prosocial organizational behaviors. Academy of Management Review, 10, 710-725.
Fornell, C. and Cha, J. (1994). Partial least squares, in Bagozzi, R.P. (Ed.), Advanced Methods.
Fu, W. (2013). The impact of emotional intelligence, organizational commitment, and job satisfaction on ethical behavior of Chinese employees. Journal of Business Ethics, 122(1), 137-144.
Gautam,  Thaneswor;  Van  Dick,  Rolf;  Wagner,  Ulrich;  Upadhyay,  Narottam  and  Davis,  Ana  J  (2005),  “Organizational  citizenship  behaviors  And  organizational  commitment  in Nepal”, Asian journal social psycology, No.4:305-314.
Gellatly, Ian R; Meyer, John P and Luchak A A (2006), “Combined effects of the three commitment  components  on  focal  and  discretionary  behaviors:  A  Test  of  Meyer  and Herscovitch’ s propositions”, journal of vocational behavior, No 69: 331-345.
Goleman, D. (1995). Emotional Intelligence. New York: Bantam Books.
Haenlein, Michael, & Kaplan, Andreas M. (2004). A Beginner’s Guide to Partial Least Squares Analysis.Understanding Statistics, 3(4), 283-297.
Jordan, j.P.etal. Workgroup emotional intelligence scale development and relationship to team process effectiveness and goal focus". Human resource management Review. 2002;12 (2): 195-214.
Kaschub, M. (2002). Defining Emotional Intelligence in Music Education. Arts Education policy Review, 103, 5, pp9-15.
Meyer,John  P  and  Allen,  Natalie  J  (1991),  “A  three-Component  conceptualization  of organization Cmmitment”, Human Recource Management Review, Volume. 1, No1: 61- 89.
Mowday, R.T.(1998), Employee-Organizational Linkages: The Psychology of Commitment, Absenteeism and Turnover. Academic Press, New York.
Naseri, V. (2009),  Survey of Emotional Intelligence, Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior among National Academy of Olympic and Paralympics Employees.M.S Dissertation of Tehran University.
Othman, S., Anugerah, R. Effects of Emotional intelligence and career commitment on career success. (From: http:// mgv. Mim. Edu. My/ MMR/ O 206/ 020606. Htm satisfaction and organizational commitment. 2009, 31. (3): 63.
Porter,  L.W.,  Steers,  R.M.,  Mowday, R.T. and Boulian, p.v (1974). Organizational commitment,  job  satisfaction,  and  turnover among  psychiatric  technicians,  journal  of applied psuchology, vol 59 , no 5,603-609.
Sadat Hosseini, Elahe, Zirak,Mehdi.(2016). The relationship between emotional intelligence and organizational citizenship behavior and organizational commitment in city secondary school teachers Torbat-h. International Research, Journal of Applied and Basic Sciences, Vol.,10 (7), pp. 962-971.
Salovey P, Mayer J.D, (1990), Emotional intelligence. Imagination, Cognition and Personality, 9, 185–211.
Taboli, H. (2013). Job Satisfaction as a Mediator in Relationship between Emotional Intelligence and Organizational Commitment in Employees Kerman Universities. Life Science Journal, 10(1), 1-10.
Thorndike E.L, (1920). Intelligence and its uses. Harper’s Magazine, 140, 227-235.
Wong, C. S., & Law, K. S. (2002). The effects of leader and follower emotional intelligence on performance and attitude: An exploratory study. The leadership quarterly, 13(3), 243-274.