بررسی اثرات حکمروایی خوب شهری بر شکوفایی شهری در شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشگاه زابل

چکیده

امروزه حکمروایی خوب شهری نگرشی جدید در ساختار مدیریت شهری است که همه رویکردهای سنتی و متمرکز مدیریت شهری را به چالش کشیده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات حکمروایی خوب‌شهری بر شکوفایی شهری در شهر شیراز است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه انجام به صورت توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را شهروندان شهر شیراز تشکیل می‌دهد که براساس سرشماری سال 1395 تعداد 1569534 نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران حجم‌نمونه‌ای به تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. جهت تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش از آزمون تی تک نمونه‌ای، تحلیل رگرسیون چند متغیره و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج آزمون تی نشان داد که شاخص مسولیت‌پذیری با میانگین 213/3 بیشترین میانگین و شاخص کارآیی و اثربخشی با میانگین 809/2 کم‌ترین میانگین را در میان شاخص‌های حکمروایی خوب شهری در شهر شیراز دارد. شاخص کیفیت زندگی با میانگین 365/3 بیشترین میانگین را در میان شاخص‌های شکوفایی شهری و شاخص برابری و عدالت اجتماعی با میانگین 887/2 کم‌ترین میانگین در میان شاخص‌های شکوفایی شهری در شهر شیراز دارد. به منظور بررسی اثرات حکمروایی خوب شهری بر شکوفایی شهری در شهر شیراز از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج نشان داد که حکمروایی خوب‌شهری بیشترین تاثیر را با ضریب بتای 387/0 بر شاخص کیفیت زندگی و کمترین تاثیر را با مقدار ضریب بتای 143/0 بر شاخص توانایی تولید دارد.همچنین نتایج ضریب پیرسون نشان داد که رابطه بین حکمروایی خوب شهری و شکوفایی شهری با ضریب پیرسون 554/ رابطه مستقیم و معناداری بین این دو برقرار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the effects of good urban governance on urban prosperity in Shiraz

نویسندگان [English]

 • masoomeh mehri 1
 • mostafa istgaldi 2
1 Kharazmi University of Tehran
2 Zabol University
چکیده [English]

Today, good urban governance is a new approach in the structure of urban management that has challenged all traditional and centralized approaches to urban management. The aim of this study was to investigate the effects of good urban governance on urban prosperity in Shiraz. This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. The statistical population of the study consists of citizens of Shiraz, which according to the 2016 census was 1569534 people, which was selected as a sample using a Cochran's volume-sample formula of 384 people. One-sample t-test, multivariate regression analysis and Pearson correlation coefficient were used to analyze the research findings. The results of t-test showed that the accountability index with an average of 3.313 has the highest average and the efficiency and effectiveness index with an average of 2.809 has the lowest average among the indicators of good urban governance in Shiraz. Quality of life index with an average of 3.365 has the highest average among urban prosperity indices and equality and social justice index with an average of 2.887 has the lowest average among urban prosperity indices in Shiraz. In order to investigate the effects of good urban governance on urban prosperity in Shiraz, multivariate regression test has been used. The results showed that good urban governance had the greatest effect with a beta coefficient of 0.387 on the quality of life index and the lowest effect with a beta coefficient of 0.143 on the production ability index. And urban prosperity with Pearson coefficient 554 / has a direct and significant relationship between the two.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Governance"
 • "Good Urban Governance"
 • " Urban Management"
 • " Urban Prosperity"
 • " Shiraz"
 • Ahdenjad, M., Hazeri, S., Meshkini, A., and Piri, I. (2015). Identifying the key factors affecting urban prosperity with a futuristic approach Case study: Tabriz metropolis, Journal of Urban Research and Planning, Vol. 9, No. 32, pp. 15-30.(in farsi).
 • Alavi, Sa., Nazmafar, H., and Eshghi Chaharborj, A. (2020). Evaluation and measurement of urban prosperity indicators in Tehran metropolis, Journal of Spatial Planning, Vol. 10, No. 3, pp. 77-97. (in farsi).
 • Amir Entekhabi, Sh., Hosseini, S. A., and Meysamy, S. (2021), An Analysis of the Relationship between Good Governance and Urban Entrepreneurship Development (Case: Rasht), Journal of Geographical Engineering, Vol. 4, No. 7, pp. 206-224. (in farsi).
 • Azizi, M., Darskhan, R., and Pourmohammadi, M. R. (2020). Analysis of the role of structural-strategic plans in the realization of the idea of good urban governance Case study of District 22 of Tehran, Journal of Human Geography Research, Vol. 52, No. 4, pp. 1357-1371. (in farsi).
 • Daneshpour, H., Saeedi Rezvani, N., and Bazargar, M. . (2019). Evaluation of eleven districts of Shiraz in terms of urban prosperity index using FAHP model, Journal of Urban Research and Planning, Vol. 9, No. 33, pp. 17-32. (in farsi).
 • Daneshpour, H., Saeedi Rezvani, N., and Bazargar, M. R. (2020). Assessing the possibility of placing the access index among the main indicators of urban prosperity in the case study of Shiraz, Journal of Human Geography Research, Vol. 52, No. 2, pp. 457-476. (in farsi).
 • Fanni, Z., Sharifi; M. Sahib,M., Soran and Heidari, S. (2019). Modeling and Prioritizing Key Factors in Achieving Urban Prosperity: A Case Study of Sanandaj, Journal of Urban Development Studies, Vol. 3, No. 9, pp. 93-105. (in farsi).
 • Habibi, D., and Mahboubi, S. (2019). Explaining the relationship between good urban governance and citizens' satisfaction with the performance of the municipality Case study: Dogonbadan city, Haft Hesar Journal of Environmental Studies, Vol. 30, No. 8, pp. 47-58. (in farsi).
 • Haji Alizadeh, J., Mousavi, Ch., and Zarafshan, A. (2016). An analysis of the correlation between the model of decent urban governance and the level of citizen participation (Case study of Shiraz, Ahar Journal of Geographical Space, Vol. 16, No. 54, pp. 237-260. (in farsi).
 • Hajizadeh, F. (2017). An Analysis of the Status of Urban Development Strategy (CDS) Indicators in the Eighth District of Shiraz Municipality, M.Sc. Thesis, Sistan and Baluchestan University, Faculty of Geography and Environmental Planning, Program Urban Planning, Zahedan. (in farsi).
 • Hassani Hanzaei, V., and Alhyari, R. (2015). A Comparative Study of Strategic Planning Based on Good Urban Governance in Tehran and Mashhad, (in farsi).
 • Jahani, D., Nazmafar, Hu., Masoumi, M. T., and Samadzadeh, R .(2021). Measuring the quality of life based on the index of urban prosperity in Ardabil, Journal of Geography and Environmental Studies, Vol. 10, No. 37, pp. 45-60. (in farsi).
 • Karimi, A., Moradi, S., and Tabei, N. (2017). Sustainable development of neighborhoods in the framework of good urban governance (Case study: neighborhoods of the sixth district of Tehran Municipality), Journal of Geography and Environmental Studies, Vol. 6, NO. 22, pp. 21-36. (in farsi).
 • Klusáčeka, P., Alexandrescu, F., Osmana, R.,  Malý, J., Kunc, J., Dvořák, P., Frantála, B., Havlíčekb, M.,  Krejčí, T., Martinát, S., Skokanová, H., and Trojan, J. (2018). Good governance as a strategic choice in brownfield regeneration: Regional dynamics from the Czech Republic, Land Use Policy, Vol. ,pp. 29–39.
 • Li, Yangfan, Qiu, Jianhui, Zaho, Bo, Pavao-Zuckerman, Mitchell, Bruns, Antije, Qureshi, Salman, Zhang, Chen, Li, Yi (2017), Quantifying urban ecological goverance: A suite of indices characterizes the ecological planning implications of rapid coastal urban, Ecological Indicators, Volume 72, pp 225-233.
 • Maleki, S., Arvin, M., and Bazrafkan, Sh. (2018). The role of good urban governance model in the realization of the case study of Ahvaz city, Journal of Urban Planning Knowledge, Vol. 2, No. 4, pp. 1-18. (in farsi).
 • Maroofnejad, R., and Khajavinia, L. (2020). Evaluation and ranking of some components of governance in urban areas east of Ahvaz metropolis from the perspective of citizens and experts using MABA technique, Journal of Geography and Environmental Studies, Vol. 9, No. 34, Pp. 89-106. (in farsi).
 • Programme (UNHSP).
 • Rahsepar Toloui, Gh., Habib, F., and Zarabadi, Z. S. (2019). Measuring the quality of life in Narmak neighborhood of Tehran based on the developed model of urban prosperity index, Journal of Environmental Studies Haft Hesar, Vol. 29, No. 8, pp. (in farsi).
 • Reza Ali, M., Hatami Nejad, H., Faraji Sabkbar, H. A., and Alavi, S. A. (2016). Explaining the Spatial Pattern of Urban Prosperity Indices in Iran A New Approach in the Study of Metropolitan Sustainability Case Study of Tehran Metropolis, Journal of Human Settlement Planning Studies, Vol. 15, No. 1, pp. 281-294. (in farsi).
 • Rezaei, M., and Shams Al-Dini, A. (2019). An Analysis of the Relationship between Good Urban Governance and Social Justice in Urban Spaces (Case Study: Ferdowsieh - Shahriar), Journal of Environmental Management, No. 45, pp. 25-48. (in farsi).
 • Rustaei, Sh., Pourmohammadi, M. R., and Ghanbari, H. (2017). A Study of the Structural Role of Good Urban Governance in Creating Smart Cases: A Case Study of Tabriz Municipality, Journal of Urban Research and Planning, Vol. 8, No. 31, pp. 123-146. (in farsi).
 • Sasaki, R. (2014). “Urban Prosperity without Growth? Sustainable City Development with Focus on Human Flourishing”, M.Sc. Thesis of Environmental Studies and Sustainability Science, Lund University.
 • Shams, M., and Hashemi Bistoni, M. R. (2019). Prioritization of indicators of good urban governance from the perspective of citizens in Bistoon, Journal of Geography and Environmental Studies, Vol.8, No. 29, pp. 81-92. (in farsi).
 • Sharafi, H., Khabazi, M., and Soleimani Damaneh, M. (2018). Assessing the effects of tourism on historical monuments with an urban flourishing approach: A case study of the sand dunes of Jiroft city, Journal of Urban Tourism, Vol. 5, No. 4, pp. 19-36. (in farsi).
 • Statistics Center of Iran, (2016), General Census of Population and Housing, General Census of Population and Housing of Fars Province. (in farsi).
 • Taghipour, A.A., Mashayekhi, A., and Jafari, Gh. (2015). Analysis of Social Capitals in Improving the Good Urban Governance Index: A Case Study of Semnan, Journal of Urban and Regional Development Planning, Vol. 3, No. 6, pp. 145-168. (in farsi).
 • Tari, M., and Rezaei, M. (2019). Measuring a good city in the neighborhoods of Ferdowsi city of Shahriar city, Journal of Human Geography Research, Vol. 51, No. 1, pp. 23-40. (in farsi).
 • UN-Habitat. (2016). The City Prosperity Inittiative: United Nations Human Settlements.
 • Ziari, K., Poorahmad, A., Hatami Nejad, H., and Bastin, A. (2016). Measuring and evaluating the effects of good urban governance on the viability of cities Case study: Bushehr, Journal of Urban Research and Planning, Vol. 9, No. 34, pp. 1-18. (in farsi).