تحلیل نقش حکمروایی در توسعه پایدار اقتصادی از دیدگاه مدیران محلی (دهیار و شورا) بخش کهک؛ استان قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران.

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران.

3 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران

چکیده

نگاهی به سیر تحول رویکردهای اداره و مدیریت امور روستا نشان می‌دهد حکمروایی روستایی به عنوان رویکردی مؤثر و کارآمد در پاسخگویی، شفافیت، قانونمندی و مسئولیت پذیری امور محلی می‌تواند در نیل به توسعه پایدار نقش مهمی بازی نماید. براین اساس در مطالعه حاضر سعی شد نقش حکمروایی روستایی در توسعه پایدار اقتصای نواحی روستایی بخش کهک قم مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی و برای گردآوری اطلاعات از شیوه اسنادی و پیمایشی با بهره‌گیری از ابزار پرسشنامه و مشاهده استفاده شد. جامعه آماری تحقیق متشکل از تعداد 17 تن از دهیاران و 34 تن از اعضای شورای اسلامی روستاهای واقع در محدوده مطالعه شده می‌باشد. روایی پرسشنامه براساس نظر اساتید و صاحبنظران مدیریت روستایی بررسی و مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ در سطح بسیار خوب (0.91) محاسبه و مورد تایید قرار گرفت. به منظور تحلیل متغیرهای مورد مطالعه از نرم افزار SPSS و روش‌های آماری استفاده شده است. یافته مبین آن است که امتیاز حکمروایی روستایی در روستاهای مورد مطالعه برابر 3.7 و بعد مسئولیت پذیری با امتیاز 4.08 دارای بهترین عملکرد می‌باشد. همچنین آزمون‌ تحلیل واریانس نشان می‌دهد که حکمروایی بر توسعه اقتصادی اثر می گذارد به‌گونه‌ای که با بالا رفتن سطح حکمروایی، سطح توسعه اقتصادی هم ارتقا می‌یابد و در این تحقیق عامل مسئولیت پذیری در منطقه مورد مطالعه با ضریب 0.453 مهمترین عامل موثر بر توسعه اقتصادی محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the role of governance in sustainable economic development from the point of view of local managers (Dahiyar and Shura) Case Study: the part kahak; Qom Province

نویسندگان [English]

  • zahra noroozishikhlar 1
  • Seyed Ali Badri 2
  • Alireza darban astane 3
1 University of TehranMA student of Geography and Rural Planning, University of Tehran, Tehran
2 Associate Professor of Geography and Rural Planning, University of Tehran, Tehran,
3 Assistant Professor of Geography and Rural Planning, University of Tehran, Tehran
چکیده [English]

A look at the evolution of village management and management approaches shows that rural governance has been considered as an effective and efficient approach to accountability, transparency, legality and accountability of local affairs, which can play an important role in achieving sustainable development. in this study, we tried to examine the role of rural governance in the economic sustainable development in Kahak district in Qom couanty. The research method is descriptive-analytic and for data collection, a documentary and survey method was used. Questionnaire and observation were ccollections tools. The statistical population of the study consists of 17 rural administrations (dehyars) and 34 members of islamic rural councils (IRCs). The validity of the questionnaire was assessed and confirmed by the opinion of the professors and experts of rural management. The reliability of the questionnaire was calculated and validated using Cronbach's alpha test at a very high level (0.91). In order to analyze of studied variables the SPSS software and statistical methods were used. The results of the research show that the rated rural-dominated villages in the studied villages is 3.7 and then the accountability with the score of 4.08 is the best. Also, analysis of variance test shows that governance influences on economic development and with increasing level of governance the level of economic development also increases. In this research, responsibility factor in the study area with coefficient of 0.453 is considered as the most important factor affecting economic development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governance
  • Rural Governance
  • Sustainable Development
  • Local Management
  • County kahak
افراخته، حسن (1388)، مدیریت روستایی با تاکید بر ایران، چاپ اول، نشر گنج هنر.
بدری، سیدعلی (1390)، «چالش های مدیریت روستایی در ایران و ارائه سیاست های راهبردی»، فصلنامه رهنامه سیاست­گذاری، سال دوم، شماره 160-164
شریف زاده، محمدشریف، عبداله زاده، غلامحسین، صالحی طالشی،  فاطمه و خواجه شاهکوهی علیرضا (1394)، حکمروایی شایسته مبتنی بر سرمایه اجتماعی در مدیریت روستایی شهرستان جویبار، مجله آمایش جغرافیایی فضا، سال هفتم، شماره بیست و سوم.
شفیعی ثابت، ناصر، خاکسار، سوگند و حسین فاطمه سادات (1394)، نقش حکمروایی خوب در پایداری اجتماعی -  اقتصادی سکونتگاههای روستایی مطالعه موردی، دهستان های شهرستان تویسرکان، همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری عمران، گردشگری و محیط زیست شهری و روستایی.
دربان آستانه، علیرضا و رضوانی، محمدرضا (1393)، مبانی مدیریت روستایی، انتشارات دانشگاه تهران، صص152-151
 دربان آستانه، علیرضا(1389)، تبیین حکمروایی روستایی در حکومت های محلی(مطالعه موردی: شهرستان قزوین)، رساله ی دکتری، به راهنمایی سید علی بدری و محمدرضا رضوانی، گروه جغرافیای انسانی، دانشگاه تهران.
مهدوی، مسعود و نجفی کنی علی اکبر(1384)، «دهیاری ها، تجربه ای دیگر در مدیریت روستاهای ایران نمونه موری: دهیاری های استان آذربایجان»، پژوهش های جغرافیایی، شماره 53، صص39-21.
مرکز آمار ایران، (1390)، سرشماری عمومی نفوس و مسکن.
Astleithner, F. and Hamedinger, A. (2003), Urban sustainability as a new from af Governace, Jounal af Innovation, Vol. 16, No. 1, pp. 51-75Astleithner, F. and Hamedinger, A. (2003), “Urban Sustainability as a New from af Governance” Journal af Innovation, Vol. 16, No. 1, pp. 51-75.
Beetham, D.& Weir, S. (2000), Democratic Audit in Comparative perspective in Hanc-Joachim Lanth, Gert Pickel and Christian Wegel (Eds) Democryiemessung. Opladen: Westdeutscher Verloge.
Bouckaert, Greet & Walle, Steven (2003), Comparing Measures af Citizen Trust and User Satisfaction as Indicators af Good Governance: Difficulties in Linking trust and Satisfaction Indicators, Intrenationa.
Biox, C., and Daniel P. 1998. Social Capital: explaining its origins and effects on government and performance. Brirish Journal of Political Science, 3(10): 28-94.
 
Borrini-Feyerabend, G., M.T. Favar, Nguinguiri, J.C. and Ndangang, V.A. (2000 ), Co- management  of natural resources: organizing, Negotiating and  learning- by- Doing. GTZ and IUCN, Kasparek  Verlag, Heidelberg (Germany).
 
Colebatch.H.k(2002),policy, open university  press, Philadelphia. USA.
 
Chilima, G., B.Nkhoma, G.Charul & Mulwafu, W. ( 2002 ), community based management  approach in the management of water resource  by different organization in the lake Chilwa  Basin Malawi, university and government report,  university of Malawi.
 
Dekker, K. & Kempen, R. (2004). Urban governance within the big cities policy, journal.
 
Graham J, Amos B. Plumptre T. (2003), Principles for good governance in the 21 st century, Policy brief, No (15), 1-5.
Gardiner, R. 2002, Governance for Sustainable Development, Outcomes from Johannesburg, PP. 1-7. Available at: www.globesa.org (February 2010).
 
Johnson, Rnal, W. & Minis, Jr, & Henry, p. (2007), To Word democratic decentralizatin: Approaches to Promoting, Near East Bureau, USAID, Washington D. C., P. 1.
Kardos, Mihaela (2012) the reflection of good governance in sustainable development strategies. Procedia-Social Abastract, 2004. Strengthening Local Governance Central, Sulawesi and North Maluku, Thematic Assessment, 32(9): 1-33.
 
Kaufmann, D., Kraay, D. A. & Zoido Lobaton, P. (2000) Governance Matters, World Bank Policy Research Working.
 
Prof, T. P. (2004) ICT & E -Governance for Rural Development Center for Electronic Governance, Indian Institute of Management, Ahmedabad, P. 134
 
Rao, Sudhakar (2008). Poverty Focused Rural Good Governance in Asian Commonwealth Countries. CIRDAP Training Series( No 75 15-1).
 
Roberts S.M., Wright S. and O’Neil PH. (2008), Good governance in the Pacific? Ambivalence and possibility, Geo forum, No.38, pp: 967- 984.
Sadashiva. M (2008), Effects of civil society on urban planning and governance in Meysore, India, Doctoral thesis, Technical university of Dortmund.
 
Sriram,M,S. (2007) . Rural Management Education In India: A Retrospect, indappt345 -378
 
Shylendra, H.S. and Kishore Bhirdikar (2005), good gavernance and Poverty alleviatin Programmes: a Critical Analysis af Swamjayanti Gram Swrozgar Yojana (sgsy). Journal af rural management, No(2). 203-221.
Sheng, K. Y., 2008, What Is Good Governance, United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, PP. 1-3. Available at
 
UN-HABITAT (2009). Urban governance index (UGI) a tool to measure progress in achieving good urban governance. Available in.
 
Umebau. E. E. and Onwe O. J. (2008).  Martha Oruku Rural Development And  Management.National Open University of Nigeriaheadquarters.
 
Welch-Devine, M.(2008), from common property to co-management: implementing natural 2000 in Soule .Ph.D. siddertation, university of Georgia, Athens, p-336(145-254).
 
Wood, Michael (2005), Rural Geography. London, SAGE Publiction Ltd.