بررسی علل و مسائل تغییرات بستر رودخانه زرینه‌رود از روستای کرکره تا میاندوآب در بازه زمانی 1988 تا 2019

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 *، استاد گروه جغرافیای طبیعی(گرایش ژئومورفولوژی)، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 کارشناس ارشد دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده علوم اجتماعی،گروه جغرافیای طبیعی (گرایش ژئومورفولوژی) ، اردبیل، ایران

3 دانشجوی دکتری گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

به منظور ارزیابی مورفولوژی و تغییرات جانبی مجرای رودخانه از چهار شاخص ضریب خمیدگی، زاویه مرکزی، نرخ مهاجرت و ترانسکت بهره گرفته شد. برای استخراج مجرا در دوره‌های زمانی مختلف و هم‌چنین محاسبه شاخص‌های ژئومورفیکی از تکنیک‌های سنجش از دور (RS) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) استفاده به عمل آمد. نتایج نشان می‌دهد که شاخص‌های مورد استفاده از تغییرپذیری فضایی و زمانی زیادی در امتداد رودخانه زرینه‌رود برخوردار می‌باشند. در شاخص زاویه مرکزی کل مجرا در دوره های زمانی 1988، 2003 و 2019 به ترتیب برابر 9/89، 91 و 2/109 درجه بوده که یک افزایش ملایم در مقدار زاویه مرکزی در طی 30 سال گذشته بودیم، شاخص ضریب خمیدگی در سال های 1988، 2003 و 2019 به ترتیب 7/1 در بازه سوم ، 65/1 در بازه دوم و 81/1 در بازه دوم هستیم و در شاخص مهاجرت مجرا بیشترین نرخ مهاجرت در 30 سال گذشته 716/5 –029/9متر است و اما در روش ترانسکت در 472 هکتار در 30 سال گذشته از اراضی تخریب و فرسایش یافته‌اند. که به 2/15 هکتار در سال حاصل می شود. این امر دلالت بر گوناگونی و تنوع شرایط محیطی حاکم بر مجرا وکناره‌های رودخانه و همچنین دینامیک عرضی بالای رودخانه زرینه‌رود دارد. مورفولوژی بازه اول به طور عمده در کنترل دو متغیر زمین‌شناسی و سیلاب‌ها می‌باشد. شاخص‌ها و بازدیدهای میدانی نشان‌دهنده تحرک جانبی بالا و بسیار فعال مجرای رودخانه در بازه دوم است. دشت سیلابی توسعه‌یافته، کناره‌های فرسایش‌پذیر، فراوانی سیلاب‌ها، دبی بالا و شیب نسبتا زیاد جزو مهم‌ترین فاکتورهای موثر بر تغییرات مورفولوژیکی این بازه می باشند. مورفولوژی بازه سوم به شدت به‌واسطه برداشت شن و ماسه و عملیات کانالیزه کردن تحت تاثیر قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهند که در طی سال‌های اخیر آهنگ تغییرات جانبی مجرای رودخانه درتمامی بازه‌ها کاهش یافته است. این امر در ارتباط با کاهش قابل توجه دبی رودخانه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the causes and problems of Zarrinehrood riverbed changes from Karkareh village to Miandoab in the period 1988 to 2019

نویسندگان [English]

  • Mousa Abedini 1
  • Afsaneh shikhzadeh 2
  • Behrouz nezafat taklhe 3
1 Professor, Department of physical Geography, Faculty of Social Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabili, Iran
2 Master's student in physical Geography Department, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 PhD Student in Natural Geography Department, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

In order to evaluate the morphology and lateral changes of the river channel, four indices of curvature coefficient, central angle, migration rate and transect were used. Remote Sensing (RS) and Geographic Information System (GIS) techniques were used to extract the duct in different time periods as well as to calculate geomorphic indices. The results show that the indicators used have a lot of spatial and temporal variability along the Zarrinehrood River. In the central angle index of the whole duct in the time periods of 1988, 2003 and 2019, it was equal to 89.9, 91 and 109.2 degrees, respectively, which was a slight increase in the value of the central angle over the past 30 years. In 1988, 2003 and 2019, we are 1.7 in the third period, 1.65 in the second period and 1.81 in the second period, respectively. In the transect method, 472 hectares of land have been destroyed and eroded in the last 30 years. Which is obtained to 15.2 hectares per year. This indicates the diversity of environmental conditions prevailing in the river channel and banks, as well as the transverse dynamics of the Zarrineh River. The morphology of the first interval is mainly in the control of two variables, geology and floods. Indicators and field visits indicate high and very active lateral mobility of the river channel in the second interval. Developed floodplain, erodible sides, abundance of floods, high flow and relatively high slope are among the most important factors affecting the morphological changes of this period. The morphology of the third interval is strongly influenced by sand extraction and canalization operations. The results also show that in recent years the rate of lateral changes of the river channel has decreased in all intervals. This is due to the significant reduction in river discharge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • مورفولوژی رودخانه
  • " تغییرات مجرا
  • " ژئومورفومتری
  • " زرینه‌رود
  • "
اباذری، یوسف؛ صادقی­فسایی، سهیلا؛ حمیدی، نفسیه. (1387). احساس ناامنی در تجربة زنانه از زندگی روزمره. زن در توسعه و سیاست، 6(1)، 75-103.
اسدی­محلی چالی، مسعود. (1395). فضاهای جنسیتی و تجربة شهر. تهران: نشر آرمانشهر.
بیات، ناصر؛ پورغلامی، محمدرضا؛ اصلانلو، علی؛ کیاکلایه، فاطمه. (1397). ترس از جزم در فضاهای عمومی شهری: مورد مطالعه: جامعة زنان منطقه 12 شهرداری تهران. دو فصلنامه پژوهش­های انتظامی – اجتماعی زنان و خانواده، 6(1).
بیرانوندزاده، مریم؛ ابدالی، یعقوب؛ مومنی چلکی، مهتاب. (1398). بررسی احساس امنیت زنان در فضاهای شهری (مطالعه موردی: پارک بعثت منطقه 16 شهرداری تهران)، جغرافیا و روابط انسانی، دوره 12، شماره 1، 321-308.
پوراحمد، احمد؛ آروین، محمود؛ رحیم­پور، نگار. (1395). ارزیابی احساس امنیت زنان در فضاهای شهری مطالعه موردی: منطقه یک شهر اهواز. مطالعات شهری، 6(23)، 68-53.
پورمحمدی، محمدرضا؛ روستایی، شهریور؛ خضرنژاد، پخشان. (1397). بررسی نقش حق به شهر بر احساس تعلق در میان گروه­های جنسیتی (مطالعه موردی: فضاهای عمومی ارومیه). پژوهش­های جغرافیای برنامه­ریزی شهری، 7(1)، 19-1.
تانکیس، فرن. (1390). فضا، شهر و نظریه اجتماعی: مناسبات اجتماعی و شکل­های شهری. ترجمه حمیدرضا پارسی و آرزو افلاطونی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
تمدن، رویا. (1387). زنان و فضاهای شهری. مجله جستارهای شهرسازی، شماره 24-25 در: مهدی­زاده، جواد. (1395). مجموعه مقالات زنان، شهر و شهرسازی. تهران: نشر آگاه.
جودی گل­لر، پویا؛ زمانیان، روزبه؛ فتحی، حمید. (1394). ردیابی انگاشت عدالت در نظریه­های شهر و شهرنشینی: نظریه شهری انتقادی و نظریة حق به شهر. نشریة هفت­شهر، 49و 50، 100-113.
چراغی، فاطمه. (1397). تبیین میزان امنیت در محیط­های شهری با تاکید بر رویکرد طراحی امنیت محور، مطالعه موردی شهر ری. فصلنامه مطالعات امنیت اجتماعی، 9(56)، 303-267.
حبیبی، میترا؛ علی­پورشجاعی، فرشته. (1393). بررسی تطبیقی فضاهای عمومی ویژه زنان با فضاهای عمومی شهری در میزان پاسخگویی به نیازهای بانوان نمونه موردی: پارک آب و آتش و بوستان بهشت مادران تهران. نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی، 20(1).
خادم الحسینی، احمد؛ شیرخانی، حسنیه (1392). بررسی محدودیت­های حضور زنان در فضاهای عمومی شهری (مطالعه موردی: شهر شاهین­شهر). مطالعات جامعه­شناختی شهری، 4(10)، 165-192.
داگلاس، سارا.(2007). برابری جنسیتی و طرح­های ارتقای عدالت: دسترسی برابر زنان به عدالت. مجموعه نشریات پایه دربارة جنسیت و حکمرانی مردم سالارانه، سازمان ملل متحد.
دودانگه، زهره. (1397). کندوکاوی در کیفیت زندگی با تحلیل حق زنان به زندگی شهری. هفت شهر، 61(4)، 84-93.
رحیمی، اکبر؛ واعظی، موسی؛ محمدی، حجت؛ باکوئی، مائده. (1397). ارزیابی عدالت جنسیتی در فضاهای عمومی شهری، مطالعه­ی موردی: مرکز شهر تبریز. فصلنامه زن و جامعه، 9(35)، 244-219.
رفیعیان، مجتبی؛ رضازاده، راضیه؛ سیفایی، مهسا؛ احمدوند، یزدان. (1387). سنجش شاخص­های موثر بر مطلوبیت فضاهای عمومی شهری از منظر گروه­های خاص اجتماعی (زنان). نشریه نامه معماری و شهرسازی، 1(1)، 37.
رفیعیان، مجتبی؛ الوندی­پور، نینا. (1394). مفهوم­پردازی اندیشة حق به شهر، در جست­وجوی مدل مفهومی. مجله جامعه­شناسی ایران، 16(2)، 47-25.
رضازاده، راضیه؛ محمدی، مریم. (1388). بررسی عوامل محدود کننده حضور زنان در فضاهای شهری. نشریه هنرهای زیبا – معماری و شهرسازی، 1(38)، 114-105.
رهبری، لادن. (1393). جنسیت و شهروندی در تهران: مطالعه جامعه­شناختی تفاوت­های جنسیتی در حق به شهر. رساله دکتری، رشته جامعه­شناسی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران.
رهبری، لادن؛ شارع­پور، محمود. (1393). تفاوت­های جنسیتی در بهره­مندی از حق یه شهر در تهران. تهران: انتشارات تیسا.
رهبری، لادن؛ شارع­پور، محمود. (1393). جنسیت و حق به شهر: آزمون نظریة لوفور در تهران. مجله جامعه­شناسی ایران، 1(14)، 141-116.
فرح­زاد، مریم؛ رفیعیان، مجتبی؛ کامیابی، سعید؛ ارغان، عباس. (1399). سنجش ترجیحات حضوری زنان در عرصه­های عمومی شهر تهران. فصلنامه آمایش محیط، 13(51)، 42-23.
قرائی، فریبا. (1391). شناسایی عوامل کیفیت محیط با تکیه بر ویژگی­های کالبدی و زیباشناختی و تاثیر آن بر حضور زنان در فضاهای عمومی شهر. اولین همایش علمی و پژوهشی زنان و زندگی شهری.
قاضی­زاده، سینا. (1393). تحلیل علل نیاز به تفکیک جنسیتی در فضاهای خاص شهری (نمونه موردی پارک بهشت مادران). کنفرانس ملی معماری و منظر شهری پایدار.
قیومی، فاطمه. (1397). الزامات برنامه­ریزی شهری عدالت­محور بر مبنای حق به شهر زنان در فضاهای شهری موردپژوهی: محله هفت حوض واقع در منطقه هشت تهران. پایان­نامه ارشد، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی.
کشتکار، وحید؛ یزدانیان، احمد؛ قدیری، سمانه. (1395). بررسی گفتمان حق به شهر با تاکید بر حضورپذیری زنان در فضای شهری (نمونه موردی: پارک شهر). مجموعه مقالات همایش بین المللی زنان و زندگی شهری.
کاظمی، مهروش. (1388). رویکردی تحلیلی به مقوله جنسیت و تاثیر آن در کیفیت فضا (نمونه موردی مطالعه: پارک فجر تبریز). نشریه هویت شهر، 4(3)، 57-47.
گرمسیری­نژاد، سروش؛ خرم­بخت، احمدعلی؛ موعظی، مرضیه. (1400). ارزیابی کیفیت فضاهای عمومی شهری بر مبنای دیدگاه جنسیتی (مطالعه موردی: شهر جدید عالیشهر). مطالعات جامعه­شناسی، 14(53)، 143-129.
گیدنز، آنتونی. (1392). تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید. ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
محبوبی­شریعت­پناهی، نسیم­السادات؛ جنگ­زرگری، مریم. (1397). جداسازی جنسیتی فضاهای شهری و کیفیت زندگی زنان. هفت­شهر، 61(4)، 116-106.
مقدم، شهرزاد، فنی، زهره؛ رضویان، محمدتقی. (1396). تحلیل نقش جنسیت در الگوی رفت و آمد شهری مطالعه موردی: شهر زنجان. فصلنامه مطالعات شهری، 7(28)، 100-91.
نقدی، اسدالله؛ دارابی، سارا. (1393). دسترسی زنان به فضاهای شهری. زن و فرهنگ و هنر، 4(6)، 470-461.
نوروزی، فیض­اله؛ فولادی سپهر، سارا .(1388). بررسی احساس امنیت اجتماعی زنان 15 تا 29 ساله شهر تهران و عوامل اجتماعی موثر بر آن. فصلنامه راهبرد، 18(53).
ورمقانی، حسنا، سلطان­زاده، حسین؛ دهیاشی شریف، مزین. (1393). رابطة جنسیت و فضا در عرصه­های خصوصی و عمومی دورة قاجار. باغ نظر، 12(37)، 40-29.
Abazari, Y., Sadeghi Fasaei, S., & Hamidi, N. (1387). Feeling insecure in the female experience of daily life. Women in Development and Politics, 6 (1), 75-103.
Aitken, S.  (2001). Geographies of Young People: The Morally Contested Spaces of Identity, London and New York: Routledge.
Asadi Mahali Chali, M. (1395). Gender spaces and the city experience. Tehran: Armanshahr Publishing.
Bayat, N., Pourghlami, MR., Aslanlu, A., Kiaklayeh, F. (1397). Fear of dogma in urban public spaces: Case study: Women's community in District 12 of Tehran Municipality. Bi-Quarterly Journal of Women-Family Disciplinary-Social Research, 6 (1).
Bounds, M. (2004). Urban Social Theory (City, Self and Society), New York: Oxford University Press.
Boyle, J. Dr Findlay, C. & Forsyth, L. (2004). An Investigation into Women’s Perceptions of Fear and the Design of the Urban Environment. Open space, London, Edinburgh College of Art, School of Architecture, Tourism Management.
Cheraghi, F. (1397). Explaining the level of security in urban environments with emphasis on security-based design approach, a case study of Rey city. Journal of Social Security Studies, 9 (56), 303-267.
Civilization, d. (1387). Women and urban spaces. Journal of Urban Studies, No. 24-25 in: Mehdizadeh, Javad. (1395). Collection of articles on women, city and urban planning. Tehran: Agah Publishing.
Day, K. (2000). The Ethic of Care and Women's Experiences of Public Space, Journal of Environmental Psychology,20, pp.103-124.
De Certeau, M.  (1984). The Practice of Everyday Life, Berkeley: University of California Press.
Dikeç, M., & Gilbert, L. (2002). Right to the City: Homage or a New Societal Ethics? Capitalism Nature Socialism, PP. 59-74.
Dodandheh, Z. (1397). Exploring the quality of life by analyzing women's right to urban life. Seven Cities, 61 (4), 84-93.
Douglas, S. (2007). Gender Equality and Justice Promotion Plans: Equal Access to Justice for Women. Collection of basic publications on gender and democratic governance, United Nations.
Farahzad, M., Rafieian, M., Kamyabi, S., Arghan, A. (1399). Assessing the preferences of women in public arenas in Tehran. Environmental Management Quarterly, 13 (51), 42-23.
Fenster, T. (2005). The Right to the Gendered City: Different formations of Bclonging in Everyony Life. Journal of Gender Studies, 14 (3), 217-231.
garmsirinejhad, S., Khorram Bakht, AA., Moeezi, M. (1400). Assessing the quality of urban public spaces based on gender perspective (Case study: Alishahr new city). Sociological Studies, 14 (53), 143-129.
Ghazizadeh, S. (1393). Analysis of the causes of the need for gender segregation in specific urban spaces (case study of Mothers' Paradise Park). National Conference on Sustainable Architecture and Urban Landscape.
Giddens, A. (1392). Modernization: Society and personal identity in the new age. Translated by Nasser Mofaghian, Tehran: Ney Publishing.
Habibi, M., Ali Pourshjaei, A. (1393). A comparative study of public spaces for women with urban public spaces in meeting the needs of women Case study: Water and Fire Park and Behesht Mothers Park in Tehran. Journal of Fine Arts - Architecture and Urban Planning, 20 (1).
Harvey, D. (2008). The Right to the City, New Left Review, 53: PP. 23–40.
http://aup.journal.art.ac.ir/article_215_5fc34365b160bba434e7717ef74d78e6.pdf
http://ebtp.malayeriau.ac.ir/article_680299_016d57128525b63b96ad31f439ccef7d.pdf
http://jss.iaut.ac.ir/article_684526_294dc1c7755eefe93d9ff5cae2fd72ed.pdf
http://jzvj.miau.ac.ir/article_3197_c3d2e7fd75788fd069e23565c0db4048.pdf
http://pssw.jrl.police.ir/article_19877_9e2c24036e7669c547ab7ab418e664ef.pdf
http://pssw.jrl.police.ir/article_94835_3971dc0e9dbdca82756d31ad6cfe11d1.pdf
http://sss.jrl.police.ir/article_92118_d7165ebaf85c9abd138c07be9517fa3d.pdf
http://www.haftshahrjournal.ir/article_20431_7b577c7d9730a076ceec0a2480b548f9.pdf
http://www.haftshahrjournal.ir/article_32352_6ecf2d9bf183cecbed2f21c5880c7001.pdf
http://www.haftshahrjournal.ir/article_32354_0fc5284a536844bbacfd36d01cdc179e.pdf
http://www.jsi-isa.ir/article_21087_bbe5ec0eebaf207630dc8bd088c11944.pdf
http://www.jsi-isa.ir/article_21110_daa8cca2c9684dd04cbcb9f535aefcbd.pdf
https://hoviatshahr.srbiau.ac.ir/article_1101_e0ecc36bd3f6bc46b54a1fa98bd25613.pdf
https://jfaup.ut.ac.ir/article_22254_59e4230079f9e4170364fb404375cf9c.pdf
https://jfaup.ut.ac.ir/article_56368_2440b6d3291f3a99e8b64650a8bf6ce5.pdf
https://jwica.ut.ac.ir/article_56020_b7c8191a85d7fb740a0d2b8a43102f44.pdf
https://urbstudies.uok.ac.ir/article_50553_359bc40519203a574a50bf96ce82bb67.pdf
https://urbstudies.uok.ac.ir/article_60896_40278c0f7dc78399eb8bbe4d27cef48b.pdf
Judy Geller, D., Zamanian, R., Fathi, H. (1394). Tracing the concept of justice in theories of the city and urbanization: critical urban theory and the theory of the right to the city. Haftshahr Magazine, 49 and 50, 100-113.
Kalms, N; May Johnson, G & Matthewson, G (2020). What does the ‘new normal’ look like for women’s safety in cities? The Conversqtion Academic rigour, journalistic flair, July 15.
Kazemi, M. (1388). An Analytical Approach to Gender and Its Impact on Space Quality (Case Study: Fajr Park, Tabriz). Journal of City Identity, 4 (3), 57-47.
Keshtkar, V., Yazdanian, A., Ghadiri, S. (1395). Investigating the discourse of the right to the city with emphasis on the presence of women in the urban space (case study: city park). Proceedings of the International Conference on Women and Urban Life.
Khadem Al-Husseini, A., Shirkhani, H. (2013). Investigating the Limits of Women's Presence in Urban Public Spaces (Case Study: Shahinshahr). Urban Sociological Studies, 4 (10), 165-192.
Larson, D., & Keating, J. (2009). Assessment of insecticide-treated bednet use among children and pregnant women across 15 countries using standardized national surveys”; Am J Trop Med Hyg, vol 2, p 209-214.
Leadership, L. (1393). Gender and Citizenship in Tehran: A Sociological Study of Gender Differences in Right to the City. PhD Thesis, Sociology, Faculty of Humanities and Social Sciences, Mazandaran University.
Leadership, L., Sharipour, M. (1393). Gender and the right to the city: Lefebvre theory test in Tehran. Iranian Journal of Sociology, 1 (14), 141-116.
Leadership, L., Sharipour, M. (1393). Gender differences in the enjoyment of the right to a city in Tehran. Tehran: Tisa Publications.
Mahboubi Shariat Panahi, NS., Janghzarghari, M. (1397). Gender segregation of urban spaces and quality of life of women. Seven-City, 61 (4), 116-106.
Massey, D. (1994). Space, Place and Gender, Minneapolis: Minnesota University Press.
Mitchell, D.  (2003). The Righ to the City; Social Justice and the Fight for the Public Space, London and NewYork: Gilford Press.
Moghadam, Sh., Fani, Z., Razavian, MT. (1396). Analysis of the role of gender in urban transportation pattern Case study: Zanjan city. Journal of Urban Studies, 7 (28), 100-91.
Naghdi, A., Darabi, S. (1393). Women's access to urban spaces. Women and Culture and Art, 4 (6), 470-461.
Pain, R. (1997). Social Geographies if Womens Fear of Crime. Transactions of the Institute of British Geographers, 22: 231-234. https://www.jstor.org/stable/622311
Phadke, S. (2010). Gendered Usage of Public Spaces: A Case Study of Mumbai , NCW-UNDP-CEQUIN conference on Gender based Violence in public spaces : Challenges and Solutions, Delhi, Constitution Club.
Poorahmad, A., Arvin, M., Rahimpour, N. (1395). Evaluating women's sense of security in urban spaces: A case study: District 1 of Ahvaz. Urban Studies, 6 (23), 68-53.
Pour Mohammadi, MR., Rural, Sh., Khezrnejad, P. (1397). Investigating the role of the right to the city on the sense of belonging among gender groups (Case study: Public spaces of Urmia). Geography of Urban Planning Research, 7 (1), 19-1.
Purcell, M. (2003). Citizenship and the Right to Theglobal City: Reimagining the Capitalist World Order, International Journal of Urban and Regional Research, Vol. 27, No. 3, PP. 564-590.
Qarai, F. (1391). Identifying environmental quality factors based on physical and aesthetic characteristics and its impact on the presence of women in public spaces of the city. The first scientific and research conference on women and urban life.
Qayyumi, F. (1397). Requirements of justice-oriented urban planning based on the right to women city in the studied urban spaces: Haft Houz neighborhood located in Hasht district of Tehran. Master Thesis, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University.
Rafieian, M., Alvandipur, N. (1394). Conceptualizing the idea of the right to the city, in search of a conceptual model. Iranian Journal of Sociology, 16 (2), 47-25.
Rafieian, M., Rezazadeh, R., Sifai, M., Ahmadvand, Y. (1387). Assessing the indicators affecting the desirability of urban public spaces from the perspective of specific social groups (women). Journal of Architecture and Urban Planning, 1 (1), 37.
Rahimi, A., Waezi, M., Mohammadi, H., Baku, M. (1397). Evaluation of Gender Justice in Urban Public Spaces, Case Study: Tabriz City Center. Women and Society Quarterly, 9 (35), 244-219.
Reeves, D. (2003). Gender Equality and Plan Making: The Gender Mainstreaming Toolkit , RTPI Gender Mainstreaming Toolkit, Executive Summary.
Rezazadeh, R., Mohammadi, M. (1388). Investigating the factors limiting the presence of women in urban spaces. Journal of Fine Arts - Architecture and Urbanism, 1 (38), 114-105.
Sadeghi, A., Pourgholami Sarvandani, MR. (1399). An analysis of environmental elements affecting women's sense of security in the studied urban spaces: Rey city. Bi-Quarterly Journal of Women-Family Disciplinary Research, 8 (2), 449-425.
Tankis, F. (1390). Space, city and social theory: social relations and urban forms. Translated by Hamid Reza Parsi and Arezoo Platoni, University of Tehran Press, Tehran.
UNESCO (2003). UNESCO s Gender Mainstreaming Implementation Framework (GMIF) for 2002-2007, UNESCO, Women and Gender Equality Section, Paris.
Whyte, W. H. (1980). The Social Life of Small Urban Spaces Conservation Foundation, Washington D.C. Yuval Davis, N., 2012, The Politics of Belonging, London: SAGE.
Woodsworth, E. (2005). Making Space for Women in Cities, Sparrc BC , No 52,  pp10-13.