واکاوی نقش گردشگری در توسعه پایدار روستایی (مورد مطالعه: روستای محمودآباد، شهرستان خدابنده، استان زنجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه تهران

چکیده

امروزه توسعه پایدار گردشگری به عنوان موتور محرک توسعه و عاملی جهت بهبود کیفیت زندگی جوامع در حال توسعه تلقی می شود. گردشگری روستایی شکلی از فعالیت اقتصادی است که پیرامون شهرها و نقاط دارای شکل و بافت روستایی، انجام می گیرد و در بردارنده آثار مثبت و منفی برای روستا، انسان و طبیعت می باشد. این مطالعه که با روش کتابخانه ای پرداخته شده است، به بررسی پتانسیل ها و جذابیت های(گردشگری) روستای محمودآباد شهرستان خدابنده و اثرات آن بر توسعه ی پایدار روستایی پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان گر نقش موثر گردشگری در اقتصاد محلی و همچنین در ایجاد اشتغال، درآمد، آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم و نیز حفاظت از محیط زیست در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی روستای محمودآباد و نیز ضعف و بی ثباتی در مدیریت، ضعف تبلیغات و ناهماهنگی سازمان ها، ناآشنا بودن با فعالیت در زمینه گردشگری و بروز خشکسالی های اخیر، از علل اصلی توسعه نیافتگی و محدودیت های روستای محمودآباد از لحاظ گردشگری نسبت به سایر نقاط می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the role of tourism in sustainable rural development (Case of study: Mahmoodabad village, Khodabande city, Zanjan province)

نویسندگان [English]

 • Hosseinreza SHahbazi 1
 • Seide Bahareh Mousavi Mahmoodabadi 2
1 Tabriz University
2 University of Tehran
چکیده [English]

Today, the sustainable development of tourism is considered as an engine of development and a factor to improve the quality of life of developing societies. Rural tourism is a form of economic activity that is carried out around cities and places with a rural shape and texture, and it has positive and negative effects for the village, man and nature. This study, which has been carried out with a library method, has investigated the potentials and attractions (tourism) of Mahmoud Abad village in Khodabande city and its effects on sustainable rural development.
tourism in the local economy, as well as in creating employment, income, familiarity with culture and customs, as well as environmental protection in the economic, social, cultural and environmental fields of Mahmoudabad village, as well as the weakness Instability in management, weak advertising and incoordination of organizations, unfamiliarity with tourism activities and the occurrence of recent droughts are the main reasons for the lack of development and limitations of Mahmoud Abad village in terms of tourism compared to other places.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rural tourism
 • sustainable development
 • Mahmudabad village
 • احمدیان؛ محمدعلی و همکاران(1395)، نقش گردشگری در توسعه روستایی شهرستان مریوان، جغرافیا (فصلنامه علمی ـ پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیای ایران)دوره جدید، سال14(51).350-325.
 • پورروحانی؛ ماجده و همکاران(1394)، اهداف، ارکان و الزامات برنامه ریزی گردشگری روستایی با تأکید بر بوم -گردشگری(نمونه مطالعاتی: روستای شیاده، شهرستان بابل)، مسکن و محیط، 155، صص 126-109.
 • حناچی؛ پ؛ کوششگران؛ع.ا(1390)، حفاظت و توسعه در بافت های با ارزش روستایی، انتشارات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی.
 • سجاسی قیداری؛ حمداله و محمودی؛ حمیده( 1397)، نقش جاذبه های فرهنگی تاریخی، مقصدهای روستایی در توسعه ی گردشگری - مطالعه ی موردی: شهرستانهای مشهد و بینالود فصلنامه ی مطالعات توسعه ی اجتماعی فرهنگی، دورهی هفتم، شمارهی 1، تابستان 97 ، 113-141.
 • شهبازی، حسین رضا، سیده بهاره موسوی محمودآبادی(1400)، جغرافیای محمودآباد خدابنده، قلم مهر.
 • شهبازی، حسین رضا(1399)، جامعه شناسی روستایی با نگاهی بر محمودآباد، قلم مهر.
 • صیده؛ طیبه، اشراقی سامانی؛ رویا(1395)، نقش گردشگری بر توسعه روستایی(مطالعه موردی: شهرستان ایلام)، پژوهش های اقتصاد روستا، 3(7)، صص 57- 65.
 • علی شمس الدینی(1389)، گردشگری روستایی، راهکاری سازنده برای توسعه روستایی نمونه موردی: روستای فهلیان، مسکن و محیط روستا،131. صص 107-95.
 • قادری، اسماعیل و همکاران(1390)، بررسی توسعه گردشگری روستایی در بخش آسارا شهرستان کرج، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال 8 ، شماره 31 ، صص 30 –
 • قدیری معصوم؛ مجتبی، پازکی؛ معصومه(1387)، نقش گردشگری پایدار روستایی در توسعه پایدار روستاها(مطالعه موردی: شهرستان پاکدشت)، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، علمی – پژوهشی،5(18)، 22-13.
 • کلاگر، پیمان و مریم آقائی(1396)، بررسی نقش کارآفرینی کشاورزی در توسعه روستایی، نشریه کارآفرینی در کشاورزی ( 1)، شماره ( 1).