چالش‌های دریابانی چابهار در مبارزه با قاچاق مواد مخدر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه امین

10.22034/gahr.2023.396965.1875

چکیده

جمهوری اسلامی ایران به دلیل قرار داشتن در همسایگی کشور افغانستان به عنوان بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر جهان و همچنین از این جهت که کوتاه ترین، با صرفه ترین و مهم ترین مسیر ترانزیت بین المللی مواد مخدر از شرق به غرب جهان است، یکی از آسیب پذیرترین کشورهای جهان در مقابله با قاچاق مواد مخدر است. شواهد نشان می‌دهد که اقدامات انجام گرفته در حوزه های مختلف با همکاری دستگاه های گوناگون جهت کنترل قاچاق مواد مخدر تاثیرات زیادی در این حوزه داشته است. یکی از مهمترین سازمان ها در حوزه یاد شده مرزبانی ناجا و به خصوص دریابانی چابهار می باشد که با اقدامات خود سعی در کاهش ترانزیت مواد مخدر داشته است. هر چند دریابانی چابهار تاکنون توانسته‌اند اقدامات بسیار مناسبی را در جلوگیری از ورود مواد مخدر به کشور داشته باشد اما خود با چالش هایی روبرو است؛ این تحقیق با روش کیفی و مصاحبه با 30 کارشناس حوزه پژوهش انجام شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که مرزهای شرقی ایران به دلیل طولانی بودن با دولتهای ورشکسته و بی ثبات همچون افغانستان و پاکستان، عوامل ژئوموفولوژیکی همچون اتصال استانهای شرقی با دشت لوت و برخی از عوامل داخلی مثل شرایط اقتصادی نامناسب مناطق مرزی، مهمترین منطقه قاچاق مواد مخدر به داخل کشور بوده و زمینه مناسبی را برای رشد و گسترش قاچاق مواد مخدر در این منطقه فراهم نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Challenges of Chabahar Navy in the fight against drug trafficking

نویسندگان [English]

 • hamed roushani
 • ahmadali godarzi
 • mehdi torkaman
Amin University
چکیده [English]

The Islamic Republic of Iran is one of the most vulnerable due to being in the neighborhood of Afghanistan as the world's largest drug producer and also because it is the shortest, most economical and most important international drug transit route from East to West. Countries of the world are fighting drug trafficking. The evidence shows that the measures taken in different areas with the cooperation of different agencies to control drug trafficking have had great effects in this area. One of the most important organizations in the mentioned area is Naja Border Guard and especially Chabahar Admiralty, which has tried to reduce drug transit with its actions. Although the Chabahar Navy has been able to take very appropriate measures to prevent the entry of drugs into the country, it is facing challenges; This research was conducted with qualitative method and interviews with 30 experts in the field of research. The obtained results show that the eastern borders of Iran are the most important area for drug smuggling due to their long length with bankrupt and unstable governments such as Afghanistan and Pakistan, geomorphological factors such as the connection of the eastern provinces with the Lut Plain, and some internal factors such as the unfavorable economic conditions of the border areas. Narcotics have entered the country and it has provided a suitable ground for the growth and expansion of drug trafficking in this region.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Border
 • seafaring
 • challenge
 • drugs
 • smuggling
 • چوخاجی زاده مقدم ، محمد باقر (1381 ) امایش و دفاع سرزمینی ، مجموعه مقالات همایش آمایش و دفاع  سرزمینی، تهران انتشارات دانشگاه امام حسین.
 • حافظ نیا ، محمد رضا (1381 ) جغرافیای سیاسی ایران، تهران :انتشارات سمت.
 • حیدری فر محمد رئوف(1389)،بررسی انتقادی گفتمان جهان بدون مرز، فصلنامه ژئوپلیتیک،سال ششم ،شماره دوم تابستان
 • زرقانی، سید هادی (1385) عوامل مؤثر در امنیت مرزی با تأکید بر مرز شرقی ایران و افغانستان، مجله علوم جغرافیایی.
 • زرقانی، سیدهادی (1386) مقدمه ای بر شناخت مرزهای بین المللی با تاکید بر کارکردهای امنیتی و انتظامی، تهران، نشر دانشگاه علوم انتظامی ناجا.
 • زین العابدین یوسف، شیرزاد زهرا(1388)؛ تحولات ژئوپولیتیکی حاکمیت، فصلنامه علمی پژوهش های جغرافیای انسانی، سال اول، شماره چهارم پاییز
 • سلطانی، ابوالقاسم؛ احمدی، راضیه و سلطانی، محمود (1394) تاثیر شرایط اقتصادی و توسعه نیافتگی مناطق مرزی شرق کشور بر قاچاق مواد مخدر، مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت، تهران.
 • عبداللهی، محسن، حسین دوستی مقدم، پروانه شهرکی، ملیحه دوستی مقدم(1398)؛ تاثیر موانع مرزی بین ایران و افغانستان بر امنیت منطقه سیستان، مجله جغرافیا و روابط انسانی، دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5 تیر 1398 صفحه 61-71
 • مخدوم، مجید (1374) شالوده آمایش سرزمین،تهران، نشر دانشگاه تهران.
 • نامی، حسن و اخباری، محمد ( 1388) جغرافیای مرز با تاکید بر مرزهای ایران،تهران: انتشارات سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
 • unodc (2017) economic and social consequences of drug abuse and illicit trafficking.