سنجش کیفیت مجتمع های مسکن مهر شهراردبیل از دیدگاه ساکنین

نوع مقاله : طرح پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل- ایران

2 استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ایران

چکیده

پروژه مسکن مهر از بزرگ ترین طرح ها می باشد که به علت گستردگی این طرح نیاز به بررسی نتایج حاصل از این تجربه دارد. از این رو هدف پژوهش حاضر ارزیابی کیفیت مجتمع های مسکن مهر شهراردبیل گامی جهت برنامه ریزی مطلوب طرح ملی مسکن می باشد پژوهش حاضر از نظر ماهیت کاربردی و از نظر روش توصیفی، تحلیلی و پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش ساکنین مجتمع های مسکن مهر شهراردبیل می باشد. به منظور ارزیابی و اولویت بندی مجتمع های مورد مطالعه از 8 سنجه (تسهیلات و خدمات، کالبدی، اجتماعی، روشنایی و تهویه، آلودگی، دسترسی، محیطی، اقتصادی) بهره برده شد. در این خصوص سایت های هدف با استفاده مدل PROMETHEE اولویت بندی گردیده است. یافته ها نشان داد مسکن مهر ولیعصر (شام اسبی) با کسب امتیاز 0.430 در رتبه نخست و در وضعیت مطلوب قرار گرفته است. در مقابل مسکن مهر میراشرف با کسب امتیاز 0.308- در رتبه آخر و در وضعیت بسیار نامطلوب قرار گرفته است. مسکن مهر پیله سحران نیز با کسب امتیاز0.320 در رتبه دوم قرار گرفته که گویای وضعیت نسبتا مطلوب این مجتمع می باشد. نتایج پژوهش بیانگر این امر می باشد که در برنامه ریزی، ساخت و اجرای مجتمع های مسکن مهر جنبه های کمی و پروژه ای از کیفیت آن پیشی گرفته است. لذا امید است در طرح مسکن ملی این نواقص مرتفع گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the quality of Mehr Ardabil city housing complexes

نویسندگان [English]

 • Zhila Farzaneh 1
 • Mohammadhasan yazdani 2
1 PhD student in Geography and Urban Planning, university of mohaghegh ardabili, Ardabil, Iran
2 Professor of Geography and Urban Planning, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil Iran.
چکیده [English]

The Mehr housing project is one of the biggest projects, and due to the extent of this project, it is necessary to examine the results of this experience. Therefore, the purpose of the current research is to evaluate the quality of Mehr ardabil city housing complexes, a step towards the optimal planning of the national housing plan. The statistical population of the research is the residents of Mehr housing complexes in Ardabil city. In order to evaluate and prioritize the studied complexes, 8 parameters (facilities and services, physical, social, lighting and ventilation, pollution, access, environmental, economic) were used. In this regard, the target sites have been prioritized using the PROMETHEE model. The findings showed that Mehr Waliasr Housing (Sham Esbi) is in the first place with a score of 0.430 and is in a good condition. On the other hand, Mehr Mirasharf housing is in the last place with a score of -0.308 and is in a very unfavorable situation. Mehr Pileh Saharan Housing is ranked second with a score of 0.320, which shows the relatively good condition of this complex. The results of the research show that in the planning, construction and implementation of Mehr housing complexes, quantitative and project aspects have surpassed its quality. Therefore, it is hoped that these shortcomings will be resolved in the national housing plan.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Mehr housing
 • PROMETHEE
 • residential complex
 • Ardabil city
 • ادواردز. برایان ، تورنت.دیوید .(1393). مسکن پایدار (اصول و اجرا)، ترجمه محمود شورچه، انتشارات مدیران امروز، تهران.
 • ایران نژاد.محمد جواد (1396)، مطالعه مسکن برای گرو ههای کم درآمد شهری با تاکید بر پایداری اجتماعی؛ نمونه موردی شهر ایلام، مجله مدیریت شهری، دوره 16، شماره49، صص 67-76
 • اکبری، مجید؛ بوستان احمدی، وحید؛ انصاری، معصومه؛ سهرابی، وحید (1401). سنجش جایگاه کشورهای اسلامی از نظر شاخص های رقابت پذیری جهانی سفر و گردشگری با استفاده از روش ماباک (MABAC)،  فصلنامه علمی برنامه ریزی منطقه ای، دوره 12، شماره 45، صص 1-18
 • پورمحمدی.محمدرضا.(1393). برنامه ریزی مسکن. چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات سمت
 • جعفری، شاهین؛ پورکعفری، امیرحسین (1401). واکاوی چالش های آتی پیشروی سیاست های مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن (مورد مطالعه: شهر جدیدی پردیس)
 • رضایی، محمدرضا. یعقوب کمائیزاده. .1391 ارزیـابی میزان رضایتمندی ساکنان از مجتمعهای مسکن مهر مطالعه موردی: سایت مسکن مهر فاطمیـه شـهر یـزد. فصلنامه علمی-پژوهشـی مطالعـات شـهری، دوره دوم شماره پنجم. کردستان.
 • زنگنه، مینا؛ قهرمانی، مریم؛ گودرزی، سروش. (1396). سنجش میزان رضایت مندی ساکنان از کیفیت سکونتی مسکن مهر در شهر همدان، مطالعات محیطی هفت حصار، شماره 22، 44-31
 • سعیدی رضوانی؛ نوید، داوود کاظمی. (1390). بازشناسی چارچوب توسعه درون‌زا در تناسب با نقد سیاست‌های جاری توسعه مسکن(مسکن مهر)، نمونه موردی: شهر نطنز، پژوهش جغرافیای انسانی، شماره 75،ص 113-132
 • سرایی. محمدحسین، علیان. مهدی، خاوریان. امیررضا .( 1392). مقایسه تطبیقی کیفیت زندگی در بافت‌های قدیم و جدید شهر یزد، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، دوره2، شماره12، صص  ١٤٧-١٢٩
 • صلواتی، سامان؛ پورمحمدی، محمدرضا .(1402). واکاوی پیشران های کلیدی برنامه ریزی مشکن اقشار کم درآمد شهری با رویکرد آینده پژوهش (مورد مطالعه: ناحیه منفصل شهری نایسر، سننحدج) جغرافیا و روابط انسانی، دوره 5، شماره 4، صص 23-47
 • قنبری ، ابوالفضل .(1395). تحلیلی بر مکان یابی مسکن مهر شهر تبریز، جغرافیا و برنامه ریزی، 20(55)، 254-229
 • قادرمرزی،. حامد، زارع ممقانی. بیتا، زیاری. کرامت الله .( 1392) . ارزیابی کیفیت محیط مسکونی روستاهای ادغام شده در شهر سنندج مورد : روستاهای حسن آباد و نایسر ، فصلنامه اقتصاد فضا و توسعه روستایی ، دوره2، شماره3، صص  56-39
 • گروه مطالعات شرکت رهپوساخت شارستان.(1392). ارزیابی طرح مسکن مهر، تهران: دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن، وزارت راه و شهرسازی
 • . مشکینی، ابوالفضل؛ سید نصرالدین، الیاس زاده؛ الهام، ضابطیان.(1391). ارزیابی مکان گزینی پروژه‌های مسکن مهر با رویکرد کالبدی- زیست‌محیطی با استفاده از مدل AHP(شهرهای استان یزد)، فصلنامه مطالعات شهری، شماره دوم، دانشگاه کردستان، صص 70-57
 • معاونت مطالعات زیربنایی (1400). ارزیابی طرح اقدام ملی مسکن، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
 • هادیزاده زرگر. صادق، هاشمی امری. وحید، مسعود.محمد.( 1392). سنجش توسعه یافتگی مناطق شهری اصفهان در بخش مسکن، مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای ، دوره5، شماره17، صص   100-85
 • یزدانی، محمد حسن؛ فرزانه سادات زارنجی،ژیلا؛ غفاری گیلانده، عطا (1401). تحلیلی مولفه های محیطی در مکان گزینی و ساخت مجتمع های مسن مهر شهراردبیل، جغرافیا و توسعه، شماره66، صص 203-226.
 • Boshagh M.R., Salarvand E. & Tabrizi J. (2012). Analytical on Housing Indicators Sustainability in Rural Area (Case Study: Silakhor Sharghi Rural District –Azna Township), Geography and Environmental Planning Journal, 25th Year, Vol. 54, No. 2, Summer
 • Baer, W. C. (2014). Using Housing Quality to Track Change in the Standard of Living and Poverty for Seventeenth-Century London. Historical Methods: A Journal of Quantitative and Interdisciplinary History, 47(1), 1-18
 • Caterino, N., Iervolino, I., Manfredi, G., Cosenza, E. 2008.A Comparative Analysis Of Decision Making Methods for the Seismic Retrofit of RC Bulldings, The 14th World Conference on Earthquake Engineering, October 12-17, Beijing, China.
 • Gallent, N, & Robinson, S(2011), housing affordability and implications for the localism agenda in England. Journal of Rural Studies. 27. 297.307-10.1016/j.jrurstud.05.004.
 • Goumas, M., Lygerou, V. 2000. An extension of the PROMETHEE method for decision making in fuzzy environment: Ranking of alternative energy exploitation projects‚ European Journal of Operational Research, Vol 123, Pp 606–613
 • Gilliams, S., Raymaekers, D., Muys, B. 2005. Comparing multiple criteria decision methods to extend a geographical information system on afforestation, Computers &Electronics in Agriculture, Vol 49, Pp 142–158.
 • Meng, Y., Malczewski, J., Boroushaki, S. (2011). A GIS-based Multicriteria Decision Analysis Approach for Mapping Accessibility Patterns of Housing Development Sites: A Case Study in Canmore, Alberta, Journal of Journal of Geographic Information System, Vol. 3, pp. 50-6
 • Schwartz A.F., (2006), Housing Policy in the United States: An Introduction, Routledge, Taylor & Francis group.