نویسنده = فاطمه سوری
بررسی میزان رضایتمندی ساکنان بافت‌های فرسوده از اقدامات مدیریت شهری (مطالعه‌موردی: منطقه دو، کلانشهر تهران)

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 199-210

براتعلی خاکپور؛ مرضیه امینی؛ فاطمه سوری؛ مهدی خداداد


آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای طی دوره 1998-2017 (مطالعه‌موردی: شهرستان بناب)

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 211-222

فاطمه سوری؛ علی یحیی پور؛ فاطمه حسن کاری؛ مهدی خداداد


گردشگری و آسایش اقلیمی با تاکید بر برنامه‌ریزی و مدیریت شهرهای ساحلی مطالعه موردی: شهر نور

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 223-239

علی یحیی پور؛ رضا سارلی؛ فاطمه سوری؛ مهدی خداداد


نقش نهادهای مردمی در حمایت از ساختارها و کارکردهای محیط شهری پایدار

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 623-631

جمیله توکلی نیا؛ فاطمه سوری؛ مهدی خداداد