نویسنده = ساجد بهرامی جاف
تحلیل عوامل مؤثر بر پایداری همکاری های مرزی نمونه موردی (ایران و اقلیم کردستان عراق)

دوره 3، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 175-182

محسن جانپرور؛ ساجد بهرامی جاف؛ ریحانه صالح آبادی؛ دریا مازندرانی


تحلیل فضایی روند تحولات سالخوردگی جمعیت در مناطق مرزی ایران (نمونه موردی استان کرمانشاه 1395-1365)

دوره 3، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 335-355

میرنجف موسوی؛ ساجد بهرامی جاف؛ حامد دوستمرادی


تحلیل کارکرد بازارچه‌ی مرزی در توسعه مناطق مرزی (نمونه موردی: بازارچه مرزی شیخ صالح)

دوره 3، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 511-531

ساجد بهرامی جاف؛ رحیم شیوراک؛ دریا مازندارنی