کلیدواژه‌ها = آموزش کارآفرینی
بررسی و شناخت موانع و محدودیتهای کارآفرینی در بخش کشاورزی

دوره 1، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 1-13

مریم دلفانی؛ اکبر حسین پور؛ علی نجفی؛ سید محمود حسینی