کلیدواژه‌ها = اصفهان
ارزیابی نیاز پروژه خدماتی-عملکردی بازارهای روز کوثر شهر اصفهان

دوره 5، شماره 4، فروردین 1402، صفحه 281-295

10.22034/gahr.2023.394276.1855

فرزانه دهقانی گیشی؛ زهراسادات فیاض؛ محمود محمدی


بررسی خشکسالی و ترسالی ایستگاه هواشناسی اصفهان با استفاده از شاخص SPI

دوره 4، شماره 1، تیر 1400، صفحه 114-126

10.22034/gahr.2021.284919.1544

احمد مزیدی؛ کمال امیدوار؛ عاطفه ملک احمدی؛ سید سلام حسینی