کلیدواژه‌ها = تحلیل عاملی
تحلیل فضایی و سطحبندی وضعیت ساخت مسکن در استانهای کشور

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 230-244

مریم کیانی مولان


بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تحولات نواحی شهری (مطالعه موردی: شهر دهدشت)

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 19-36

بیژن رحمانی؛ سروش سنایی مقدم؛ محمد درخشان زاده؛ مهدی حسین پور