کلیدواژه‌ها = توسعه شهری
بررسی نقش سرمایه اجتماعی در تحولات نواحی شهری (مطالعه موردی: شهر دهدشت)

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 19-36

بیژن رحمانی؛ سروش سنایی مقدم؛ محمد درخشان زاده؛ مهدی حسین پور


سنجش پایداری توسعه‌ شهر تبریز با روش جای پای اکولوژیکی

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 479-495

مصطفی خزایی؛ آرمان مسلمی


بررسی نقش متقابل مدیریت و گردشگری برتوسعه حمل ونقل شهر(نمونه موردی: شهر زاهدان)

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 1159-1177

مریم رضایی؛ حسین یغفوری؛ حسین دوستی مقدم؛ ملیحه دوستی مقدم