نویسنده = مریم رضایی
نقش نیروی دریایی سپاه راهبردی در تامین امنیت وراهبردهای دفاعی

دوره 2، شماره 1، تیر 1398، صفحه 432-442

مریم رضایی؛ حسین دوستی مقدم


نقش سپاه در دفع وکنترل بروز تروریزم در مرزهای شرقی

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 563-575

مریم رضایی؛ حسنعلی روا؛ حسین دوستی مقدم


سامانه های دفاع موشکی بومی سپاه ایران و تأثیر آن بر امنیت

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 576-585

مریم رضایی؛ حسین دوستی مقدم


بررسی نقش مجتمع های خدماتی - رفاهی در توسعه گردشگری

دوره 1، شماره 3، دی 1397، صفحه 935-951

مریم رضایی؛ حمیدرضا رخشانی نسب؛ حسین دوستی مقدم؛ فریده اربابی؛ ملیحه دوستی مقدم


تاثیربگارگیری افسران وظیفه در پیشبرد اهداف تیپ 188زرهی زاهدان

دوره 1، شماره 3، دی 1397، صفحه 952-965

مریم رضایی؛ محمد رضا عباسی؛ حسین دوستی مقدم


بررسی نقش متقابل مدیریت و گردشگری برتوسعه حمل ونقل شهر(نمونه موردی: شهر زاهدان)

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 1159-1177

مریم رضایی؛ حسین یغفوری؛ حسین دوستی مقدم؛ ملیحه دوستی مقدم


بررسی و ارزیابی قابلیت‌ها و تنگناهای توسعه‌ی گردشگری روستایی( مطالعه موردی: شهرستان خاش)

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 1178-1202

مریم رضایی؛ سیروس قنبری؛ حسین دوستی مقدم؛ زیبده پویش؛ ملیحه دوستی مقدم


بررسی وتحلیل برتوسعه گردشگری پایدار روستایی شهرستان میرجاوه (دهستان لادیز)

دوره 1، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 705-725

مریم رضایی؛ حسین دوستی مقدم؛ ملیحه دوستی مقدم