نویسنده = حاتم پیام
ارزیابی حقوقی و قانونی بهبود عملکردهای محله ای راه ری

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 1-23

سینا سلمان زاده؛ تقی قاسم شریفی


ارزیابی تحقق شهر پاک با رویکرد ِ توسعه ی پایدارشهری مطالعه موردی: شهر یاسوج

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 221-235

آمنه رخش ماه؛ سید سعید پوزشیان؛ حاتم پیام؛ اسماعیل رخش ماه