نویسنده = تقی قاسم شریفی
باهم بودگی وجغرافیا

دوره 3، شماره 1، تیر 1399، صفحه 443-450

10.22034/gahr.2020.245546.1435

علی اصغر ملک افضلی؛ تقی قاسم شریفی


شناسایی چالشهای هویت فضاهای شهری مسکن مهرشهرجدید (موردپژوهی: شهرجدیدپردیس)

دوره 2، شماره 1، تیر 1398، صفحه 150-184

علی اصغر ملک افضلی؛ تقی قاسم شریفی