کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار شهری
بررسی اصول و دیدگاه ها ی حکمرانی خوب شهری در راستای تحقق توسعه پایدار شهری

دوره 5، شماره 1، تیر 1401، صفحه 237-254

10.22034/gahr.2022.340559.1713

مطهره صالحی؛ حبیب الله سالارزهی؛ عبدالمجید ایمانی


گردشگری شهری و توسعه شهریِ پایدار

دوره 2، شماره 3، دی 1398، صفحه 280-291

مصطفی خزایی


ارزیابی تحقق شهر پاک با رویکرد ِ توسعه ی پایدارشهری مطالعه موردی: شهر یاسوج

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 221-235

آمنه رخش ماه؛ سید سعید پوزشیان؛ حاتم پیام؛ اسماعیل رخش ماه


تحلیل مدیریت شهری و نقش آن در توسعه پایدارشهری مطالعه موردی شهر اسدآباد

دوره 1، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 98-115

سیاوش مرادی مکرم؛ مریم حیدری کیا