نویسنده = بهمن خسروی پور
تعداد مقالات: 6
1. نقش سازمان‏های مردم نهاد در توسعه پایدار روستایی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 83-98

بهمن خسروی پور؛ زینب اسدی


2. بررسی نیازهای آموزشی – ترویجی زنان روستایی)موردمطالعه: شهرستان ساری استان مازندران)

دوره 2، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 106-116

بهمن خسروی پور؛ سیده شهربانو حسینی


4. کشاورزی اجتماع پشتیبان (CSA) استراتژی نیل به پایداری تولید

دوره 1، شماره 4، بهار 1398، صفحه 137-148

بهمن خسروی پور؛ خدیجه سلیمانی هارونی؛ فاطمه کاظمی


6. پتانسیل اشتغال زایی بخش کشاورزی و توسعه روستایی در چارچوب کارآفرینی جوانان روستایی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 788-800

آمنه سواری؛ بهمن خسروی پور؛ مسعود برادران؛ مسعود یزدان پناه


شماره‌های پیشین نشریه