کلیدواژه‌ها = AHP
پتانسیل سنجی مناطق مستعد توسعه بوم گردی در شهرستان کامیاران

دوره 3، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 460-472

10.22034/gahr.2021.283683.1533

مهدی عبدالملکی؛ حمید گنجائیان


پهنه بندی خطر سیلاب شهری در منطقۀ 9 شهرداری مشهد

دوره 1، شماره 2، مهر 1397، صفحه 1140-1158

وحید هزاره؛ سیدمحمد باخرزی قزالحصار


مکانیابی مراکز اموزشی به روش AHP ( مطالعه موردی:شهرستان سروآباد)

دوره 1، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 372-389

سعدی صالحی؛ پرستو لطفی