کلیدواژه‌ها = اهواز
ارزیابی تحقق پذیری شهر هوشمند اهواز با توجه به شرایط کنونی مولفه های کلیدی

دوره 5، شماره 4، فروردین 1402، صفحه 685-705

10.22034/gahr.2022.369307.1763

مهیار سجادیان؛ محمد علی فیروزی؛ احمد پوراحمد


تاثیر مدیریت پسماند بیمارستانی بر کاهش آلودگی زیست محیطی در شهر اهواز

دوره 3، شماره 2، مهر 1399، صفحه 271-297

زهرا نظری؛ سعید کامیابی؛ مریم شعبانی