کلیدواژه‌ها = کاربری اراضی
ارزیابی و تهیه نقشه کاربری اراضی حوضه آبخیز نیرچای با استفاده از روش شیءگرا

دوره 5، شماره 4، فروردین 1402، صفحه 318-328

10.22034/gahr.2023.393602.1849

موسی عابدینی؛ امیرحسام پاسبان؛ بهروز نظافت تکله


ارزیابی کاربری اراضی شهری، شهر دهدشت...

دوره 4، شماره 3، دی 1400، صفحه 122-146

مهدی ابراهیمی؛ تیمور ابرکار؛ مینا ابراهیمی


بررسی و تحلیل فضایی مکانی تغییرات کاربری اراضی (نمونه موردی:شهرستان آذرشهر)

دوره 3، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 183-200

مجتبی دنیائی داریان؛ وحید ریاحی


آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای طی دوره 1998-2017 (مطالعه‌موردی: شهرستان بناب)

دوره 1، شماره 4، فروردین 1398، صفحه 211-222

فاطمه سوری؛ علی یحیی پور؛ فاطمه حسن کاری؛ مهدی خداداد