نویسنده = فریبا اسفندیاری درآباد
ارزیابی مخاطرات نهشته‌های بادی دشت سیستان و تأثیر آن بر مخازن حیاتی چاه‌نیمه زابل

دوره 6، شماره 2، مهر 1402، صفحه 610-627

10.22034/gahr.2023.392582.1841

مهدی جدیدالاسلامی قلعه نو؛ فریبا اسفندیاری درآباد؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ موسی عابدینی؛ رئوف مصطفی‌زاده


شبیه‌سازی تغییرات رودخانه بالیخلی‌چای با استفاده از مدل سزار (CAESAR)

دوره 5، شماره 3، دی 1401، صفحه 64-82

10.22034/gahr.2022.371352.1770

فریبا اسفندیاری درآباد؛ بهروز نظافت تکله؛ زهرا شهبازی شرفه


بررسی و ارزیابی تاثیرگذاری مخاطرات بر توسعه توریسم (مطالعه موردی: شهرستان مشکین‌شهر)

دوره 5، شماره 3، دی 1401، صفحه 184-204

10.22034/gahr.2022.377338.1779

بهروز نظافت تکله؛ فریبا اسفندیاری درآباد؛ زهرا شهبازی شرفه