نویسنده = ژیلا فرزانه سادات زارنجی
سنجش کیفیت مجتمع های مسکن مهر شهراردبیل از دیدگاه ساکنین

دوره 6، شماره 3، دی 1402، صفحه 786-804

10.22034/gahr.2024.430873.2006

ژیلا فرزانه سادات زارنجی؛ محمدحسن یزدانی


ارزیابی مولفه های کالبدی- محیطی منظر شهری در فضاهای ورودی شهراردبیل

دوره 6، شماره 1، تیر 1402، صفحه 348-366

10.22034/gahr.2023.391011.1831

ژیلا فرزانه سادات زارنجی؛ محمدحسن یزدانی؛ مهدی خاک زند؛ شیوا ولایتی


بررسی نقش سنت‌های فرهنگی بر توسعه پایدار شهرها با رویکرد جنبش شهر آرام (مطالعه موردی: شهراردبیل)

دوره 5، شماره 4، فروردین 1402، صفحه 442-454

10.22034/gahr.2022.377913.1782

محمدحسن یزدانی؛ ژیلا فرزانه سادات زارنجی؛ مریم جامی اودولو


بررسی تاثیر شاخص های گردشگری براقتصاد شهری و منطقه ای (مطالعه موردی: شهر اردبیل)

دوره 5، شماره 4، فروردین 1402، صفحه 742-759

10.22034/gahr.2023.392962.1843

عبدالرحیم هاشمی؛ مریم جامی اودولو؛ ژیلا فرزانه سادات زارنجی