کلیدواژه‌ها = توسعه گردشگری
پتانسیل های اکوتوریسم استان کرمان زمینه برای توسعه گردشگری آینده

دوره 3، شماره 2، مهر 1399، صفحه 27-42

محسن کمانداری؛ مسعود چهارراهی؛ حشمت قربانپور


ارزیابی استراتژیک راهکارهای توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی شهر کجور)

دوره 1، شماره 3، دی 1397، صفحه 762-768

محمد علی الهی چورن؛ ساجده دین پرست